Trở Về Bên Chân Thập Tự

819

Chúa của con
khi Giu-đa phản Ngài
Chúa thật đau
Chúa biết chắc Giu-đa đi con đường hư mất
vì Giu đa không chịu quay đầu
khi con phản Ngài
Chúa cũng thật đau
con cũng sẽ đi con đường hư mất
nếu con không biết quay đầu
hối lỗi ăn năn
Chúa đã phạt con
thật nặng roi đòn
con nào biết
đó là cách Chúa cứu con khỏi chết
Chúa đã quá nhân từ
quá nhân từ
Cứu Chúa của con
có những giá phải trả cho lỗi lầm
quá đắt
nhưng giá trả cho linh hồn
chính huyết báu Giê-xu
dòng đời quanh co
đôi bàn chân mệt mỏi
xin quay trở về bên thập giá Gô-tha
này những lằn roi
mão gai này đinh đóng
này giọt máu đào
này huyết Chúa rơi rơi
chén đau thương
đắng đến bao nhiêu đắng đến cỡ nào
Chúa uống trọn
để mọi điều được trọn
Chúa ôi
kể từ đây
trọn cả đời này xin dâng thuộc Chúa
chỉ bởi vì
cuộc đời này là của Chúa
chuộc mua con.

Lưu Ly