Thơ: Sống Với Lời Hứa

439

Con người rất dễ thay dời
Vui thì vội hứa, xong rồi quên ngay
Ca dao: ”Lời nói gió bay”
Hứa rày quên đó chẳng hay giữ lời.
Hãy tin cậy Đức Chúa Trời
Đấng luôn thành tín, chẳng dời, chẳng lay
Lời Ngài hứa chẳng đổi thay:
Sư tử tơ đói cả ngày nằm rên
Nhưng ai tin cậy vững bền
Chúa cho đầy đủ thêm lên mỗi ngày,1
Phần mười nộp đủ kho rày
Từ trời Chúa mở cửa ngày lẫn đêm
Của cải dư dật càng thêm
Nào đâu thiếu thốn? Êm đềm biết bao.2
Ê-li yếu đuối làm sao
Người kêu cầu Chúa lẽ nào Chúa quên?
Ba năm hạn hán ở bên
Người cầu nguyện lại lềnh bềnh nước dâng.3
Bột, dầu cạn hết chín phần
Chỉ còn đủ bánh một lần mà thôi
Sa-rép-ta chỉ vâng lời
Bao năm sau đến trọn đời Chúa nuôi.4
Chúa – Đấng thành tín bạn ơi!
Ngài không thay đổi, muôn đời y nguyên
Ai tin ắt được nhận liền
Sống trong lời hứa – đồn điền đức tin
Lời Chúa phán hứa đinh ninh
Hãy đến nhận lãnh để kinh nghiệm Ngài
Phần bạn vững chí kêu nài
Chúa ắt thực hiện việc Ngài chẳng sai
Sống với lời hứa chẳng phai
Ai tin – nhận lãnh láng lai phước lành.

                                Hoa Dã Quỳ

                                             Chú thích:

                                                                          1 Thi Thiên 34:10
                                                                        2 Ma-la-chi 3:10
                                                                          3 Gia-cơ 5: 17-18
                                                                              4 I Các Vua 17:8-16