Yuav Kom Tau Kev Cawmdim – 4/7/2022 

511

 

 

Loos 10:9-10

Nqe cim:

“Yog koj lub qhovncauj lees hais tias Yexus Khetos yog tus Tswv thiab koj lub siab ntseeg hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, koj yuav dim” (Loos 10:9).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Ib tug neeg cheemtsum muaj ob yam dabtsi thiaj tau txais kev cawmdim?
  • Yog tsuas muaj ib yam nyob hauv ob yam ntawd yuav zoo licas?
  • Lub ntsiab ntawm Txojmoo Zoo cawmdim yog dabtsi?
  • Totaub tej lus qhia no pab peb yam dabtsi thaum qhia txog kev ntseeg rau lwm tus?

Txojkev cawmdim tau pib thiab ua tiav los ntawm Vajtswv, tau muab pub rau tibneeg txhaum los ntawm Nws txojkev tabncuab. Los ntawm tibneeg txhaum sab, yuav tsum txais yuav Vajtswv txojkev tabncuab ntawd los ntawm kev ntseeg. Muaj ob yam hais hauv no: ncauj lees thiab lub siab ntseeg (nqe 9). Lo lus txuas “thiab” nyob hauv nqe no qhia pom hais tias yog tsawg ib yam yeej tsis tau. Ib tug neeg ntseeg hauv siab, tau suav hais tias ncaj ncees lawm ces lubncauj yeej kaw tsis tau, vim “lub siab xav li cas, lub ncauj hais li ntawd” (Lukas 6:45b).

Yog tsuas muaj ib yam hauv ob yam ntawd ces yuav zoo licas? Yog lub ncauj lees tiamsis lub siab tsis ntseeg, ces Vajluskub qhia hais tias, ib tug zoo li ntawd yeej tsis tau txais yuav Tswv Yexus tiag tiag thiab nws yuav tsis tau txais kev cawmdim (Mathais 15:7-9; Tes Haujlwm 8:9-24). Yog lub siab ntseeg tiamsis ncauj tsis lees, ces tsis sib haum lawm, ib tug neeg zoo li ntawd kuj tsis tau yog ntseeg Tswv Yexus tseeb (Yauhas 12:42-43). Kws xibhwb J. M. Boice sau hauv nws phau ntawv txhais tsab ntawv Loos hais tias: Kev zais siab yuav tua lub meejmom thwjtim tuag, yog tsis li ntawd, ces lub meejmom thwjtim yuav tua kev zais siab tuag.”

Yog li ntawd, yuav tsum ntseeg hauv siab thiab ncauj lees tawm yam dabtsi? Tim ib, “Yexus Khetos yog tus Tswv” (nqe 9). Nyob hauv tsab ntawv Loos, Timthawj Paulus siv lo lus tus Tswv (Lord, kurios) 44 zaug, nyob hauv nws siv 30 zaug hais txog Tswv Yexus, 8 zaug hais txog Vaj Leej Txiv, thiab tshuav cov yog hais txog tagnrho Vaj Leej Txiv lossis Tswv Yexus lossis hais txog Vajtswv. Lo lus no tau Timthawj Paulus siv rau tagnrho Tswv Yexus thiab Vaj Leej Txiv, yog timkhawv rau nws txojkev ntseeg hais tias Tswv Yexus muaj yamntxwv Vajtswv. Lub npe tus Tswv kuj qhia tshwm lub hwjchim thiab meejmom uas siab heev. Yog li ntawd, txojkev ntseeg cawmdim yog txojkev ntseeg lees yuav tus Tswv txojkev tswjhwm puv ntoob hauv yus lubneej, txij kev xav, mus rau tes haujlwm, kev ua zoo, tej kev sib raug zoo nrog lwm tus,… (Lukas 6:46). Tim ob, lub npe Yexus qhia txog Tswv Yexus tus yamntxwv tibneeg, thiab yog txojkev ntseeg hais tias Nws yog Tus Cawmseej. Tim peb, ntseeg hais tias “Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm”. Kev sawv rov los ua timkhawv hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv (Loos 1:4), yog tus kovyeej (I Yauhas 3:8), thiab ua timkhawv hais tias Vajtswv lees yuav Tswv Yexus kev theej txhoj lawm (Tes Haujlwm 13:32-34; Loos 4:25).

Yog li ntawd, peb tsuas txais tau txojkev cawmdim uas Vajtswv pub los ntawm kev ntseeg Tswv Yexus, ntseeg hauv siab thiab lub ncauj lees tawm. Totaub txog qhov no pab peb paub coj lwm tus los ntseeg thiab lees lawv txoj kev ntseeg ntawm ncauj kom tau txais txojkev cawmdim.

Peb puas tas siab tas ntsws muab Vajtswv txojkev cawmdim uas Nws pub rau peb coj mus pub rau lwm tus lawm tau?

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj tau hlub thiab cawm nyuam yaus. Tiamsis tseem tshuav coob leej tsis tau paub txog Koj, thov siv nyuam yaus coj Txojmoo Zoo mus rau lawv. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 106:1-39

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHướng Về Kỳ Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48
Bài tiếp theoČiăng Dưi Mă Tŭ Klei Bi Mtlaih – 4/7/2022