Gắng Sức Đẹp Lòng Mọi Người – 24/3/2020

1824

I Cô-rinh-tô 10:32-33

“hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi
riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô phải gắng sức làm đẹp lòng mọi người
trong mọi việc? Ông hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của người khác với
mong muốn gì? Gương của Sứ đồ Phao-lô giúp bạn thay đổi quan niệm sống thế
nào?

Sau khi đưa ra nguyên tắc tổng quát giúp Cơ Đốc nhân quyết định nên hay
không nên làm một việc gì thì phải tự hỏi việc tôi làm có tôn vinh Danh
Chúa hay không, Sứ đồ Phao-lô nói thêm trong câu 32, “Đừng làm gương xấu…”
hay đừng làm cớ cho người khác vấp phạm, và trong câu 33 với tinh thần tích
cực hơn, “gắng sức đẹp lòng mọi người.” Và ông xác định rõ ràng mục đích
ông không làm điều gì gây vấp phạm cho người khác và cố gắng làm đẹp lòng
mọi người, không phải để ông tìm lợi ích riêng hay để mọi người yêu thích
ông, nhưng vì ông quan tâm mưu cầu lợi ích chung cho nhiều người để họ có
thể nhận được sự cứu rỗi.

Khi nói “Gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc” không phải Sứ đồ
Phao-lô sẵn sàng làm tất cả mọi điều kể cả những điều vượt ra khỏi những
nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh. Nhưng ông chỉ muốn nhấn mạnh rằng ông sẽ
không sử dụng quyền tự do của mình để làm những việc khiến cho người khác
bị vấp phạm, ông cố gắng làm bất cứ điều gì mang ích lợi cho những người
chung quanh, và lợi ích lớn nhất mà ông mong muốn mang đến cho họ là sự cứu
rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Nếu thái độ vô cảm và tự do làm bất kỳ việc gì mình muốn, bất chấp có ai đó
vấp phạm vì cớ việc mình làm là điều đáng bị lên án, thì thái độ lo sợ thái
quá, chẳng dám làm gì cả vì sợ khiến cho người khác không thích mình cũng
là thái độ mà Cơ Đốc nhân không nên có. Đặc biệt là thái độ “ba phải”,
nghĩa là đúng hoặc sai gì cũng đồng ý, miễn là được lòng mọi người để tìm
lợi cho mình chứ không phải để được Đức Chúa Trời vui lòng, cũng là điều
chúng ta nên tránh. Chỉ khi xác định rõ ràng mục đích của những điều chúng
ta sẽ thực hiện như Sứ đồ Phao-lô dạy, là vì Danh vinh hiển của Đức Chúa
Trời và vì những người chưa được cứu thì sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những
thái cực trên, và trở nên người sống tích cực vì Phúc Âm. Ngày nay, quan
niệm sống “vì mình,” đặt lợi ích của mình lên trên hết đang được phổ biến
trong xã hội, và ít nhiều cũng lây lan vào cả bên trong Hội Thánh. Vì thế,
thiết nghĩ tấm gương của Sứ đồ Phao-lô sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời và vì lợi ích của người khác để nhiều người được cứu là điều chúng ta
nên noi theo.

Mục đích của việc bạn đang gắng sức làm đẹp lòng mọi người là gì?

Kính lạy Chúa Giê-xu kính yêu, là Đấng đã nêu cao gương sống vì mọi người,
xin giúp con nhận được năng lực từ Chúa để sống theo gương của Ngài, sẵn
lòng tìm điều đẹp lòng mọi người hầu cho nhiều người được ích lợi và nhận
được sự cứu rỗi từ Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 25.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org