Bài thứ 137: Vui Sống

847

Đọc Giăng 13:1-35

Câu căn bản: Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước. (câu 17).

 

 

Suy niệm: Hội Thánh là tôi tớ của xã hội.  Người tin Chúa được kêu gọi để làm tôi tớ phục vụ.  Trong tiếng Hi-lạp từ tôi tớ cũng đồng nghĩa với từ mục vụ.  Tất cả tín hữu Cơ-đốc đều làm mục vụ, nghĩa là làm tôi tớ.  Sống trong Chúa Cứu Thế là sống trong mục vụ là làm tôi tớ.  Một khi chúng ta đã trao cuộc đời mình vào tay Chúa thì người khác và nhu cầu của họ trở thành chương trình hành động của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta để phục vụ người khác – giúp người khác biết Chúa Cứu Thế, lớn lên trong ân sủng, và đối diện với những thách thức trong đời.

 

Hạnh phúc của chúng ta không tách rời khỏi những bổn phận đối với người khác.  Nói như thế có nghĩa là phải hi sinh quyền lợi cá nhân, chương trình và nhiều thứ khác nữa.  Chúa đặt chúng ta trong cuộc đời của người khác cũng như Chúa trong cuộc đời ta vậy.  Câu hỏi đặr ra có thể là: Lạy Chúa, con phải làm gì cho xứng đáng là người phục vụ Chúa?

 

Những người trở thành tôi tớ là những người sống vui hơn hết, vì họ trở thành kênh dẫn tình thương, sự tha thứ, sức mạnh và sự cảm thông của Chúa đến cho những người khác.  Khi chúng ta chăm sóc người khác thì phước hạnh của Chúa cũng tràn sang cả chính chúng ta nữa.  Thái độ của chúng ta sẽ đổi thay khi nhận ra rằng mình là người phục vụ người khác vì danh Chúa.  Những khó chịu trong đời sống sẽ được thay thế bằng những thích thú bền bỉ.  Thường thì chúng ta bắt đầu phục vụ trong lĩnh vực nhỏ thôi trước khi Chúa cho cơ hội phục vụ lớn hơn.

 

Một người phục vụ Chúa đã nói rằng: “Cho đến khi tôi đổi bản ngã lấy địa vị người phục vụ, tôi cứ cảm thấy như bị đè nén, và mệt vì người ta đòi hỏi quá nhiều nơi mình.  Thế rồi tôi nhận định rằng Chúa kêu gọi tôi để phục vụ, để làm tôi tớ cho người khác.  Từ đó tôi tìm dịp để phục vụ người khác trong danh Chúa Giê-xu, tôi không thấy gánh nặng nhưng chỉ là việc nên làm.  Tôi đã được thay đổi hoàn toàn.”

 

Bài trướcThuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc
Bài tiếp theoBài thứ 138: Hãy Nhìn Chúng Tôi