Jăk Mơak Yơh Kơ Phung Amâo Tuôm Ƀuh Ôh Ƀiădah Đăo Leh! – 30/3/2024

1747

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yôhan 20:19-29

Êlan kliăng: “Jăk mơak yơh kơ phung amâo tuôm ƀuh ôh ƀiădah đăo leh.” (Y-Yôhan 20:29b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua ƀĭng kna Y-Thômas amâo đăo kơ Khua Yang Kbiă Lŏ Hdĭp? Ya ngă amâo ƀuh ôh ƀiădah đăo jing klei jăk mơak? Si ih dưm klei đăo hlăm Khua Yang?

Klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp jing sa klei mrâo snăk hŏng phung ƀĭng kna leh anăn jih jang anak mnuih. Tal êlâo phung ƀĭng kna ƀuh Khua Yang hriê hlăm adŭ dôk kđăl ƀăng krĭp ƀiădah lŏ dưi ƀuh Ñu leh anăn dưi ruêh. Boh nik sa blư̆ mkăn Khua Yang lač Ñu mâo “kđeh klang” leh anăn lŏ huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng phung ƀĭng kna (Y-Luk 24:39-43). Phung ƀĭng kna ƀuh Khua Yang kbiă lŏ hdĭp leh amâo lŏ mâo ôh ya klei amâo kjăp đăo hlăm Khua Yang, ƀiădah tơdah lŏ yăl dliê kơ Khua ƀĭng kna Y-Thômas, diñu amâo dưi ngă ôh kyua gơ̆ čiăng mâo sa klei bi mklă “Kreh knhâo” jing ruêh kơh đăo ! Phung kreh knhâo knŏng đăo kơ ya mta klei dưi mkă, ksiêm, yap, leh anăn dưi bi mklă. Khua Yang pap snăn brei Khua ƀĭng kna Y-Thômas ƀuh čiăng đăo ƀiădah Ñu lač jăk mơak yơh kơ phung amâo ƀuh ƀiădah đăo !

Amâo ƀuh ƀiădah đăo jing djŏ guôp mơ̆? Klei wĭt lač jing Djŏ. Amâo mâo ôh ya klei ƀuh hŏng ală mta kơh năng đăo, sitôhmô êwa hrip, klei khăp, êlan pui kmlă… Hĭn mơh, klei dưi bi mklă snăn pia jing “thâo” amâo djŏ “đăo” ôh. Kâo thâo boh lăn jing wĭl amâo djŏ kâo đăo ôh. Klei đăo amâo guôn brei ƀuh klei bi mklă ôh (Hêbrơ 11 :1). Hĭn mơh, wăt phung tuôm ƀuh lu klei myang Khua Yang ngă ƀiădah diñu ăt kăn đăo mơh : “Wăt tơdah Ñu ngă leh lu klei bi knăl yuôm bhăn ti anăp diñu, ăt diñu kăn đăo kơ Ñu rei ” (Y-Yôhan 12:37). Boh nik phung mrâo đăo kơ Khua Yang năng ai ăt bhĭr Ñu hŏng boh tâo êdei anăn ! (Y-Yôhan 8:30-31 hŏng êlan 59). Kyua anăn, Khua Yang čiăng kơ phung ƀĭng kna Ñu brei mâo klei đăo “ amâo tuôm ƀuh ôh ƀiădah đăo leh ”. Y-Nôê ka ƀuh ôh adiê hjan gưt leh asăp Khua Yang mkra kŭm păn sa wưng sui ti dlông čư̆. Y-Abraham tui hlue asăp Aê Diê iêô wăt tơdah ka ƀuh Lăn Aê Diê Ƀuăn! Y-Môis amâo huĭ ôh kơ Mtao Pharaôn kyua ñu “ƀuh” Pô amâo dưi ƀuh ! Klei đăo “ƀuh” mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y-Thômas knŏng djăp kơ ñu hưn Khua Yang Yêsu jing Khua Yang leh anăn Aê Diê. Ƀiădah klei đăo Y-Noê leh anăn Y-Abraham amâo djŏ knŏng đru kơ diñu dua mâo Aê Diê hơêč hmưi ôh ƀiădah lŏ kah mbha klei jăk mơak kơ jih jang phung ƀuôn sang (Klei Mphŭn Dơ̆ng 8:21-22; 12:2). Klei đăo “ƀuh” srăng amâo djăp kjăp čiăng kơ drei găn klei lông dlăng, klei arăng ngă jhat kyua năng ai “amâo ƀuh” Khua Yang bi mtlaih ! Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă snei: “kyuadah drei êbat hŏng klei đăo, amâo djŏ ôh hŏng klei ƀuh” (II Kôrantô 5:7) “…Kyuadah mnơ̆ng arăng dưi ƀuh dôk bhiâo, ƀiădah mnơ̆ng arăng amâo dưi ƀuh ôh dôk hlŏng lar.” (II Kôrantô 4:18b).

Bi hdơr Hruê Khua Yang Kbiă Lŏ Hdĭp, grăp čô drei bi mklă klei pô đăo hlăm Khua Yang msĕ si Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs mtô leh: “Wăt tơdah diih amâo tuôm ƀuh Ñu ôh, diih khăp leh kơ Ñu. Wăt tơdah diih amâo tuôm ƀuh Ñu ôh ară anei, diih đăo leh kơ Ñu leh anăn hơ̆k mơak hŏng klei mơak guh kơang amâo thâo mblang” (I Y-Pêtrôs 1:8).

Drei msĕ amâodah mdê mơ̆ hŏng Y-Thômas tơdah dưm klei đăo hlăm Khua Yang?

Wah lač: Ơ Ama khăp hơiêng! Kâo bi mni kơ Ih djiê leh kyua klei soh kâo, kbiă lŏ hdĭp leh čiăng kâo dưi hdĭp. Akâo kơ Ih brei klei hơêč hmưi čiăng kơ kâo hriê kơ prŏng hlăm klei đăo, sĭt suôr hŏng Ih truh knhal tuč wăt tơdah kâo amâo “ƀuh” Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTsis Pom Tiamsis Ntseeg Thiaj Tau Koob Hmoov – 30/3/2024
Bài tiếp theoPhước Cho Ai Không Thấy Mà Tin! – 30/3/2024