Bài 10: Khi Chúa Phán, Thì Việc Xảy Ra

417     Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó. 

     Ê-sai 55:11-12.

 

 

     Khi Chúa phán, thì không có gì nguyên vẹn như trước được. Lúc khởi đầu của thời gian, Chúa đã phán và một vũ trụ đã hình thành từ hư vô. Chúa theo mẫu mực đó khi tạo nên trái đất, nghĩa là Chúa phán thì việc xảy ra, và trái đất rất tốt lành (Sáng Thế Ký 1:3-4). Mẫu mực này tiếp tục suốt cả Kinh thánh. Khi nào Chúa mặc khải các kế hoạch, thì sự việc xảy ra như Chúa đã phán, và Chúa coi kết quả là « tốt lành » (Phi-líp 2:13). Chúa không đưa ra đề nghị, nhưng Chúa phán dạy với quyết định hoàn toàn và đầy quyền năng để xem điều Ngài đã nói sẽ kết quả.

 

     Khi Chúa Giê-xu phán bảo, thì việc xảy ra.

 

     Những người phung cùi nhận thấy rằng một lời Chúa nói đã chữa họ lành (Lu-ca 5:13; 17:14).

 

     Người mù nhờ một lời nói của Chúa mà sáng mắt (Lu-ca :18 :42).

 

     Một lời quở mắng của Chúa mà cây vả bỗng nhiên khô héo đi (Mác 11:20).

 

     Kẻ có tội kinh nghiệm sự tha thứ khi Chúa nói với kẻ ấy (Giăng 8:11).

 

     Chúa phải nói bao nhiêu lần La-xa-rơ mới từ hang mộ sống lại bước ra?  Chỉ một lần (Giăng 11 :43).

 

     Không có lần nào Chúa phán mà việc không xảy ra.

 

     Bạn thì sao? Việc gì xảy ra khi Chúa phán cùng bạn? Có bao giờ bạn đọc lời Chúa trong Kinh thánh mà không kinh nghiệm tác động của lời Chúa thay đổi sự việc quanh bạn không? Ngày xưa Chúa lên án người Dòng Biệt Lập vì họ tin rằng biết Kinh luật có thể khiến họ được sống. Nghĩa là thoả mãn với kinh sách hơn là kinh nghiệm biết Đấng phán dạy các lời trong kinh sách (Giăng 5 :39).

 

     Bạn thì sao ? Lời Chúa có quyền năng nào trên cuộc đời bạn hay không?

 

     Khi bạn đọc Kinh thánh và cầu nguyện, hãy lắng nghe lời Chúa phán dạy về ý chỉ của Ngài cho đời bạn.