Kyua Phung Ƀuôn Sang Aê Diê – 23/9/2022

585

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 38:1-6

Êlan kliăng: “Đăm huĭ ôh, brei drei jing jhŏng kyua phung ƀuôn sang drei, leh anăn kyua jih jang ƀuôn Aê Diê drei; leh anăn akâo kơ Yêhôwa ngă tui si ñu mĭn jăk.”(II Y‑Samuel 10:12).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mtrŭt kơ pă čô dưi lač anăn hlăm êlan 1 nao bi tuôm leh hŏng Mtao Sêdêkia akâo asăp mtrŭn bi mdjiê Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi? Ya klei mtrŭt kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi ăt lŏ dơ̆ng hiu hưn klei mtao, phung khua leh anăn phung ƀuôn sang amâo čiăng hmư̆? Si ngă čiăng kơ bruă drei ngă ba klei tŭ dưn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê?

Pă čô Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač anăn jing Y-Sêphatia, Y-Gêdalia, Y-Jukal leh anăn Y-Pashur. Diñu jing pă čô khua phung ƀuôn sang Israel hlăk anăn (êlan 4). Leh phung anei hmư̆ klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hưn kơ ƀuôn Yêrusalem arăng srăng jao hlăm kngan mtao Ƀaƀilôn, leh anăn klei brei phung ƀuôn sang Aê Diê ngă jing tŭ klei amâo dưi ti anăp phung Kaldê čiăng mâo klei hdĭp (êlan 2‑3), diñu bi ktŭng nao bi tuôm hŏng mtao Sêdêkia čiăng akâo bi mdjiê Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi. Diñu mơak leh mtao wĭt lač hlăm klei êdu awăt pô snei: “Mtao Sêdêkia lač, “Nĕ anei, ñu dôk hlăm kngan diih; kyuadah mtao amâo dưi bi kdơ̆ng hŏng diih ôh.” (êlan 5). Diñu mă kơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, mă klei dlăm gơ̆ hlăm kbăng êa Y-Malkija, jing kbăng êa amâo mâo êa, knŏng mâo lăn hlŭ, ngă kơ khua pô hưn êlâo kngăm hlăm hlŭ.

Pă čô khua čiăng bi mdjiê Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi kyua diñu lač amâo djŏ knŏng amâo akâo klei êđăp ênang kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ôh, ƀiădah lŏ ngă kơ: “…bi êdu ai phung kahan ăt dôk hlăm ƀuôn anei, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang…” kyua klei ñu hiu hưn bi êdu ai phung lĭng kahan leh anăn jih jang phung ƀuôn sang. Klei anei ăt brei ƀuh phung khua bi mĭn diñu yơh jing phung dôk ba klei tŭ dưn leh anăn akâo klei êđăp ênang kơ phung ƀuôn sang Aê Diê, bi klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač knŏng ba klei luč liê leh anăn klei jhat. Ƀiădah boh sĭt dŭm klei mĭn leh anăn klei diñu ngă tui si klei thâo mĭn diñu pô amâo djŏ tui si klei Aê Diê čiăng ôh anăn ba klei jhat kơ phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn klei ruă êka kơ phung khua pô hưn êlâo Aê Diê. Knŏng mâo Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr kơ Aê Diê, ngă hlue si klei Aê Diê čiăng wăt tơdah arăng arưp kơ klei hdĭp, snăn anei klă sĭt jing mnuih “duah klei jăk kơ phung ƀuôn sang”(êlan 4).

Hruê anei, tơdah amâo mâo thâo răng duah klei Aê Diê čiăng, drei ăt ênưih čhuai dŭm mta bruă pô dôk ngă jing klei tŭ dưn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ƀiădah lu blư̆ knŏng jing tui hlue klei pô čiăng. Êlâo kơ bi mklă ngă sa mta klei kơ Sang Aê Diê, brei mprăp ai tiê ksiêm dlăng klei pô dơ̆ng ngă tui di klei Aê Diê čiăng mơ̆ amâodah hơaĭ. Brei pioh mông wah lač, mđing hmư̆ klei Aê Diê blŭ čiăng kơ bruă drei ngă bi mơak kơ Aê Diê leh anăn ba klei tŭ dưn kơ phung ƀuôn sang Ñu.

Drei tui duah klei Aê Diê čiăng êlâo kơ ngă sa mta bruă kơ Sang Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô ti dlông hĭn! Akâo kơ Ih đru kâo mđing hmư̆ asăp Ih hlăm djăp klei mâo hlăm klei hdĭp kâo. Akâo kơ Ih đru kâo thâo klei Ih čiăng đru kâo jhŏng, kjăp ai tiê klei mĭn mă bruă ba klei tŭ dưn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsai 14:28 – 15:9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVim Vajtswv Haivneeg – 23/9/2022
Bài tiếp theoVì Dân Của Đức Chúa Trời – 23/9/2022