Khoom Fij Thaum Pehawm – 8/1/2022 

834

 

Henplais 13:15-16

Nqe cim: 

“Yog li ntawd, peb cov uas ntseeg Yexus peb yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Peb ua li ntawd ib yam li peb muab tej uas haum Vajtswv siab fij rau Vajtswv saum lub thaj. Kuv hais li no yog kuv hais tias peb lub qhovncauj yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug.” (Henplais 13:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim licas niaj hnub nimno tsis tua tsiaj hlawv fij rau tus Tswv lawm?
  • Tus sau phau Henplais qhia yuavtsum siv yam dabtsi los fij pub rau tus Tswv?
  • Niaj hnub nimno thaum tuaj pehawm, tej khoom fij twg thiaj tsimnyog thiab haum Vajtswv siab?

Tus cev lus Hauxeyas tau tshajtawm tus Tswv tej lus hais tias: “Nej cia li rov los cuag tus Tswv thiab tsa ncauj thov Nws hais tias, ‘Thov zam peb tej kev txhaum thiab mloog peb tej lus thov; Peb yuav ua koj tsaug raws li peb tau coglus tseg lawm.’” Tus sau phau Henplais tau qiv tus cev lus Hauxeyas tej lus los hais, tomqab uas hais txog Tswv Yexus cov ntshav ntxuav sawvdaws lub txim lawm (nqe 12), nws hais ntxiv hais tias, “Yog li ntawd, peb cov uas ntseeg Yexus peb yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Peb ua li ntawd ib yam li peb muab tej uas haum Vajtswv siab fij rau Vajtswv saum lub thaj. Kuv hais li no yog kuv hais tias peb lub qhovncauj yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Nej yuav tsum nco ntsoov ua haujlwm zoo thiab ib tug pab tib tug, rau qhov tej ntawd haum Vajtswv siab.” (nqe 15-16). Yog li ntawd, los ntawm Tswv Yexus tuag txhiv, niaj hnub nimno thiaj tsis tua tsiaj hlawv fij lawm, tiamsis tej khoom fij thaum pehawm yog siv tej lus qhuas tus Tswv, thiab ua tej haujlwm zoo pub rau lwm tus. Ntawd yog tej khoom fij uas haum Vajtswv lub siab.

Vajtswv cov menyuam niaj hnub nimno nyob rau tiam koobhmoov, txhais tau hais tias tsis raug coj tej kevcai zoo li tiam Vajluskub Qub, rau qhov Tswv Yexus tau tuag txhiv zoo li ib yam khoom fij theej sawvdaws lub txhoj lawm (Loos 6:10). Vim yog muaj Tswv Yexus, nimno peb tsuas fij khoom rau tus Tswv txhua hnub dhau los ntawm tej lus qhuas ua tsaug thiab tej haujlwm nco tus Tswv txiaj ntsig vim nws tuag txhiv peb lawm xwb. Thiab peb siv lub ncauj los lees paub tus Tswv thiab ua timkhawv txog tej yam zoo uas Nws tau ua rau peb; nrog rau peb tej kev ua zoo, faib rau lwm tus thiab pab lwm tus. Yakaunpaus kuj qhia hais tias: “Txoj kevcai uas Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv suav hais tias yog txoj uas zoo thiab tseeb, txoj ntawd yog nej yuav tsum pab cov pojntsuam thiab cov menyuam ntsuag uas raug kev txomnyem quaj ntsuag. Thiab nej tsis txhob mus nrog neeg ntiajteb ua phem ua qias” (Yakaunpaus 1:27). Ntawd yog tej khoom fij pehawm uas tsimnyog thiab haum Vajtswv lub siab.

Tej khoom fij pehawm uas haum tus Tswv siab tsis yog ua tas kev tas cai xwb, tiamsis tseemceeb dua yog ua los ntawm nplooj siab hlub tus Tswv, nco Nws txiaj ntsig, hais lus qhuas tus Tswv thiab ua tshwm tej haujlwm zoo pub rau lwm tus. Kev pehawm tus Tswv tsis yog tsuas pehawm hauv Tuamtsev ncaj rau hnub ib xwb tiamsis yuavtsum pehawm txhua qhov chaw, txhua sijhawm. Tus cwjpwm pehawm tus Tswv yuavtsum niaj hnub muaj hauv peb txhua tus ntseeg lubneej dhau los ntawm peb tej lus hais thiab peb kev ua neej txhua hnub. Ntawd yog tus tus Tswv cov menyuam tus cwjpwm cheemtsum muaj nyob hauv kev pehawm.

 

Peb puas siv peb lub ncauj los qhuas tus Tswv thiab qhia txog Nws dhau ntawm peb tes haujlwm ua zoo txhua hnub? Yam khoom fij pehawm uas peb fij rau tus Tswv yog dabtsi?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov Koj qhuab ntuas nyuam yaus nco ncoov fij rau Koj yam khoom fij los ntawm lub ncauj ua Koj tsaug thiab tej haujlwm zoo ua rau Koj lub koob npe nrov ncha dhau ntawm nyuam yaus lubneej txhua hnub. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 7:30-8:40

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVâng Lời trong Sự Thờ Phượng – 7/1/2022  
Bài tiếp theoMnơ̆ng Myơr Kkuh Mpŭ – 8/1/2022