Klei Čang Hmăng Rai Luč Jih – 21/3/2023

731

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 41:1‑3

Êlan kliăng: “Jăk mơak yơh hlei pô knang kơ Yêhôwa, pô ñu knang jing Yêhôwa”(Y‑Yêrêmi 17:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Y‑Gêdalia drông leh Y‑Ismaêl ? Ya klei tŭ mâo? Si klei Y‑Gêdalia djiê hmăi kơ klei čang hmăng phung ƀuôn sang Aê Diê ruah? Si drei ngă tơdah klei čang hmăng msĕ si rai tuč jih?

Hngah kơ klei Y‑Jôhanan hưn brei răng leh anăn phung khua kahan (Y‑Yêrêmi 40:13), amâo sui êdei kơnăn, Y‑Ismaêl hŏng pluh čô mkăn nao bi tuôm hŏng Khua kahan mtao Y‑Gêdalia ti ƀuôn Mispa. Ñu drông leh Y‑Ismaêl leh anăn êpul hŏng klei mpŭ leh anăn khăp čiăng hŏng klei huă ƀơ̆ng hrăm mbĭt (êlan 1). Ƀiădah hlăk êjai Y‑Gêdalia bi êdah klei jăk leh anăn klei đăo knang hŏng Y‑Ismaêl, snăn Y‑Ismaêl lŏ bi êdah klei luar, jhat ƀai pô. Ñu hŏng pluh čô nao mbĭt “ kgŭ bi mdjiê Y‑Gêdalia anak êkei Y‑Ahikam čô Y‑Saphan hŏng đao gưm”…“…Msĕ mơh Y‑Ismaêl bi mdjiê jih jang phung Yuđa dôk mbĭt hŏng Y‑Gêdalia ti ƀuôn Mispa, wăt phung kahan Kaldê dôk tinăn” (êlan 2‑3).

Y‑Ismaêl mâo Y‑Gêdalia drông hŏng klei mpŭ ƀiădah Y‑Ismaêl ăt ngă klei ƀai pô leh anăn ñu tŭ jing. Dưi đăo mta phŭn mdjiê khua kahan mtao Y‑Gêdalia, êngao kơ klei mnuih Amôn, lŏ mâo mơ̆ng klei bi keh nač leh anăn klei jhat ƀai ñu pô, kyua Y‑Ismaêl “ jing găp djuê mtao” (êlan 1), anăn năng ai ñu bi mĭn ñu pô jing pô mâo klei năng dưi ngă khua kahan mtao, amâo djŏ Y‑Gêdalia ôh. Wăt tơdah ya mta phŭn snăn ñu ăt mdjiê leh mơh Y‑Gêdalia kyua gơ̆ mdưm klei đăo knang soh kơ Y‑Ismael.

Drei dưi thâo êlâo anăn tơdah ƀuôn prŏng Yêrusalem bŏ hŏng đao gưm, ênai ur krao, mdjiê mnuih, tiŏ mă… hlăm hruê arăng nao blah Ƀaƀilôn. Anăn klă sĭt jing hlăm wưng huĭ hyưt mnuih ƀuôn sang hlăm ƀuôn tŭ leh ngă kơ lu mnuih đuĕ nao kơ anôk mkăn čiăng dưi mâo klei êđăp ênang. Ƀiădah leh hmư̆ Y‑Gêdalia dưi jao ngă khua kahan mtao čiăng kriê dlăng mnuih ƀuôn sang adôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, snăn mnuih ƀuôn sang lŏ mâo klei čang hmăng, diñu hơ̆k mơak lŏ wĭt “…lŏ wĭt kơ Y‑Gêdalia ti ƀuôn Mispa. Diñu mkăm pioh lu kpiê leh anăn boh ana kyâo yan bhang” (Y‑Yêrêmi 40:11‑12). Ƀiădah ară anei hmư̆ arăng mdjiê leh Y‑Gêdalia, klă sĭt sa blư̆ dơ̆ng klei diñu čang hmăng kơ sa hruê lăn ala êđăp ênang lŏ rai tuč jih. Klei mnuih ƀuôn sang Aê Diê čang hmăng lŏ mâo leh anăn luč mơh!

Hlăm dŭm hruê mlan tui hlue Khua Yang, hlăk êjai djăp klei čang hmăng msĕ si rai luč jih ti ală mta leh anăn drei êmuh ya ngă Aê Diê mă hĕ jih djăp klei pô đăo knang. Tơdah ênŭm klei kriêp ñăt leh anăn čang guôn, drei srăng thâo Aê Diê čiăng kơ drei đăo knang kluôm ênŭm kơ knŏng hjăn Ñu đuč. Phung ƀuôn sang Aê Diê brei đăo ti tluôn djăp klei mâo snăn mâo nanao Aê Diê kiă kriê, Pô mâo klei dưi kơ anak mnuih leh anăn êngĭt adiê.

Drei dưm klei đăo knang hlăm Khua Yang hlăm djăp boh klei mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê pô khăp! Akâo kơ Ih đru kâo amâo luč klei čang hmăng kơ ya klei ală ƀuh, ƀiădah hrô kơ anăn jing čiăng jih ai tiê đăo knang kơ Ih čiăng kâo ƀuh Khua Yang leh anăn klei jăk Ih čiăng hlăm boh klei kâo dôk tlă anăp.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôel 2:18‑32

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Cia Siab Ploj Lawm – 21/3/2023 
Bài tiếp theoHy Vọng Tiêu Tan – 21/3/2023