Êlan Klei Hdĭp – 25/12/2023

2813

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 2:1-12

Êlan kliăng: “Aê Diê hưn kơ digơ̆ hlăm klei êpei amâo brei lŏ wĭt kơ mtao Hêrôt ôh, snăn digơ̆ wĭt kơ čar digơ̆ pô êlan mkăn.(Y‑Mathiơ 2:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti ktuê êlan phung knhâo nao čiăng duah Pô Bi Mtlaih mrâo kkiêng? Leh tuôm hŏng Khua Yang, ti êlan diñu wĭt? Hruê anei, ti êlan atăt kơ klei hdĭp leh anăn truh kơ ƀuôn ala mtao guh kơang?

Phung knhâo mơ̆ng čar Ngŏ dưi dlăng hlăm hdruôm hră Klei Bi Mguôp Hđăp, amâodah hmư̆ klei hâo hưn yuôm bhăn mơ̆ng Aê Diê anăn thâo mtŭ ktrâo êlan nao duah Pô Bi Mtlaih. Diñu duah ƀuôn Yêrusalem, anôk mâo sang mtao Hêrôt, mtao ƀai leh anăn mnêč, kyua diñu mĭn Khua Yang dưi kkiêng ti sang mtao. Tơdah phung knhâo êmuh, “Ti anôk mtao Yuđa mrâo kkiêng?” snăn Mtao Hêrôt hŏng jih ƀuôn Yêrusalem rŭng răng kyua diñu huĭ luč jhưng mtao. Mơ̆ng phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră, Hêrôt thâo Yang Krist mơ̆ng klei ƀuăn dưi kkiêng ti ƀuôn Ƀetlehem. Mtao bi tuôm hjăn hŏng phung knhâo čiăng thâo thiăm leh anăn lač: “Nao bĕ duah bi nik hđeh điêt anăn, tơdah diih ƀuh Ñu leh, hưn brei kâo thâo, čiăng kơ kâo msĕ mơh dưi nao kkuh mpŭ kơ Ñu” (êlan 8). Ƀiădah amâo mâo ôh sa čô mtao hơ̆k mơak tơdah hmư̆ mâo sa čô mtao mkăn mrâo kkiêng! Mtao Hêrôt knŏng čiăng duah leh anăn mdjiê hđeh điêt anăn (êlan 16), êlan mtao nao, amâo hlue si klei Aê Diê ktrâo ôh, tlă anăp hŏng lu klei čiăng, mnêč, ƀai, keh nač…

Phung knhâo lŏ dơ̆ng găn ktuê êlan giăm 9 km truh ti ƀuôn Ƀetlêhem hlue si klei ktrâo atăt mơ̆ng mtŭ ti anăp diñu. Diñu bi tuôm leh hŏng Pô Bi Mtlaih hlăm sa boh sang, buôn kkuh leh anăn myơr mnơ̆ng kơ Khua Yang (êlan 11). Hlăm klei jăk mơak, diñu mĭn srăng wĭt hlue êlan hđăp čiăng hưn kơ Mtao Hêrôt thâo anôk Pô Bi Mtlaih dôk. Ƀiădah ktuê êlan hđăp jing êlan kơ klei djiê, klei rŭ ênua leh anăn ai tiê phĭ (Y‑Mathiơ 2:16). Aê Diê hưn kơ diñu đăm lŏ wĭt ôh anôk Mtao Hêrôt, kyua anăn diñu gưt asăp Aê Diê nao êlan mkăn truh kơ ƀuôn pô. Năng ai dưi lač êlan mkăn phung knhâo nao jing êlan mơ̆ng Aê Diê ktrâo, jing êlan klei đăo knang, êlan ba klei hdĭp, jăk mơak leh anăn êđăp ênang.

Anak mnuih thâo kơ klei kkuh mpŭ ƀiădah lu jing ruah soh pô leh anăn êlan nao hjăn amâo hlue si klei Aê Diê ktrâo atăt. Tơdah lŏ dơ̆ng ngă snăn klă sĭt srăng truh kơ anôk rai tuč. Êlan djŏ atăt truh kơ klei hdĭp jing êlan bi tuôm hŏng Khua Yang Pô Bi Mtlaih Yêsu, Pô kkiêng leh jing mnuih, tŭ klei djiê hrô klei soh drei leh anăn lŏ hdĭp guh kơang. Anăn jing êlan Khua Yang Yêsu hưn leh: “Kâo jing êlan, klei sĭt nik, leh anăn klei hdĭp; amâo mâo pô dưi nao kơ Ama, knŏng hŏng kâo. (Y‑Yôhan 14:6), leh anăn anăn jing êlan ba drei wĭt kơ ƀuôn ala mtao guh kơang.

Ti êlan drei ruah čiăng wĭt kơ ƀuôn ala mtao?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih mprăp leh kơ kâo sa êlan klei hdĭp. Akâo kơ Ih thiăm ai ktang čiăng kâo amâo lŏ wĭt êlan hđăp, ƀiădah êbat hlăm ktuê êlan doh jăk Aê Diê atăt truh kơ ƀuôn jăk guh kơang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Êdah 13:11-14:20

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Tau Txojsia – 25/12/2023
Bài tiếp theoCon Đường Sự Sống – 25/12/2023