Lễ Tấn Phong Mục sư Cho 52 vị Mục sư cầu phong (Phần 1)

682