Tôi Biện Luận Cùng Ngài – 22/4/2019

1842

 

Giê-rê-mi 12:1

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?

Câu gốc: “Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; …này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài” (E-xơ-ra 9:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã tuyên xưng niềm tin của ông như thế nào đối với Đức Giê-hô-va? Dù vậy ông vẫn muốn biện luận cùng Đức Giê-hô-va về điều gì? Chúng ta học được gì về đức công bình của Chúa?

Giê-rê-mi 12:1 cho thấy tồn tại trong nội tâm của Tiên tri Giê-rê-mi một sự mâu thuẫn rất lớn. Đó cũng là lý do vì sao ông lại mong muốn biện luận cùng Đức Giê-hô-va. Mặc dù ông vẫn biết và tin rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Công Bình tuyệt đối. Song khi nhìn thấy cảnh đất nước, dân tộc của ông bị tàn phá bởi dân ngoại phương Bắc, thì lòng ông thực sự vô cùng ray rứt. Mặt khác, chính những tổn thương mà ông đang chịu với người A-na-tốt khiến ông không ngần ngại thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “…Ngài thật công bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?” (câu 1).

Đây không chỉ là thắc mắc của riêng Tiên tri Giê-rê-mi. Khi ông Gióp phải đối diện với hoạn nạn, ông cũng đã từng trình bày duyên cớ mình lên Đức Giê-hô-va (Gióp 21:4-21). Và chắc chắn đây cùng là điều mọi con dân Chúa từng trải nghiệm. Trong lời tuyên xưng của Tiên tri Giê-rê-mi, ông tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, chắc chắn Ngài sẽ thi hành công lý vào thời điểm của Ngài. Song cụm từ “dầu vậy” cho chúng ta thấy sự mất kiên nhẫn của Tiên tri Giê-rê-mi khi trước mắt ông đang chứng kiến “kẻ ác được thịnh vượng,” “người gian trá được yên ổn.” Lời thắc mắc này đồng nghĩa với việc ông nài xin Đức Giê-hô-va hãy hủy diệt con đường kẻ ác và bẻ cong con đường của người gian trá.

Cũng như thế, khi chúng ta bày tỏ sự thắc mắc về thời điểm Đức Chúa Trời thực hiện chương trình của Ngài là lúc chúng ta thể hiện tinh thần thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn Ngài thực hiện theo thời điểm của chúng ta và theo điều lòng chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, nếu thực sự Đức Chúa Trời nhanh chóng thực hiện sự công lý, tiêu diệt kẻ ác thì chắc chắn rằng chính chúng ta cũng không thể đứng nổi trước mặt Ngài. Chúng ta trình bày thắc mắc về tình trạng của kẻ ác được thịnh vượng và cầu xin sự đoán phạt của Đức Giê-hô-va dành cho họ, vì chúng ta đang nghĩ rằng mình công bình hơn, tốt lành hơn. Chúng ta cần nhớ sự công bình của Đức Chúa Trời trổi hơn sự công bình và tư tưởng của chúng ta, chẳng ai trong chúng ta có thể đứng nổi trước mặt Ngài.

Bạn thường suy nghĩ và cầu xin Đức Giê-hô-va điều gì khi thấy “kẻ ác được thịnh vượng,” “người gian trá được yên ổn”?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Con tin cậy nơi Ngài, xin giúp con không thắc mắc khi nhìn thấy “kẻ ác được thịnh vượng,” “người gian trá được yên ổn,” nhưng đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngày Ngài bày tỏ công lý của Ngài khắp đất, vì biết lòng nhân từ Ngài đã ban cho chính con và mọi người được cơ hội ăn năn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 15.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org