Sửa Lại Đường Lối và Việc Làm (2) – 19/12/2017

1325

 

Giê-rê-mi 7:1-11

1 Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cùng Giê-rê-mi rằng: 2 Hãy đứng nơi cửa nhà Đức Giê-hô-va, tại đó hãy rao lời nầy: Các ngươi, là người Giu-đa hết thảy, là những kẻ do các cửa nầy vào đặng thờ lạy Đức Giê-hô-va, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. 3 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ nầy. 4 Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. 5 Vì nếu các ngươi sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó; 6 nếu các ngươi không hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa, và không làm đổ máu vô tội trong nơi nầy; cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, 7 thì ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi nầy và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xưa cho đến đời đời.
8 Nầy, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. 9 Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác, là thần mình không biết hay sao? 10 Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi! hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. 11 Vậy thì các ngươi xem nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm cướp sao? Nầy, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Câu gốc: “Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy” (I Giăng 3:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều tiếp theo Đức Chúa Trời mong muốn dân Ngài “sửa lại đường lối và việc làm” là gì? Ngài muốn dân Chúa thực thi sự công bình ở những việc làm cụ thể nào? Họ sẽ nhận được điều gì khi biết ăn năn và sống công bình? Là con của Đấng Công Bình, chúng ta phải sống thế nào?

Theo sau việc sửa ngay lại những quan điểm và hành vi sai lầm trong sinh hoạt tôn giáo, Đức Chúa Trời yêu cầu dân Giu-đa tiếp tục sửa sai “đường lối và việc làm” trong mối quan hệ với những người xung quanh. Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời song lại không sống theo luật yêu thương của Ngài đã ban truyền. Hàng loạt những hành động vi phạm luật công bằng của họ được Tiên tri Giê-rê-mi liệt kê: hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa, làm đổ máu vô tội trong đất thánh, trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo các thần khác để làm hại mình (câu 6,9). Đức Chúa Trời muốn tuyển dân tra xét lại ý tưởng và việc làm của họ một cách kỹ lưỡng, đồng thời có thái độ sửa sai thật nghiêm túc. Ngài không muốn họ thực hiện việc này cách qua loa hình thức, hay chỉ mang tính chất tạm thời. Song Ngài phán bảo họ phải sửa lại một cách kỹ càng (câu 5). Điều Ngài muốn thấy nơi dân Ngài chính là đời sống thực thi sự công bình theo đúng như Lời Ngài truyền dạy. Chính vì thế, sứ điệp này được Tiên tri Giê-rê-mi rao ra nhằm thức tỉnh tuyển dân, giúp họ nhận biết đời sống của mình đã chất chứa quá nhiều những hành động sai trái, để họ kịp thời sửa lại đường lối và việc làm của chính mình. Phần thưởng họ nhận được khi biết ăn năn chính là tiếp tục được ở trong xứ của Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ của họ (câu 7). Đây không chỉ là được an cư lạc nghiệp trong nơi Đức Chúa Trời ban cho, mà còn mang ý nghĩa là họ được Đức Chúa Trời tha thứ. Họ không còn phải đón nhận sự đoán phạt từ Ngài, nhưng họ sẽ được Đức Chúa Trời phục hồi, và họ sẽ tiếp tục được sống trong sự bảo vệ của chính Ngài nơi miền Đất Hứa.

Sứ đồ Giăng nói “ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:10). Ông Gia-cơ cũng dạy: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Chúng ta là con cái của Đấng Công Bình, hãy sống làm muối của đất và ánh sáng của thế gian.

Đức Chúa Trời đang muốn bạn “sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm” nào?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn quan tâm đến nếp sống công bình mà Ngài muốn con thực hiện, để con luôn có “đường lối và việc làm” đúng đắn, hiệp lẽ công bình.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.