Sự Ban Cho Thiêng Liêng – 25/7/2020

1710

 

I Cô-rinh-tô 12:1-3

“Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Cô-rinh-tô đã hiểu biết thế nào về sự ban cho thiêng liêng? Đời sống trước và sau khi tin Chúa của họ khác nhau ra sao? Đức Thánh Linh được thể hiện ra sao trong lòng người tin? Theo bạn, có những tác hại nào khi không hiểu biết đúng đắn về các sự ban cho thiêng liêng?

Trong vòng tín hữu Cô-rinh-tô vẫn có nhiều người chưa hiểu biết đúng đắn về các sự ban cho thiêng liêng. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã nói, ông không muốn anh em chẳng biết” (câu 1), nên ông tỏ cùng anh em” (câu 3). Ông nhắc lại trong quá khứ, khi những tín hữu Cô-rinh-tô chưa tin Chúa thì họ cũng giống như người thế gian, bị lôi cuốn, dẫn dụ thờ thần tượng hư không. Nhưng từ khi họ đầu phục Đấng Christ, thì Đức Thánh Linh khởi sự dẫn dắt đời sống họ. Trước đây, quyền lực tối tăm bắt phục, dẫn dụ họ, thì nay Đức Thánh Linh dẫn dắt họ bước đi trong sự sáng để xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa.

Hai mệnh đề phủ định trong câu 3 đã chỉ rõ nguyên tắc hành động của Đức Thánh Linh trong lòng người tin. Thứ nhất, Đức Thánh Linh soi sáng giúp chúng ta tôn cao Đức Chúa Giê-xu Christ, nhận biết và đầu phục quyền tể trị của Ngài trong đời sống qua việc xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Thứ hai, người thực sự được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn thì thái độ của người ấy đối với Đức Chúa Giê-xu Christ là “…chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa” (câu 3). Hay nói cách khác, một người thực sự được Đức Thánh Linh hướng dẫn sẽ không bao giờ khước từ Đức Chúa Giê-xu.

Chính do sự hiểu biết chưa đúng đắn về các sự ban cho thiêng liêng của Đức Thánh Linh là để tôn cao quyền tể trị của Chúa Giê-xu là Chủ đời sống mình, nên các tín hữu tại Cô-rinh-tô mặc dù được ban cho nhiều ân tứ thuộc linh, nhưng lại phân rẽ nhau. Đức Thánh Linh ban ân tứ thuộc linh cho mỗi người khác nhau, nhưng nếu cứ đếm số ân tứ thuộc linh của một người để làm thước đo cho sự tăng trưởng của người đó thì thật sự sai lầm. Ngày nay, chúng ta có thể đi vào vết xe cũ của Hội Thánh Cô-rinh-tô nếu cho rằng người nhận nhiều ân tứ thuộc linh, hoặc có một ân tứ thuộc linh đặc biệt nào đó chứng tỏ người ấy trưởng thành và có giá trị hơn người khác. Hoặc lầm tưởng rằng đời sống được Đức Thánh Linh hướng dẫn phải có những trạng thái xuất thần, khác thường… Tất cả những điều ấy chứng tỏ rằng chúng ta chưa có sự hiểu biết đúng đắn về các sự ban cho thiêng liêng, dẫn đến nhiều điều nguy hại ảnh hưởng xấu đến đời sống đức tin.

Nhận biết sự ban cho thiêng liêng đem đến ích lợi nào cho đức tin của bạn?

Kính lạy Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật! Xin giúp con có sự hiểu biết đúng đắn về các sự ban cho thiêng liêng để không bị dẫn dụ vào những hoạt động sai lầm gây phân rẽ, nhưng nhận được sự soi sáng từ Ngài để xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa và sống tôn cao Danh Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org