Hrŏng Ruah – 12/7/2021

428

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Đaniel 1:3-16

Êlan kliăng: “Ƀiădah Y-Daniel čuăn ñu amâo srăng bi čhŏ ñu pô ôh hŏng mnơ̆ng jăk mtao ƀơ̆ng huă amâodah hŏng kpiê mtao mnăm; snăn ñu akâo kơ khua phung dĭng buăl kriâo đăm mgô̆ ñu bi čhŏ ñu pô ôh.” (Y-Đaniel 1:8)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mtao Y-Nebukatnetsar ngă leh hŏng phung êkei hlăk ai Yuđa? Ya klei diñu knŏng bi kdơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă? Ya klei mplư kăp bi luč knuih phung đăo khăng tlă anăp? Si ngă čiăng dưi krơ̆ng pioh drei pô doh jăk êjai dôk hdĭp ti lăn ala anei?

Hŏng klei hur har čiăng mbliư̆ mjing phung knhâo knhăk mơ̆ng găp djuê mtao phung Yuđa jing mnuih Ƀaƀilôn sĭt êmĭt, mtao Nebukatnetsar brei diñu hriăm klei thâo, klei blŭ, leh anăn brei mnơ̆ng huă ƀơ̆ng mnăm. Tơdah hriăm mjuăt klei blŭ mrâo, klei thâo mrâo, phung hlăk ai mâo leh klei hmăr pral mă tŭ klei mrâo mrang, ênưih snăk dlăng kơ klei mtô bi hriăm mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ jing amâo lŏ djŏ guôp ôh hŏng ênuk diñu. Êngao kơnăn, arăng bi mlih anăn diñu mơh. Arăng khăng lač “dlăng kơ ƀô̆ mta bi anăn”, snăn anăn iêu ăt jing yuôm snăk mơh. Anăn pă čô hlăk ai anei mâo leh klei bi mguôp hŏng anăn pia mơ̆ng Yêhôwa, ară anei bi mlih hĕ jing anăn bi mguôp hŏng yang phung Ƀaƀilôn.

         Wăt snăn dưn, êkei hlăk ai Y-Đaniel leh anăn phung ƀĭng găp ñu amâo mâo bi kdơ̆ng ôh hŏng klei anăn. Anăn “Y-Jêhôyakim” mblang jing “Yêhôwa bi kgŭ”, ƀiădah amâo djŏ hĕ Aê Diê mdlưh leh Y-Jêhôyakim leh anăn jao ñu kơ kngan Y-Nebukatnetsar? Amâo djŏ hĕ leh jih tlâo thŭn hriăm klei thâo, klei thâo mĭn phung Kaldê, êkei hlăk ai Y-Đaniel leh anăn tlâo čô ƀĭng găp ñu ăt dôk sĭt suôr hŏng Aê Diê? Knŏng sa mta klei êkei hlăk ai Y-Đaniel amâo ư ai ôh, jing kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm mtao brei. Ya ngă snăn? Hlăm êlan 8, dua bliư̆ ñu yua boh blŭ “bi čhŏ” čiăng lač kơ klei anei. Klei thâo, klei blŭ, anăn iêu dưi bi mlih sa čô mnuih amâodah hơăi amâo hlue si klei čuăn ruah mơ̆ng pô anăn ôh. Bi kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, hlăm klei truh anei jing mdê hĭn. Jih klei hdĭp diñu dôk hdĭp ƀơ̆ng huă tui si klei bhiăn Aê Diê mtô mtrŭn. Ară anei arăng mgô̆ brei diñu huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă sa čô mtao amâo mâo đăo. Năng ai sĭt yơh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă anei amâo doh tui si hnơ̆ng čuăn Aê Diê ôh, čĭm jing mnơ̆ng ƀơ̆ng myơr ngă yang kơ rup yang leh. Kyuanăn tơdah diñu ƀơ̆ng huă mnơ̆ng ƀơ̆ng anăn, sĭt nik bi klăk hŏng klei Aê Diê mtô leh anăn diñu jing čhŏ ti anăp Aê Diê.

         Lăn ala nanao yơh čiăng mbliư̆ jih jang phung đăo mjing sa hŏng ñu. Drei ăt dưi hriăm klei knhâo tui klei thâo mĭn Aê Diê brei, čiăng thâo kral si klei knhâo čiăng đru drei thâo săng leh anăn thâo kiă kriê mnơ̆ng dhơ̆ng Aê Diê hrih mjing leh, thâo mpŭ kơ dŭm dhar kreh mâo mâo bi klăk ôh hŏng klei đăo. Ƀiădah lĕ, hlăm dŭm klei knhâo leh anăn klei mĭn mă drei hriăm, brei ksiêm bi nik, čiăng thâo kral ya mta klei atăt drei bi luč klei doh jăk leh anăn klei đăo. Hlăm klei hdĭp ƀuôn sang ênuk anei, lu mnuih dlăng kơ klei bi dôk êkei hŏng êkei mniê hŏng mniê, bi dôk êlâo kơ bi kuôl, bi mdjiê hđeh ĭ hlăm tian jing klei bhiăn yang đar. Amâodah brei ngăn sun čiăng dưi bi leh bruă pô, tlĕ tui čih klei bi lông čiăng mâo puăng ti dlông… Ƀiădah phung anak Aê Diê brei thâo hrŏng ruah čiăng krơ̆ng pioh pô jing doh jăk êjai dôk hdĭp ti lăn ala anei.

Si ngă mâo mơ̆ ya mta klei dôk “bi čhŏ drei pô”?

 

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo mâo klei thâo mĭn mơ̆ng Khua Yang leh anăn mâo klei mĭn mngač grăp hruê čuăn ruah ya mta klei bi mơak kơ Khua Yang.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 26:16-27:26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThơ: Đời Tôi Được Đổi Mới
Bài tiếp theoChọn Lựa – 12/7/2021