Bi Hriăm Kơ Gưl Ênuk Êdei – 4/12/2023

2857

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Y‑Timôthê 2:1-4, 14-15

Êlan kliăng: “Tơl kâo hưn leh klei ktang Ih kơ jih jang ênuk anei, klei myang Ih kơ phung ênuk êdei.” (Klei Mmuñ Hđăp 71:18b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hriăm leh, leh anăn jao bruă kơ khua pô mtô hlăk ai Y‑Timôthê? Hŏng si ai tiê ñu bi hriăm kơ gưl ênuk lŏ čuê hrô? Si Phung Sang Aê Diê hruê anei tui hriăm mơ̆ng klei khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hmô?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl thâo săng klei yuôm bruă mprăp kơ mnuih čuê hrô ngă bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk tơdah “anôk ñu êran tuč leh” (II Y‑Timôthê 4:6-7). Kyuanăn, mơ̆ng mphŭn bi tuôm leh anăn ƀuh klei jing hlăm êkei hlăk ai Y‑Timôthê, ñu dơ̆ng bi hriăm mjuăt leh anăn mprăp kơ gơ̆ bruă srăng ngă hlăm hruê êdei anăp (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 16:1-3). Hdră khua ƀĭng kna Y‑Pôl mkra mprăp kơ Y‑Timôthê kčưm dơ̆ng hŏng klei lông dlăng (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 17:14). Êjai ñu dôk mtô ti ƀuôn Ƀêrê, mâo êpul phung Yuđa nao mtrŭt phung lu ngă klei rŭng răng. Mông anăn mtam, khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi ktlah hŏng Y‑Timôthê leh anăn Y‑Silas pô mă bruă mbĭt hŏng ñu tơdah leh ñu ktrâo êlan kơ digơ̆ nao bi tuôm hŏng ñu ti ƀuôn Athen. Êjai dôk guôn, ñu jao kơ Y‑Timôthê leh anăn Y‑Silas kiă kriê sa Phung Sang Aê Diê ăt dôk mda khua ƀĭng kna Y‑Pôl mrâo mkŏ mjing ti ƀuôn Ƀêrê. Êdei tinăn, tơdah bi hriăm mjuăt mtô lač kơ Y‑Timôthê djăp leh, ñu jao brei kiă kriê Phung Sang Aê Diê Êphêsô (I Y‑Timôthê 1:3).

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ăt čih mơh dua pŏk hră mơĭt kơ khua pô mtô hlăk ai Y‑Timôthê čiăng bi mđĭ ai ñu leh anăn boh nik nak kơ bruă klam jao kơ ñu. Hlăm trăn klei Aê Diê Blŭ anei, ñu mñă kơ khua pô mtô Y‑Timôthê brei knang kơ klei pap Khua Yang Yêsu bi ktang pô leh anăn ngă bi leh ênŭm bruă jao kơ pô (êlan 1). Sa mta bruă yuôm ñu brei khua pô mtô Y‑Timôthê ngă wăt tơdah ñu adôk mda dưn, klei anăn jing brei ñu duah phung mnuih dưi knang čiăng bi hriăm mjuăt leh anăn jao bruă lŏ čuê hrô (êlan 2). Ñu ăt bi mđĭ ai khua pô mtô Y‑Timôthê hmiêt mkăp tŭ klei knap mñai msĕ si sa čô kahan jăk kơ Khua Yang, leh anăn msĕ si ñu pô (êlan 3). Păt čiăng hlăm jih klei khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi mđĭ ai khua pô mtô Y‑Timôthê, ñu kñăm nanao brei mă bruă hŏng jih ai tiê mtô klei sĭt nik, mtô bi djŏ klei blŭ sĭt nik Aê Diê (êlan 14-15). Kyuadah klei mtô Klei Aê Diê Blŭ yơh srăng brei klei ktang leh anăn klei myang mơ̆ng Khua Yang kơ gưl ênuk lŏ čuê.

Hdră bi hriăm mjuăt kơ gưl ênuk lŏ čuê mơ̆ng khua ƀĭng kna Y‑Pôl jing sa gru tui bi hmô kơ Phung Sang Aê Diê hruê anei. Brei uêñ mĭn duah mnuih mâo klei pap djŏ guôp, mprăp kơ pô ruah leh dưi mă bruă hrăm mbĭt čiăng hriăm mơ̆ng pô nao êlâo. Êdei tinăn, mprăp leh anăn atăt gai čiăng kơ pô čuê hrô dưi đĭ hriê kơ prŏng hlăm bruă mă. Mbĭt anăn mbha jao bruă, čiăng kơ phung ayŏng adei mâo mmông găl dưi bi mđĭ hĭn klei pap Aê Diê brei kơ digơ̆ hlăm bruă mă. Lŏ thiăm kơ klei anăn, ai tiê khua ƀĭng kna Y‑Pôl yơh jing năng êdi kơ drei tui hriăm. Anăn jing ai tiê khăp, klei mpŭ leh anăn klei hdơr knga kơ phung ayŏng adei hlăm klei đăo amâo djŏ ôh msĕ mnuih ti dlông brei klei pap kơ mnuih ti gŭ.

Si drei bi mguôp kdrêč pô hlăm klei bi hriăm mjuăt phung lŏ čuê hrô ngă bruă Khua Yang hlăm Phung Sang Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă kơ kâo leh anăn ayŏng amai adei hlăm Phung Sang Aê Diê thâo uên mĭn nanao bruă bi hriăm kơ gưl ênuk lŏ čuê hlăm klei khăp leh anăn klei bi mpŭ čiăng kơ Phung Sang Aê Diê mâo nanao mnuih mă bruă. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yakơ 4:1-5:20

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhia Rau Tiam Tom Qab – 4/12/2023 
Bài tiếp theoTruyền Đạt Cho Thế Hệ Mai Sau – 4/12/2023