Đăm Bi Luč Ôh Klei Jăk Mơak – 3/2/2022

718

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Hđăp 1:4-6

Êlan kliăng: “Kyuadah Yêhôwa răng kriê êlan phung kpă; ƀiădah êlan phung ƀai srăng rai tuč” (Klei Mmuñ Hđăp 1:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă pô čih Klei Mmuñ Hđăp hưn mdah klei knhal tuč kơ phung ƀai srăng jing? Ya mta klei diñu srăng tlă anăp hlăm hruê phat kđi? Ya mta klei mñă kơ drei tơdah Klei Aê Diê Blŭ hưn êlâo kơ phung ƀai brei răng leh anăn lač kơ hruê phat kđi?

Klei Mmuñ Hđăp mrô sa bi êdah kơ dua pŏk rup bi klăk mbĭt, sa jing rup phung mnuih mâo klei Aê Diê hơêč hmưi (êlan 1-3), dua jing rup phung ƀai amâodah phung amâo mâo klei Aê Diê hơêč hmưi ôh (êlan 4-6). Klei Aê Diê Blŭ hưn klă, phung ƀai amâo srăng mă tŭ klei jăk mơak mơ̆ng Aê Diê ôh, klei hdĭp diñu kluôm dhuôm amâo mâo klei yuôm ôh leh anăn angĭn srăng kpuh mđung mliêt msĕ si adrăng. Dôk ti anăp klei bhiăn klei kpă ênô leh anăn klei doh jăk Aê Diê, snăn phung ƀai “amâo srăng dôk kjăp ôh ti hruê phat kđi” kyuadah diñu amâo truh tơl hnơ̆ng čuăn ôh, leh anăn diñu amâo dưi dôk dơ̆ng mbĭt hŏng phung kpă ôh jing phung dưi dôk ti anăp Khua Yang kăp mă tŭ klei mưn. Leh anăn sĭk nik phung ƀai ăt kăn dưi mŭt hlăm anôk dôk phung kpă rei. Hlăm êlan knhal tuč Klei Mmuñ Hđăp mrô sa, pô čih hră hưn êlâo brei răng snei Aê Diê thâo klă êlan êbat, knhuah hdĭp grăp čô mnuih kyuanăn Ñu mưn amâodah bi kmhal hŏng klei mtăp mđơr klă mngač, amâo mâo pô lŏ mâo ya mta klei dưi tăng mgăl ôh hlăk dôk ti anăp Aê Diê. Khua Yang Yêsu ăt yua rup “biăp leh anăn bê” hlăm Y‑Mathiơ 25:31-46 čiăng bi mngač klei phung ƀai leh anăn phung kpă srăng dôk ti anăp klei phat kđi sơăi, ƀiădah phung ƀai srăng tŭ klei bi kmhal hlŏng lar, bi mnuih kpă srăng dưi dưn klei hdĭp hlŏng lar.

Amâo mâo ôh hlei pô hlăm phung drei čiăng bi luč klei jăk mơak, amâo mâo ôh hlei pô hlăm phung drei čiăng jing “phung ƀai” ti anăp Aê Diê leh anăn srăng mă tŭ klei knap mñai hlŏng lar hlăm hruê phat kđi. Brei drei dlăng wĭt kơ klei hdĭp drei pô hlăm dŭm thŭn mlan êgao, ti gŭ hnơ̆ng Aê Diê čuăn si ngă drei dôk jing “phung ƀai” amâodah “phung kpă”? Brei hdơr snei, Khua Yang thâo klă mngač klei jing sĭt grăp čô drei “Leh anăn ti anăp Ñu amâo mâo sa mnơ̆ng hrih leh dưi dôk hgăm, ƀiădah jih jang mnơ̆ng pŏk leh anăn bi êdah leh ti anăp ală Pô drei srăng hưn bruă drei ngă.” (Hêbrơ 4:13). Khua Yang Yêsu iêu mthưr drei hlăm Y‑Mathiơ 4:17b: “Kmhal hĕ bĕ kơ klei soh diih, kyuadah ƀuôn ala mtao adiê giăm truh leh.”

Mŭt hlăm thŭn mrâo, dlăng wĭt kơ klei truh kjham kjhuĕ kyua klei ruă tưp, yan adiê leh anăn klei duh ƀơ̆ng hlăm thŭn mlan êgao, brei drei thâo dôk răng leh anăn đru mnuih mkăn dôk răng kơ hruê knhal tuč, kyuadah “phung ƀai” mbĭt “phung kpă” srăng dôk ti anăp klei Aê Diê phat kđi sơăi. Knhuah hdĭp bi êdah klei đăo drei. Grăp čô drei srăng dưi dưn klei hdĭp hlŏng lar amâodah tŭ klei bi kmhal hlŏng lar hlue si ênhă êlan drei dôk hdĭp leh anăn knhuah hdĭp thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê êjai mơ̆ng ară anei hĭn yơh. Akâo kơ Khua Yang brei drei ksiêm mĭn Klei Mmuñ Hđăp mrô sa hlăm dŭm hruê kŏ thŭn anei čiăng kơ drei thâo dôk răng hĭn hlăm knhuah hdĭp grăp hruê.

Mơ̆ng Klei Mmuñ Hđăp mrô sa, ya mta klei mñă kơ drei lu hĭn hlăm thŭn mrâo?

Wah lač: Ơ Khua Yang, mŭt hlăm thŭn mrâo hlue si mlan, akâo kơ Ih đru kâo ăt tui hluê Khua Yang nanao hŏng klei đăo amâo mâo mlih ôh, čiăng mâo nanao Khua Yang hơêč hmưi êjai dôk hdĭp ti lăn ala anei leh anăn hlăm hruê êdei anăp kâo srăng dưi mă tŭ klei mưn hlŏng lar mơ̆ng Khua Yang.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Klei Yăl Dliê 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Ua Plam Koob Hmoov – 3/2/2022
Bài tiếp theoĐừng Đánh Mất Phước Hạnh – 3/2/2022