Jơ̆ng Phung Nao Hưn Klei Mrâo Mrang Jăk – 5/7/2022

731

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 10:14-15

Êlan kliăng: “Leh anăn si mnuih dưi mtô tơdah arăng amâo tiŏ nao diñu ôh? Tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, Siam jăk yơh jơ̆ng phung nao hưn klei mrâo mrang jăk!” (Rôm 10:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng pă pruê̆ klei êmuh dăp mđruê̆ mđrông hlăm êlan 14-15, ya hnơ̆ng čuăn brei mâo atăt kơ klei đăo bi mtlaih? Ya dua mta klei brei mâo, čiăng dưi ngă djŏ hŏng hnơ̆ng čuăn anăn? Thâo săng klei anei si klei mtrŭt leh anăn bi mđĭ ai diih hlăm bruă hưn bi sĭt kơ Khua Yang Yêsu?

Tơdah lač kơ klei bi mtlaih, Klei Aê Diê Blŭ hưn mdah wăt kơ dua nah tĭng, anăn jing klei êngiê dưi ruah mơ̆ng Aê Diê (Rôm 9) leh anăn bruă klam kơ grăp čô hlăm klei ngă bi djŏ hŏng Klei Mrâo Mrang Jăk (Rôm 10). Snăn, dưi lač hnơ̆ng čuăn brei mâo, čiăng kơ sa čô dưi ngă djŏ hŏng Klei Mrâo Mrang Jăk jing klei diñu dưi hmư̆ Klei Mrâo Mrang Jăk. Ƀiădah anei knŏng jing hnơ̆ng čuăn brei mâo ƀiădah ka djăp ôh, kyua tơdah amâo mâo ôh Yang Mngăt Jăk mă bruă snăn ai tiê khăng mnuih amâo srăng tŭ jum ôh Klei Mrâo Mrang Jăk (Rôm 8:5-8; 10:16). Snăn, čiăng dưi ngă djŏ hŏng hnơ̆ng čuăn mơ̆ng klei bi mtlaih, čiăng lač klei mnuih soh dưi hmư̆ Klei Mrâo Mrang Jăk, brei mâo djăp dua mta klei yuôm: tal sa jing klei Aê Diê mtă leh anăn tal dua jing pô arăng tiŏ nao.

Êlan 14b lač snei: “Si diñu dưi đăo kơ Pô diñu ka tuôm hmư̆ ôh?” Klei Aê Diê Blŭ kñăm kơ klei Aê Diê mtă hưn “kơ Pô”, čiăng mblang klei Aê Diê mtă kơ klei bi mtlaih lač kơ Yang Krist. Yang Krist amâodah Khua Yang Yêsu brei jing phŭn kơ klei mtô kơ klei đăo. Amâo mâo Khua Yang Yêsu snăn amâo mâo klei mtô kơ klei đăo ôh leh anăn kăn mâo klei Đăo kơ Krist rei. Klei Aê Diê mtă kơ klei mtô kơ klei đăo jing Yang Krist leh anăn wăt jing “klei mrâo mrang jăk” (êlan 15b). Khua ƀĭng kna Y-Pôl hrêč mă mơ̆ng Y-Êsai 52:7 čiăng lač kơ phung mnă ti Ƀabilôn hơ̆k mơak tơdah Aê Diê tiŏ nao phung hưn klei mrâo mrang Aê Diê brei diñu dưi lŏ wĭt kơ lăn čar Aê Diê ƀuăn – anăn jing klei mrâo mrang jăk kyua Aê Diê bi kbiă phung ƀuôn sang Ñu tlaih mơ̆ng klei jing mnă, anăn yơh jing knuih kñăm klei mtô kơ klei đăo. Snăn, “Klei mrâo mrang jăk” mơ̆ng klei Aê Diê mtă mtô kơ klei đăo jing Klei Bi Mtlaih. Si ngă klei bi mtlaih jing klei mrâo mrang jăk? Kyuadah drei amâo dưi ngă ya mta klei ôh čiăng dưi bi mlih hŏng klei bi mtlaih kơ drei pô, ƀiădah knŏng hŏng klei čuăn đăo đuč yơh dưi mă tŭ klei bi mtlaih (Rôm 1:16-17).

Klei yuôm tal dua jing pô arăng tiŏ nao. “Leh anăn si mnuih dưi mtô tơdah arăng amâo tiŏ nao diñu ôh?” (êlan 15a). Khua ƀĭng kna Y-Pôl brei ƀuh “pô arăng tiŏ nao” jing Aê Diê yơh tiŏ nao (Y-Mathiơ 9:38), leh anăn Phung Sang Aê Diê (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 13:1-3). Mâo phung mă tŭ klei tiŏ nao mdê hĭn čiăng dưi jing phung hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ lu lăn čar. Leh anăn jih jang phung đăo mâo klei tiŏ nao sơăi čiăng jing pô hưn bi sĭt kơ Khua Yang Yêsu (Y-Mathiơ 28:18-20). Akâo kơ Khua Yang brei drei jhŏng djă păn jih jang mmông găl Aê Diê brei čiăng kah mbha Klei Mrâo Mrang Jăk kơ mnuih mkăn, leh anăn hdơr nanao: “Siam jăk yơh jơ̆ng phung nao hưn klei mrâo mrang jăk!” (êlan 15b)

Si ngă “jơ̆ng” drei prăp hmiêt nao hưn Klei Mrâo Mrang Jăk mơ̆?

Wah lač: Bi mni kơ Khua Yang kyua Ih yua leh phung hiu hưn klei đăo ksŭng nao êlâo čiăng ba Klei Mrâo Mrang Jăk hriê kơ Việt Nam, mơ̆ng anăn yơh kâo thâo kral Ih leh anăn dưi jing anak Ih. Akâo Ih brei kâo sĭt suôr nanao hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ lu mnuih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 106:40-48; 107:1-22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCov Neeg Qhia Txojmoo Zoo Txhais Kotaw – 5/7/2022
Bài tiếp theoBàn Chân Của Người Rao Báo Tin Lành – 5/7/2022