Hruê Mmông Jing Mmông Găl – 9/2/2024

2893

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yakơ 4:13-17

Êlan kliăng: “Ƀiădah diih amâo thâo ôh ya klei srăng truh mgi. Ya klei hdĭp diih jing? Kyuadah diih jing msĕ si êa hŭl bi êdah bhiâo leh anăn luč hĕ mliêt.” (Y-Yakơ 4:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Y-Yakơ hưn mdah ya mta klei soh čhuai kơ mnuih mkra hdră kơ klei hdĭp ñu pô? Si ngă hruê mmông Khua Yang brei jing mmông găl kơ anak mnuih? Ya bruă diih čuăn ngă tơdah thâo kơ hruê mmông jing mmông găl?

Hră Y-Yakơ čih mơĭt kơ phung đăo mơ̆ng pluh dua găp djuê dôk tar ƀar anôk ti lăn ala, čiăng hưn êlâo brei diñu răng kơ klei mplư mơ̆ng lăn ala anei. Tui čuê klei mtă mtăn, pô čih hră Y-Yakơ hưn êlâo brei phung mbruă hlăm klei čhĭ mnia răng snei, brei diñu thâo yua bi djŏ ya mnơ̆ng Khua Yang brei. Hruê mmông jing mnơ̆ng brei yuôm bhăn Aê Diê brei kơ anak mnuih čiăng dưi bi mjing lu mta mnơ̆ng mâo ênoh leh anăn yuôm hĭn. Bruă yua hruê mmông mâo klei tŭ dưn amâodah hơăi tui hlue si klei dăp hdră hŏng klei thâo mĭn mnuih čiăng pioh hriăm hră mơar, mă bruă knuă (wăt klei mă bruă kơ Aê Diê), huă ƀơ̆ng pĭt đih, mkŏ mdơ̆ng gŏ huă, mtô bi hriăm anak čô, mdei hlăp… bi djŏ mmông, djŏ gưl kdrêč.

Klei mkra hdră kơ bruă ngă kơ hruê ti anăp jing bruă ngă djŏ. Ƀiădah lĕ, Y-Yakơ hưn êlâo brei răng kơ dua mta klei soh čhuai. Tal sa, klei kñăm yuôm bhăn kơ klei hdĭp drei jing kkuh mpŭ leh anăn mă bruă kơ Aê Diê amâo djŏ kơ prăk kăk ôh. Tơdah knŏng duah prăk ƀiădah amâo tui duah Aê Diê ôh snăn drei bi luč hĕ mmông găl yơh. Khua Yang Yêsu mtô snei: “Đăm mă bruă ôh kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă thâo rai, ƀiădah kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ăt dôk tơl truh kơ klei hdĭp hlŏng lar. Mnơ̆ng ƀơ̆ng huă anăn Anak Mnuih srăng brei kơ diih;” (Y-Yôhan 6:27a).

Klei soh čhuai tal dua, yap kơ pô yơh jing thâo mĭn leh anăn adôk lu hruê mmông ti lăn ala pioh mkra hdră bruă duah ƀơ̆ng đĭ lu. Drei wơr bĭt hĕ hruê mmông kluôm dhuôm dôk hlăm kngan Khua Yang, leh anăn bi mkă hŏng ênuk hlŏng lar, klei hdĭp anak mnuih knŏng jing bhiâo rit đuč (êlan 14). Tơdah mĭn klei hdĭp drei amâo guôn čiăng kơ Khua Yang ôh, snăn brei răng yơh huĭdah amâo srăng lŏ mâo mmông găl ôh, kyuadah năng ai Ñu srăng sua wĭt mngăt drei mlam anei mtam (Y-Luk 12:20)! Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă mtăn “Yua hruê diih bi jăk kyuadah ênuk anei jing jhat” (Êphêsô 5:16). Y-Yakơ mñă kơ drei đăm mgao đei ôh tơl wơr bĭt hĕ Khua Yang, leh anăn hruê mmông jing mmông găl yuôm bhăn Khua Yang brei čiăng kơ drei dôk hdĭp kơ Ñu.

Tuč thŭn jing mmông găl čiăng bi mklin boh tŭ dưn mơ̆ng klei drei yua hruê mmông drei mâo. Êmuh bĕ drei pô, si kâo yua leh hruê mmông Khua Yang brei? Khua ƀĭng kna Y-Pôl lŏ ksiêm wĭt bruă ñu yua hruê mmông hlăk ñu dơ̆ng tuč klei hdĭp snei: “Kâo bi blah leh klei bi blah jăk, anôk kâo êran tuč leh, kâo djă pioh leh klei đăo.” (II Y-Timôthê 4:7). Hruê mmông drei ti lăn ala mâo kdriêl knhal srăng jih, ƀiădah bruă drei ngă kơ Khua Yang srăng adôk nanao hlŏng lar. Hrô kơ klei “yua klei blŭ mgao bi mni kơ pô” snăn brei drei myơr bĕ hruê mmông drei hlăm kngan Khua Yang, Ñu srăng mtô drei thâo ya srăng ngă čiăng ba klei tŭ dưn kơ Ñu.

Hlăm thŭn êgao, si ngă drei yua hruê mmông Khua Yang brei ba klei tŭ dưn kơ Khua Yang leh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang khăp hơiêng! Bi mni kơ Khua Yang brei leh kơ kâo lu mmông găl hlăm thŭn êgao. Ơ Ama, mñă kơ kâo thâo yua hruê mmông Ih brei mâo klei tŭ dưn nanao, čiăng đăm kâo hƀlŏk ôh hlăk mmông găl jih leh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 40

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSijhawm Yog Txoj Koob Hmoov – 9/2/2024
Bài tiếp theoThời Gian Là Cơ Hội – 9/2/2024