Hdei Phung Jhat Ƀai – 12/11/2023

2602

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:26; Y‑Mathiơ 3:7-12

Êlan kliăng: “Sa čô mtao knhâo hdei hĕ phung jhat ƀai, leh anăn ñu brei arăng mdar pông êdeh prah mdiê ti dlông phung anăn” (Klei Bi Hriêng 20:26)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Boh blŭ “hdei hĕ” si mblang? Si klei mblang kơ klei bi hmô hlăm êlan klei bi hriêng ti dlông? Ya klei bi hriăm ih mâo mơ̆ng êlan klei bi hriêng hruê anei?

Boh blŭ “hdei hĕ” hlăm klei Hêbrơ jing “zarah”, lŏ mblang jing “mđung”. Mnuih ngă hma “mđung” čiăng kơ mdiê bô hdjŭl đung đuĕ hlue angĭn, mđung đuĕ mdiê bô mơ̆ng mdiê msăr. “Pông êdeh” jing pông êdeh prah mdiê. Ênuk anăn mnơ̆ng prah mdiê arăng ngă hŏng kyâo ti gŭ mâo tlâo amâodah pă boh pông mâo êgei ngă hŏng msei. Arăng yua dua drei êmô kăp đoh leh anăn pô prah mdiê đĭ dôk ti dlông čiăng thiăm boh ktrŏ kơ pông êdeh leh anăn bi ƀhĭ kam. Mâo kjơ kăp huai kam leh mđung brei angĭn kpuh mđuĕ (Y‑Êsai 28:27-28).

Mtao jing dĭng ktang kơ Aê Diê pioh bi kmhal phung ƀai, “Mtao dôk gŭ ti jhưng phat kđi, ñu hdei jih klei jhat hŏng ală ñu dlăng” (Klei Bi Hriêng 20:8). Boh blŭ “hdei” hlăm êlan anei ăt msĕ hŏng boh blŭ “hdei” hlăm êlan 26 mơh. Klei bi hriêng ti dlông čiăng lač kơ klei brei sa čô mtao thâo mĭn thâo kral phung ƀai leh anăn bi ktlah diñu mơ̆ng phung kpă msĕ si mnuih ngă hma thâo mĭn hdei mdiê bô mơ̆ng mdiê msăr. Ti knhal tuč, phung ƀai amâo srăng tlaih mơ̆ng klei bi kmhal ôh.

Hlăk Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem dôk ngă ƀaptem ti êa krông Yurdan, ñu hưn kơ Khua Yang Yêsu hŏng phung Pharisi leh anăn Sadusi snei: “Ñu djă knguôr, čiăng mđung bi doh anôk Ñu juă mdiê. Ñu srăng bi kƀĭn mdiê Ñu hlăm hjiê, ƀiădah Ñu srăng čuh hĕ kam hlăm pui amâo thâo ram ôh” (Y‑Mathiơ 3:12). Mơ̆ng anăn, ñu iêo mthưr phung Israel kmhal kơ klei soh čiăng mâo klei pap brei. Klei Aê Diê Blŭ hruê anei čiăng mñă kơ pô gĭt gai hlăm klei hdĭp myang knang kơ Khua Yang čiăng mâo klei thâo mĭn dưi thâo kral phung ƀai leh anăn bi luč hĕ klei soh čiăng đăm lĕ hlăm klei tui hlue êlan phung ƀai leh anăn ngă jăk hŏng klei soh ôh. Brei pô gĭt gai bi êdah klei ñu bi kah klă mngač hŏng hdră mkra mjuăt djŏ.

Msĕ mơh, klei hriăm anei mñă brei grăp čô drei akâo kơ Yang Mngăt Jăk mtrang mngač čiăng drei thâo kral klei soh. Kyuadah jih jang klei jhat ƀai srăng tŭ klei bi kmhal sơăi, kyuanăn brei grăp čô mnuih gưt kơ Aê Diê, kmhal leh anăn lui hĕ klei soh hlăm klei hdĭp, akâo kơ Khua Yang pap brei.

Brei drei hdơr si arăng čuh adrăng leh anăn kam hlăm pui snăn mơh phung amâo čiăng kmhal kơ klei soh srăng tŭ klei bi kmhal hlăm war pui. Akâo kơ Khua Yang đru grăp čô drei thâo ksiêm nanao kơ ai tiê drei pô leh anăn kmhal hĕ mtam hŏng khua Yang, leh anăn msĕ mơh, akâo kơ Ñu yua drei bi mñă hdơ̆ng drei, leh anăn iêo jak jih jang mnuih kmhal hĕ kơ klei soh êjai ăt dôk mâo mông myun.

Hlăm mnĭt mông anei, mâo mơ̆ klei soh brei drei lui hĕ mơ̆ng klei hdĭp drei leh anăn akâo kơ Khua Yang pap brei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo đa kyuadah mâo lu blư̆ kâo ngă soh hŏng Ih. Đru kâo kmhal hĕ kơ klei soh čiăng mâo klei pap brei. Đru kâo mâo klei thâo mĭn hlăm bruă kiă kriê gŏ sang, phung đăo leh anăn thâo kral klei soh, klei kpă ênô čiăng bi mđĭ ai hdơ̆ng ayŏng adei. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Timôthê 1:1-2:15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTsoov Cov Neeg Limhiam – 12/11/2023
Bài tiếp theoSàng Lọc Kẻ Ác – 12/11/2023