Txais Yuav Tus Tswv Lo Lus Samhwm – 31/10/2023

1025

 

 

1 Thexalaunikes 2:1-4

Nqe cim zaj kawm:

“Peb yeej tsis muaj nplooj siab xav li ntawd. Peb tsuas qhia tej uas Vajtswv muab rau peb qhia xwb. Rau qhov Vajtswv yeej pom zoo muab Txojmoo Zoo ntawd rau peb qhia. Tsis yog peb qhia kom haum neeg siab, tiamsis yog peb qhia kom haum Vajtswv siab, rau qhov Vajtswv yog tus uas niaj hnub saib ntsoov peb lub siab” (1 Thexalaunikes 2:4).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Raws li Paulus hais, cov ntseeg hauv Thexalaunikes paub yam dabtsi ntawd nws thiab cov nrog nws ua haujlwm ua ke?

–       Vim li cas Paulus tas siab fij nws tus kheej qhia txoj Moo Zoo?

–       Dhau los ntawm Paulus kev ua Vajtswv txoj haujlwm txhawb peb zog li cas?

Muaj qee tus neeg tawmtsam thiab hais phem rau timthawj Paulus hais tias, nws qhia txoj Moo Zoo yog nrhiav noj nrhiav haus xwb. Nyob rau hauv nqe 1 thiab nqe 2, Paulus thiaj qhia meej hais tias, cov ntseeg hauv Pawg Ntseeg Thexalaunikes yeej paub tseeb, tom qab uas Paulus thiab Xilas raug cov neeg hauv nroog Filipis ua phem thiab ntes nkawd mus kaw tau dim rov los, Paulus thiab Xilas mus qhia txoj Moo Zoo thawj zaus hauv Thexalaunikes muaj coob leej los ntseeg Yexus “…tej haujlwm uas ua rau tus Tswv ntawd puavleej muaj nqis…” (Tes Haujlwm 16:11 -17:9). Txawm muaj kev tawmtsam los Paulus thiab Xilas yeej ua tau ntau yam muaj nqis rau Pawg Ntseeg Thexalaunikes.

Timthawj Paulus tsis qhia li cov Xibhwb cuav qhia, nws qhia qhov tseeb xwb, nws yeej tsis muaj ib nplooj siab uas xav ua phem lossis xav dag leejtwg. Paulus tsuas qhia tej uas Vajtswv muab rau nws qhia xwb. Vajtswv tau muab txoj Moo Zoo cob rau Paulus mus qhia txhua haivneeg. Yog li ntawd, Paulus thiab cov neeg nrog nws ua haujlwm ua ke, tsis yog lawv qhia kom haum neeg siab, tiamsis qhia yam uas haum Vajtswv siab xwb, rau qhov Vajtswv yog tus uas niaj hnub saib ntsoov lawv lub siab. Tej no yog yam uas cov ntseeg hauv Thexalaunikes yeej paub zoo.

Hnub thaud, Vajtswv tau muab tes haujlwm qhia txoj Moo Zoo rau lwm haiv neeg cob rau Paulus ua. Niaj hnub nimno txhua txoj haujlwm uas peb tau txib hauv Pawg Ntseeg, tshwjxeeb yog kev qhia Moo Zoo, peb ua haujlwm no tsis yog los ntawm neeg txib, tiamsis yog los ntawm Vajtswv txib, Tswv Yexus cob lus rau cov thwjtim thiab peb cov ntseeg, ua ntej thaum Nws yuav mus saum ntuj hais tias, “ Yog li ntawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haivneeg hauv qab ntuj no, kom lawv los ua kuv cov thwjtim: Nej yuav tsum tuav Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub npe, muab lawv ua kevcai raus dej. Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawm…” (Mathais 28:19-20). Ib yam li timthawj Paulus, yeej yuav muaj kev tawmtsam peb, tiamsis peb paub hais tias peb txais txoj haujlwm no los ntawm Vajtswv, txawm yuav ntsib teebmeem, ntsib kev nyuaj, kev txwv los xij, peb yuav tsum txiav txim siab mus ua tiag tiag, qhuab qhia thiab cob qhia txhua lub sijhawm raws li Vajtswv txib.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj tau cob tes haujlwm qhia Moo Zoo rau nyuam yaus. Thov pab nyuam yaus tiv taus txhua yam thiab siv zog ua kom tiav txoj haujlwm uas Koj tau muab rau nyuam yaus ua lawm. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

Peb puas tas siab fij peb lub neej mus qhia txoj Moo Zoo uas Vajtswv muab cob rau peb lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Efexus 5:15-6:24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến MSNC ĐIỂU NHOI
Bài tiếp theoTŭ Mă Bruă Klam Mơ̆ng Khua Yang – 31/10/2023