Ib Leej Txiv Phem – 7/7/2023

5369

 

 

II Xwmtxheej 21:1-7; 22:1

Nqe cim:

“Nej tsis txhob xav yuam kev, yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv, txhua tus nyias yuav tau sau raws li tej uas nyias tseb” (Kalatias 6:7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Ahaxiyas txiv yog leejtwg?

–       Vim licas nws muab nws cov kwv tua povtseg?

–       Muaj xwmtxheej dabtsi rau nws cov mennyuam?

–       Koj tau qhuab ntuas licas nyob hauv kev ua ib leejtxiv thiab ua ib tug menyuam?

Vajntxwv Ahaxiyas yog tus vajntxwv tim 6 uas kav tebchaws Yudas thiab yog Vajntxwv Yehaulas tus tub. Vajntxwv Yehaulas txiv yog  Vajntxwv Yehausafas thiab tus yawg yog Vajntxwv Axas. Txawm yog ob tug vajntxwv no puavleej tau ua yuamkev thiab ua txhaum rau tus Tswv los nkawd tseem yog ob tug vajntxwv uas zoo thiab hwm tus Tswv nyob hauv tebchaws Yudas.

Vajntxwv Yehausafas muaj 7 leej tub, thaum tuag, nws  tsa Yehaulas uas yog nws tus tub hlob ua vajntxwv. Tiamsis, tus vajntxwv no ntshai tsam nws cov kwv txeeb ua vajntxwv, nws thiaj muab nws cov kwv tua povtseg huv tibsi  kom ceev tau nws lub zwmtxwv (nqe 4). Tsis tas li ntawd xwb, keebkwm kuj sau tseg txog keebtiv Vajntxwv Yehaulas tua nws cov kwv twb yog vim lawv ua neeg zoo heev dua nws (II Xwmtxheej 21:13). Cov neeg siab phem, khavtheeb feem ntau yeej tsis nyiam cov neeg uas zoo dua lawv. Thaum kawg, yam uas Vajntxwv Yehaulas txais tau yog nws cov tub hlob raug cov neeg Alav tua tuag tas, thiab tsuas tshuav tus tub ntxawg Ahaxiyas thiaj tau ua vajntxwv (II Xwmtxheej 22:1). Tshaj ntawd, Vajntxwv Yehaulas tseem  yuav Athaliyas, uas yog Vajntxwv Ahaj thiab Yexenpees siab phem uas kav tebchaws Yixalayees tus ntxhais los ua pojniam. Vim yoog raws nws pojniam, Vajntxwv Yehaulas thiaj tsis tswjkav tebchaws raws li nws txiv uas yog Vajntxwv Yehausafas thiab nws yawg uas yog Vajntxwv Axas kev tswj kav, tiamsis nws ua kev phem kev qias raws li tus vajntxwv uas kav tebchaws Yixalayees tau ua. Vajntxwv Yehaulas tseem muaj sia nyob tsuas yog vim tus Tswv ua raws li Nws tej lus cogtseg rau Vajntxwv Daviv lawm xwb (nqe 6-7).

Vajluskub qhia paub hais tias txhua tus yuav raug txim raws li nyias tej kev txhaum (Exekees 18:20). Yog li ntawd, Vajntxwv Yehaulas yuav raug ris lub txim ntawm nws tej kev txhaum vim nws txiv thiab nws yawg puavleej hwm tus Tswv, thiab nws tus tub uas yog Vajntxwv Ahaxiyas kuj yuav tsum ris nws tus kheej lub txim, muab txab tsis tau rau nws txiv. Tiamsis Vajluskub kuj qhia paub hais tias, tus Tswv yuav “rau txim rau lawv tej xeebntxwv mus txog peb plaub tiam neeg, vim lawv niam lawv txiv tej kev txhaum” (Teev Npe 14:18), qhov no qhia pom hais tias tej kev txhaum muaj cuabkav tsuas mus rau phaum neeg tshiab. Nyob hauv zaj no, Vajntxwv Yehaulas lubneej ua tsuas kev txhaum thiab kev raug foom tsis zoo rau nws tus tub uas yog Vajntxwv Ahaxiyas.

Zaj kawm no qhuab ntuas peb hais tias, yog ib leej txiv, ib tug tswv tsev, peb yuav tsum ceevfaj hauv kev ua neej, yuav tsum hwm tus Tswv thiab cob qhia tej menyuam mus raws tus Tswv txojkev thiaj tseg tau tej qub txeeg qub teg sab ntsujplig rau tej xeebleej xeebntxwv (Khiavdim 34:6-7a). Yog ib tug menyuam, yuav tsum nco niam txiv txiajntsig, tiamsis kuj yuav tsum zeem paub yam kev coj hauv lub cuabyig uas tsis haum tus Tswv siab thiab paub hais tias tej yam tsis zoo ntawm niam txiv ua muaj cuabkav tsuas rau yus, paub thov tus Tswv pab cawm thiab tiv thaiv tus kheej dim tej ntawd.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus muab siab npuab Koj thiab Koj Txojlus kom nyuam yaus paub ntshai Koj, taw qhia tej menyuam mus raws Koj txojkev thiab ua rau tej xeebleej xeebntxwv tau koob hmoov. Amees.

Peb yuav tsum ua lub neej zoo licas thiaj yog ib leej txiv, ib tug menyuam uas zoo?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMột Hôn Nhân Xấu – 6/7/2023 
Bài tiếp theoSa Čô Ama Jhat – 7/7/2023