Đấng Hằng Điều Khiển Mọi Điều – 15/5/2019

1811

 

Ê-xơ-tê 6:1-11

 1 Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử ký, đọc tại trước mặt vua. 2 Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua A-suê-ru. 3 Vua nói: Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết. 4 Vua hỏi: Ai ở nơi viện trung? Vả, Ha-man đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mạc-đô-chê nơi mộc hình, mà người đã dựng cho Mạc-đô-chê. 5 Các thần bộc của vua thưa rằng: Kìa, Ha-man đứng nơi viện trung. Vua bèn nói: Người hãy vào. 6 Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? 7 Vậy, Ha-man bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng, 8 khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cỡi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó; 9 áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội, và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. 10 Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. 11 Ha-man bèn lấy áo triều và ngựa, mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội, mà hô lên trước mặt người rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy! 

Câu gốc: “Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố nào đã làm thay đổi cục diện giữa ông Ha-man và ông Mạc-đô-chê? Vua ra lệnh cho ông Ha-man làm gì cho ông Mạc đô-chê? Chúng ta học được gì về Đấng hằng điều khiển mọi sự trên lịch sử thế giới?

Vào một đêm không ngủ được, Vua A-suê-ru đã sai người đọc sách Sử Ký cho vua nghe. Nhờ đó vua được nhắc lại việc mình được ông Mạc-đô-chê giải cứu khỏi một âm mưu sát hại. Bởi trước kia ông Mạc-đô-chê không được ban thưởng gì sau công trạng cứu vua, nên khi Vua A-suê-su đang suy nghĩ sẽ ban thưởng như thế nào cho xứng với ơn cứu mạng của ông Mạc-đô-chê, thì ông Ha-man lại yết kiến vua. Thật ra, ông Ha-man đến với ý đồ cầu xin vua hãy treo ông Mạc-đô-chê lên giá treo cổ mà ông đã dựng sẵn. Nhưng khi được Vua A-suê-ru hỏi, phải làm gì cho người được vua tôn trọng, thì ông Ha-man đã không có cơ hội để cầu xin vua về mưu đồ của mình. Ngược lại, ông Ha-man còn nhầm tưởng rằng người mà Vua A-suê-ru đề cập đến chính là mình. Vì vậy ông đã nói ra những lời đề nghị mà tận đáy lòng ông ao ước xưa nay. Nhưng trớ trêu thay, Vua A-suê-ru đã ra lệnh ông Ha-man hãy làm đầy đủ tất cả những điều ông vừa nói cho ông Mạc-đô-chê. Ông Ha-man không ngờ rằng người mà đêm ngày ông muốn treo trên cây mộc hình, lại là người mà ông phải mặc áo triều cho, rồi phải dẫn đi dạo quanh đường phố, và tung hô lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đây là điều sỉ nhục cho ông Ha-man. Ông không thể ngờ chỉ trong tích tắc mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn, và ưu thế hoàn toàn nghiêng hẳn về ông Mạc-đô-chê nói riêng, cũng như toàn dân Giu-đa nói chung. Điều lớn lạ diệu kỳ này chỉ có thể đến từ quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời, Đấng vẫn hằng điều khiển mọi điều.

Kết hợp lại từng sự kiện xảy ra từ đầu sách Ê-xơ-tê đến chương này, chúng ta có thể khẳng định rằng không có một điều gì xảy ra là dư thừa, và cũng không có một chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của Chúa. Sách Ê-xơ-tê là sách lịch sử, nội dung sách muốn nhắc chúng ta nhớ rằng, những sự việc mà chúng ta trải qua trong hành trình theo Chúa cũng là những điều mà dân Giu-đa đã từng trải qua cách tương tự. Và một trong những điều quan trọng mà sách Ê-xơ-tê muốn gửi đến người đọc là chúng ta đang nằm trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời, dẫu mọi chuyện có xảy ra tồi tệ thế nào đi nữa, thì Ngài cũng vẫn đang tể trị trên mọi sự. Đức Chúa Trời là Đấng có năng quyền xoay chuyển mọi vấn đề theo ý Ngài vượt quá mong đợi của chúng ta.

Trong hành trình đức tin, bạn đã từng kinh nghiệm sự can thiệp tuyệt vời nào đến từ Chúa chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì mọi điều Ngài làm luôn vượt quá điều con ước ao. Xin giúp con nhớ rằng, Ngài vẫn đang hằng điều khiển mọi điều trên thế giới này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org