Khua Yang Yêsu Jing Kơ Jih Jang – 3/1/2024

1864

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Luk 14:25-27

Êlan kliăng: “Tơdah sa čô hriê kơ Kâo leh anăn amâo bi êmut ôh kơ amĭ ama, kơ mô̆ anak, kơ phung ayŏng adei amai adei, leh anăn wăt klei hdĭp ñu pô, ñu amâo dưi jing ƀĭng kna Kâo ôh.” (Y-Luk 14:26)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei Khua Yang Yêsu lông dlăng phung tui hlue Ñu brei hngah lui hĕ? Si mblang kơ klei anăn? Klei hriăm anei đru diih ya klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Khua Yang?

Lông dlăng klei đăo tơdah tui hlue Khua Yang Yêsu jing brei “klam kyâo bi kal ñu pô” leh anăn tui hlue Khua Yang, jing klei hngah kơ ñu pô. Ya mta klei brei phung tui hlue Khua Yang hngah hĕ?

“Tơdah sa čô hriê kơ Kâo leh anăn amâo bi êmut ôh amĭ ama, kơ mô̆ anak, kơ phung ayŏng adei amai adei, …, ñu amâo dưi jing ƀĭng kna Kâo ôh.” (êlan 26). Hlăm dhar kreh krĭng giăm čar Ngŏ ênuk đưm, “bi êmut” leh anăn “khăp” amâo djŏ jing dua klei bi kdơ̆ng hlăm ai tiê ôh, ƀiădah čiăng lač kơ klei dăp pruê̆ êlâo êdei. Msĕ si hlăm Klei Mphŭn Dơ̆ng 29, Y-Yakôp amâo “bi êmut” kơ H’Lêa msĕ si klei drei khăng thâo săng ôh, kyuadah ñu mâo leh kjuh čô anak hŏng gơ̆. “Bi êmut” amâodah “khăp” tinei čiăng lač kơ klei ruah khăp kơ pô anei hĭn kơ pô adih. Tinei, Khua Yang Yêsu amâo mtô phung ƀĭng kna Ñu rông ba ai tiê bi êmut kơ anak mnuih ôh, ƀiădah Ñu iêô mthưr diñu brei čuăn ruah klă sĭt dưm Khua Yang êlâo hĭn kơ jih jang klei bi mguôp mkăn. Snăn, “bi êmut” kơ gŏ sang pô mblang jing khăp kơ Khua Yang hĭn kơ digơ̆, hmiêt mkăp ruah Khua Yang tơdah mâo ya mta klei čiăng mkăn bi kdơ̆ng hŏng ya klei Khua Yang čoh čuăn.

“Tơdah sa čô hriê kơ Kâo leh anăn amâo bi êmut ôh kơ…wăt klei hdĭp ñu pô, ñu amâo dưi jing ƀĭng kna Kâo ôh” (êlan 26) – “klei hdĭp ñu pô” jing klei yuôm hĭn kơ sa čô mnuih mâo. Pô tui hlue Khua Yang srăng khăp kơ Khua Yang hĭn kơ mta klei yuôm hĭn ñu mâo. Ƀĭng kna Khua Yang Yêsu amâo djŏ knŏng khăp kơ Khua Yang hĭn kơ phung mnuih ñu khăp ôh ƀiădah brei khăp kơ Khua Yang hĭn kơ ñu pô mơh.

Klei lông dlăng hlăm klei tui hlue Yang Krist jing lui hĕ dŭm klei drei hmăng hmưi kơ pô dê leh anăn tŭ ư kluôm dhuôm tui si klei Khua Yang čiăng. Ƀiădah klei đup gưt anei amâo djŏ jing klei sa čô hlŭn đup gưt hŏng klei mgô̆ kơ khua ñu ôh, ƀiădah jing klei đup gưt mơ̆ng klei khăp. Mâo sa blư̆ Abraham Lincoln ƀuh sa čô êkei hlŭn arăng chĭ mthưr ti anôk čhĭ hlŭn. Ñu ƀuh hlăm ñu mâo klei soh nanao hŏng phung mnuih hlŭn, snăn ñu blei êkei hlŭn anăn leh anăn čih sa pŏk hră brei klei êngiê kơ gơ̆ leh anăn lač: “Ară anei ih mâo klei êngiê”. Gơ̆ dlăng kơ ñu hŏng ală đing đăo leh anăn êmuh: “Si ngă sĭt êdi snăn mơ̆? sĭt mơ̆ kâo mâo klei êngiê dưi nao ti anôk kâo čiăng?” Ñu wĭt lač kơ gơ̆: “Sĭt snăn yơh”. Êkei hlŭn anăn lač: “Tơdah snăn, Ơ khua, kâo srăng mă bruă kơ ih lă lar”.

Khua Yang Yêsu tuh leh êrah čiăng bi mtlaih drei mơ̆ng klei “hdĭp tui si kđeh, … ngă anak kơ klei ngêñ, … brei kơ drei dưi kbiă lŏ hdĭp mbĭt leh anăn dôk gŭ mbĭt ti jih anôk hlăm adiê hlăm Khua Yang Yêsu Krist” (Êphêsô 2:3, 6). Akâo kơ Khua Yang brei drei thâo kral klei khăp amâo dưi mkă Khua Yang pioh kơ drei, čiăng kơ drei ƀuăn rơ̆ng hŏng Khua Yang amâo srăng brei hlei pô amâodah ya mta klei ôh, dưi hrô anôk Khua Yang Yêsu hlăm klei hdĭp drei.

Si ngă drei ƀuăn rơ̆ng mơ̆ brei Khua Yang Yêsu jing jih jang klei hŏng drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo hdơr nanao kơ klei khăp leh anăn klei pap Khua Yang pioh kơ kâo, čiăng kơ kâo dlăng nanao Khua Yang jing jih jang klei kơ klei hdĭp kâo, kâo čuăn dưm Ih ti anôk dlông hĭn hlăm klei hdĭp kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTswv Yexus Yog Txhua Yam – 3/1/2024
Bài tiếp theoChúa Giê-xu Là Tất Cả – 3/1/2024