Vâng Giữ Lời Cha: Biết Ơn Chúa Trong Mọi Sự – 24/5/2020 

2119

 

Châm Ngôn 3:9-12

“Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Tại sao dâng hiến là bày tỏ lòng tôn vinh Chúa? Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào? Khi Chúa quở trách bạn, bạn có thái độ ra sao?

Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con phải sống nhân từ và chân thật (câu 1-4), hết lòng tin cậy và kính sợ Chúa (câu 5-8), ông tiếp tục dạy con thêm hai điều quan trọng trong cuộc sống.

Thứ nhất, con phải biết dâng hiến (câu 9-10). Sự dâng hiến được xem như là một của lễ tôn vinh Đức Chúa Trời. Thời Cựu Ước, Chúa dạy dân Chúa phải dâng thú trong bầy (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28), và dâng hoa quả đầu mùa trong ruộng vườn (Lê-vi Ký 23:10) để nhắc nhở dân Ngài nhớ đến ân sủng của Chúa dành cho họ và sống biết ơn Ngài. Sự dâng hiến tôn vinh Chúa vì bày tỏ lòng tin cậy, vâng lời và phó thác hoàn toàn cuộc đời trong sự chăm sóc của Chúa. Khi con dân Chúa biết ơn Ngài, Ngài sẽ cho họ đời sống phong phú như vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới (câu 10). Lời Chúa phán: của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó (Ma-thi-ơ 6:21). Dâng hiến phải phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa, biết ơn và tôn vinh Ngài.

Thứ hai, con phải thuận phục sự sửa dạy của Đức Chúa Trời (câu 11-12). Sự sửa phạt của Chúa xuất phát từ tình yêu của Ngài với mục đích giúp con cái Ngài trưởng thành trong Chúa, có tâm tánh tin kính. Sự sửa phạt của Chúa được ví như sự sửa phạt của người cha dùng kỷ luật để giúp con yêu quý của mình nên người. Trước giả thư Hê-bơ-rơ chỉ cho chúng ta thấy sự sửa phạt của Chúa không chỉ dừng lại ở mục đích giúp con dân Chúa thành công trên đường đời, mà còn nhận được sự sống đời đời, được dự phần trong sự thánh khiết của Chúa nữa (Hê-bơ-rơ 12:10).

Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Khi dâng hiến cho Chúa, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa và tôn vinh Ngài. Chính Chúa Giê-xu cũng vì yêu chúng ta, Ngài chịu thương khó để đền tội cho chúng ta, chúng ta lấy gì để đáp đền ơn Chúa? Và cũng vì yêu chúng ta, Chúa đã sửa phạt để chúng ta trở nên thánh khiết, tốt lành hầu cho tương lai chúng ta được dự phần với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy, khi nhận sự sửa phạt của Chúa, chúng ta cần chấp nhận sự dạy dỗ của Ngài. Con dân Chúa cần phải biết ơn Ngài về sự ban cho không xiết kể của Chúa cũng như sự sửa phạt của Ngài, vì nhờ đó chúng ta được nên người Chúa muốn.

Nhận biết Cha Thiên Thượng đã yêu bạn vô vàn, bạn làm gì để đáp đền ơn Ngài?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài sửa phạt con để con trở nên thánh khiết, được dự phần với Ngài nơi thiên đàng vinh hiển. Xin Chúa dạy con biết ơn Ngài trong mọi sự, và biết sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org