Cia Kom Sib Txhawb zog – 29/1/2024

1136

 

 

I Thexalaunikes 3:6-10

Nqe cim:

“Wb txhawj thiab nyuaj siab heev, tiamsis thaum wb hnov hais tias, nej tseem muab siab rau ntseeg wb thiaj li qab siab nyob. thaum wb hnov hais tias nej tseem muab siab npuab Vajtswv, wb thiaj tso siab plhuav lawm” (1Thelaunikes 3:7-8)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txoj xov zoo uas Timthawj Paulus txais tau ntawm Timautes yog dabtsi?

–       Txoj xov zoo ntawd txhawb Paulus thiab nws cov phoojywg lub zog licas?

–       Vajtswv tso peb nyob hauv tej pab neeg muaj kev ntseeg ua dabtsi?

–       Koj ua tes haujlwm ntawd li cas lawm?

Lub sijhawm uas muaj kev tsimtxom tuaj ti nkaus, Paulus thiaj tau ncaim cov ntseeg hauv Thexalaunikes (saib Tes Haujlwm 17:1-10), txawm li ntawd los Paulus thiab nws cov phoojywg yeej nco ntsoov lawv, tos rawv hnub uas yuav rov tau tuaj saib lawv, nws hais tias: “…tseem tshuav qee yam uas nej tsis tau paub tseeb” (nqe 10b), vim li ntawd lawv niaj hnub thov Vajtswv kom lawv muaj sijhawm tuaj sib ntsib, tiamsis Vajtswv tsis tau pom zoo.

Dhau los ntawm Timautes, lawv txais tau ob tsab xov uas zoo txog “txojkev ntseeg thiab lub siab sib hlub” ntawm cov ntseeg Thexalaunikes, thiab paub tias cov ntseeg xav tau ntsib Paulus heev ib yam li Paulus xav ntsib cov ntseeg thiab ntag. Ncaj rau lub sijhawm uas tabtom muaj kev txhawj rau cov ntseeg, txoj xov zoo li no yog kev txhawb zog heev rau Paulus thiab nws cov phoojywg. Txawm yog Paulus thiab nws cov phoojywg tabtom raug kev txomnyem, tsimtxom, tiamsis thaum hnov txog cov ntseeg Thexalaunikes txojkev ntseeg yim hnub yim loj hlob ua rau Paulus thiab nws cov phoojywg tau kev txhawb zog thiab zoo siab heev, ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawv tsis muaj txaus lolus yuav ua Vajtswv tsaug li.

Ib Pawg Ntseeg tseem mos thiab tseem raug kev tsimtxom zoo li Pawg Ntseeg Thexalaunikes tiamsis lawv kev ntseeg thiab lub siab sib hlub loj hlob tsis tu. Tsis yog lawv muaj kev zoo siab xwb tiamsis Vajtswv tseem siv lawv los ua kev txhawb zog rau lawv tej kwvtij ntseeg, tshwjxeeb yog rau cov uas txhim tsa thiab qhia kev ntseeg rau lawv. Ntawm no yog Vajtswv lub homphiaj uas Nws muab peb coj los nyob uake pehawm, sib raug zoo hauv tej npoj neeg kom muaj kev sib txhawb zog hauv lubneej sab ntsujplig. Thaum ib tug twg txojkev ntseeg loj hlob hauv kev ntseeg yuav ua ib qhov kev txhawb zog rau lwm tus hauv Pawg Ntseeg. Tej no yog ib qho kev txhawb zog thiab nplig peb siab. Cov ntseeg yuav tsis kho siab thiab mus ib leeg hauv lubneej uas nrog tus Tswv mus, tiamsis muaj coobleej nrog peb mus uake, lawv yuav txhawb peb zog, pab peb hauv txojkev ntseeg. Thov Vajtswv pab kom peb txhob ua ntsej lag muag dig tiamsis tsuas muaj sib hlub sib pab kom sawvdaws loj hlob hauv tus Tswv txog hnub Nws rov los.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj tso nyuam yaus nrog tej kwvtij koom ib txojkev ntseeg muaj kev sib txhawb zog. Thov pab kom nyuam yaus paub txog Koj lub homphiaj no thiab txawj thov Koj pab rau txhua tus kom kev ntseeg loj hlob rau hauv Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yesxus Khestos npe thov, Amees.

Peb puas txhawjxeeb txog lwm tus txojkev ntseeg nyob hauv Pawg Ntseeg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐừng Kiêu Ngạo, Phải Khiêm Nhường – 28/1/2024
Bài tiếp theoČiăng Bi Juh Hdơ̆ng Pô – 29/1/2024