Bài Thứ 180: Mắt Nhìn Của Kẻ Tôi Tớ

913

Đọc Thi-thiên 123

Câu căn bản: Con ngước mắt lên hướng về Chúa, là Đấng ngự trên các tầng trời, như mắt đầy tớ ngửa trông nơi tay ông chủ mình, như mắt tớ gái ngửa trông nơi tay bà chủ mình thể nào, thì mắt chúng con cũng ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng con. (Câu 1-3).

 

 

Suy niệm:  Thi-thiên 123 là lời của một người hiểu biết sự quan hệ đúng với Chúa cần thiết như thế nào.  Chúng ta cần biết Chúa cá nhân và trực tiếp, phụ thuộc vào Chúa là Đấng Toàn Năng chủ tể toàn thể vũ trụ.

 

Nhưng tác giả cũng biết thái độ và tư duy của một kẻ tôi tớ nữa.  Nêu lên thái độ của một kẻ tôi tớ thường xuyên chờ lệnh từ người chủ nhân lành tốt bụng, tác giả so sánh quan hệ giữa mình với Chúa.  Chúa muốn mỗi chúng ta lúc nào cũng tìm cách phục vụ Chúa, phụ thuộc vào mệnh lệnh của Chúa, tin rằng Chúa chăm sóc và chỉ đạo luôn luôn.  Chúa muốn chúng ta như người đầy tớ sẵn sàng phục vụ đến nỗi để ý đến mọi cử chỉ của chủ, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, lưu ý và chỉ chờ mệnh lệnh.

 

Tác giả Thi Thiên này khuyên chúng ta tin cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Đức tin của chúng ta được thử nghiệm trong việc phản ứng với nghịch cảnh.  Chúa muốn chúng ta xoay hướng về Chúa với lòng tin chắc chắn và sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa phán dạy.

 

Xin hãy làm mới lại quan hệ của bạn với Chúa.  Hãy ngước nhìn lên Chúa, trông chờ Ngài như người đầy tớ trông chờ chủ.  Hãy tin cậy Chúa là Đấng trung tín, chân thành và thương yêu bạn.


Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha thương yêu, con xin dâng lên Cha những hoàn cảnh sau đây:….

Xin giúp con có thái độ của một kẻ tôi tớ sẵn sàng phục vụ Chúa.  Con xin dâng lên Chúa thì giờ, khả năng và những gì con sở hữu.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

Bài trướcBài thứ 179: Hãy Tiếp Tục Giữ Quan Hệ Với Chúa
Bài tiếp theoBạn Có Đang Thật Sống Chăng?