Ngày 17/7/2016: Phước Hạnh trong Tương Lai

666

Thi Thiên 144:12-15

 “Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!” (câu 15)

 

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Vua Đa-vít cầu xin những phước hạnh nào? Làm thế nào để gia đình, dân tộc bạn được phước? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạn cầu nguyện điều gì cho quê hương mình?

 

Sau khi Vua Đa-vít cầu xin Chúa giải cứu ông (câu 3-11), ông xin Chúa ban cho ông và dân tộc ông được phước hạnh. Ông hướng đến đời sống hòa bình và thịnh vượng trong tương lai, và ông cầu xin Chúa ban phước từ trong gia đình, đến xã hội và cả dân tộc của ông.

 

Điều đầu tiên, ông cầu nguyện cho gia đình ông được phước. Các con trai mạnh mẽ như cây dương mọc lên (câu 12) hay chồi ô-liu nứt lộc (Thi Thiên 128:3). Các con gái thì xinh đẹp như cột được chạm trổ và hữu ích như “đá góc nhà” liên kết ngôi nhà được vững chắc. Thật “con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (Thi Thiên 127:3).

 

Điều thứ hai, Vua Đa-vít cầu xin ơn phước Chúa qua sự cung cấp nhu cầu vật chất. Các từ “đầy dẫy,” “hằng ngàn hằng muôn,” “sinh đẻ nhiều” bày tỏ sự giàu có và phát triển mạnh mẽ về vật chất đến dư dật.

 

Điều thứ ba, ông cầu xin Chúa bảo vệ con cái và tài sản mà Chúa ban cho ông và dân tộc ông. Kẻ thù có thể “xông đánh” gia đình, dân tộc ông bất cứ lúc nào. Dân của ông có thể phải “la hãi” khi bị kẻ thù xông hãm. Nhưng ông xin Chúa bảo vệ gia đình và dân tộc của ông.

 

Vua Đa-vít biết rõ tất cả những phước hạnh này đều được hứa ban cho tổ tiên và dòng dõi ông trong giao ước của Đức Chúa Trời (Phục Truyền 28:1-14). Khi dân chúng và các người lãnh đạo của họ vâng theo luật pháp Chúa, thì họ sẽ được phước. Trải qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử thăng trầm của dân tộc, Vua Đa-vít thấy rõ ràng rằng “Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình.” Nói cách khác, bí quyết để một dân tộc được phước hạnh là họ biết thờ phượng và đi theo đường lối Đức Giê-hô-va.

 

Vua Đa-vít tin chắc Chúa sẽ ban phước cho ông, gia đình ông, và dân tộc ông khi họ làm theo Lời Ngài. Bạn, gia đình và dân tộc của bạn có vâng lời và phục sự Đức Giê-hô-va chưa? Nếu có, đã đến mức độ nào? Bạn phải làm gì để phát triển rộng hơn? Bạn đừng nghĩ rằng sự đóng góp của bạn chẳng đáng kể gì. Qua lời cầu nguyện của bạn, Chúa sẽ đồng công với bạn, mọi người sẽ đồng công với bạn, và khi đó từ gia đình đến dân tộc của bạn sẽ được phước.

 

Cầu Nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con thật nhiều phước hạnh. Xin Chúa giúp đỡ, thêm sức, và dẫn dắt từng bước trong cuộc đời con, hầu cho con có thể đi trong đường lối Ngài và thờ phượng Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa cho gia đình con, bà con của con, và dân tộc con thật sự biết kính sợ Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 1-2.

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Các Ban Trung Niên Trong Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoLễ Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Tiền Giang