Luh Liê Mnuih Leh Anăn Ngăn Dŏ – 10/6/2024

1875

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 25:10-13

Êlan kliăng: “Đăm brei arăng mplư diih ôh; arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh. Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh.” (Galati 6:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng kbiă hriê klei Mtao Y-Amasia bi blah dưi hĭn hŏng phung kahan Êđôm, wăt tơdah diñu mâo knŏng ƀiă phung kahan? Ya ngă klei hơ̆k mơak phung kahan phung ƀuôn sang mâo klei dưi hĭn hlăm klei bi blah amâo jing kluôm dhuôm ôh? Ya klei bi knal drei mâo, tơdah tŭ boh jhat mơ̆ng bruă ngă soh wê Khua Yang pap brei leh?

Leh mkŏ mdơ̆ng phung lĭng kahan, mtao Y-Amasia čuăn mĭn ba phung kahan nao ksŭng mblah phung Êđôm, jing sa boh čar tĭng phă Dhŭng ƀuôn ala mtao Yuđa. Êlâo dih, Êđôm jing čar Yuđa kiă kriê. Hlăm ênuk Y-Jôram mtao ama, phung Êđôm kgŭ bi kdơ̆ng hŏng klei Yuđa kiă kriê leh anăn lŏ mdơ̆ng mtao kơ diñu pô. Mtao Y-Jôram tuôm ksŭng mblah Êđôm leh mơh čiăng lŏ sua wĭt klei jing khua kiă kriê, ƀiădah hlăk anăn mtao Y-Jôram lui wir Aê Diê, kyuanăn klei bi blah dluh lĕ kluôm dhuôm (II Klei Yăl Dliê 21:8-10). Ară anei, Mtao Y-Amasia gưt asăp Aê Diê, bi kruh hĕ pluh êbâo čô kahan ñu rĭng leh mơ̆ng ƀuôn ala mtao Israel, jing phung kahan “Yêhôwa amâo dôk mbĭt ôh” (II Klei Yăl Dliê 25:6-9). Wăt tơdah hơưi kơ sa êtuh talăng prăk luč liê kyuadah brei leh kơ phung kahan ñu mưn bi blah, ƀiădah mtao Y-Amasia gưt leh asăp Aê Diê. Kyua hŏng klei ñu gưt asăp, phung kahan Yuđa mâo Aê Diê “đru brei dưi hĭn” hŏng klei ênưih, wăt tơdah phung kahan amâo lu ôh (êlan 11-12).

Klei hơ̆k mơak phung kahan phung ƀuôn sang dưi hĭn hlăm klei bi blah amâo kluôm dhuôm ôh, kyuadah kahan mưn bi blah rĭng mơ̆ng Israel lŏ bi wĭt kơ sang ngêñ snăk. Diñu dlăng msĕ arăng kơ diñu, dlăng kơ diñu hơăi mang leh anăn luč hĕ mmông găl dưi mâo mnơ̆ng dhơ̆ng plah mă mơ̆ng klei dưi bi blah. Kyuanăn, hlăk êkŭt mtao Y-Amasia nao ti blah Êđôm tĭng phă Dhŭng, diñu nao mtam bi rai čar Yuđa, kčưm dơ̆ng mơ̆ng Samari tĭng Dưr truh kơ Bethôron. Diñu bi mdjiê tlâo êbâo čô hlăm dŭm ƀuôn anăn, tlĕ mă lu dŏ dô mnơ̆ng mnuă. Mtao Y-Amasia lĕ hlăm klei soh prŏng kyua knang hĕ kơ phung kahan Israel, jing phung dôk kkuh kơ rup yang hrô kơ knang kơ Aê Diê. Năng djŏ brei mtao êmuh čiăng thâo si hdră Aê Diê čiăng mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo, êlâo kơ nao rĭng phung kahan Israel. Wăt tơdah mtao lŏ mkra leh dưn klei soh čhuai anăn, brei phung kahan Israel lŏ wĭt kơ sang, ƀiădah amâo tlaih ôh boh jhat, lăn čar tŭ klei ênguôt hnĭng kbiă mơ̆ng klei soh anei.

Klei Aê Diê Blŭ mtô: “Đăm brei arăng mplư diih ôh; arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh. Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh.” (Galati 6:7). Hruê anei, tơdah drei ngă ya mta klei tui si klei mĭn drei pô amâo bi mơak kơ Aê Diê ôh, wăt tơdah kmhal leh anăn Khua Yang pap brei leh dưn, ƀiădah drei ăt tŭ klei klam boh jhat mơ̆ng klei soh čhuai drei ngă leh mơh. Drei amâo dưi thâo êlâo ôh jih boh jhat drei tŭ, năng ai klei luh liê prăk kăk, luč klei êđăp ênang amâodah wăt klei amâo suaih asei mlei. Akâo Khua Yang brei drei hdơr kơ klei hơ̆k mơak amâo kluôm dhuôm phung kahan phung ƀuôn sang Yuđa tŭ hlăk mphŭn dô, čiăng thâo dôk răng nanao hlăm klei hdĭp, grăp blư̆ čuăn mĭn ngă ya mta klei, brei hdơr êmuh si klei Khua Yang čiăng, leh anăn gưt ngă hlue si Klei Ñu Blŭ, čiăng “mâo klei jăk jĭn hlăm klei drei gưt asăp ” (Y-Yakơ 1:25).

Si ngă drei êmuh čiăng thâo si klei Khua Yang êlâo kơ čuăn ngă sa mta bruă mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo thâo kâo jing mnuih awăt êdu amâo klă kluôm, akâo Khua Yang brei kâo hriăm nanao Klei Aê Diê Blŭ leh anăn djă pioh Klei Ih Blŭ. Kâo čuăn tui duah klei Khua Yang čiăng, amâo ngă tui si klei mĭn kâo pô ôh hlăm jih jang bruă điêt prŏng hlăm klei hdĭp. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 2

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRaug Piam Neeg Thiab Khoom Puastsuaj – 10/6/2024
Bài tiếp theoThiệt Hại Về Người Và Của – 10/6/2024