Sốt Sắng Thờ Phượng Chúa – 8/8/2019

1707

 

Công Vụ 2:42-47

42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. 

Câu gốc: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi Thiên 95:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần hiệp một trong sự thờ phượng Chúa và thông công với nhau giữa các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên như thế nào? Kết quả ra sao? Tinh thần thờ phượng của Hội Thánh ngày nay như thế nào? Tinh thần thờ phượng Chúa của bạn thì sao?

Hình ảnh về tinh thần hiệp một, yêu thương và lòng sốt sắng tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên thật đẹp làm sao! Họ đã thật sự bày tỏ nếp sống đạo theo điều Chúa dạy vì họ “chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (câu 42 BTTHĐ). Họ đã học theo tâm tình của Đấng Christ là biết quan tâm đến lợi ích của người khác (Phi-líp 2:4) qua việc góp chung của cải, bán tài sản chia cho người có nhu cầu (câu 44-45). Điều quan trọng hơn nữa là họ trung tín đến đền thờ mỗi ngày, còn ở nhà thì thông công với nhau cách vui vẻ, chân thành rồi cùng nhau ca ngợi thờ phượng Chúa (câu 46-47). Họ “được ơn trước mặt mọi người” vì ai nấy nhận thấy tinh thần hiệp lòng tôn vinh Chúa và yêu thương nhau của họ. Nhờ đó mà có nhiều người được cứu thêm vào trong Hội Thánh (câu 47).

Hội Thánh Chúa ngày nay cũng giữ tinh thần phờ phượng Chúa mỗi tuần, cũng cầu nguyện, nghe Lời Chúa và thông công với nhau, nhưng dường như phần lớn đã thiếu mất đi sốt sắng và lòng chân thành trong tinh thần hiệp một cùng nhau thờ phượng Chúa. Nhiều con cái Chúa đến nhà thờ vì thói quen. Không ít người ngồi trong nhà thờ hát ca ngợi Chúa theo nghi thức. Lắm lúc không ai quan tâm tới ai. Phải thành thật nhìn nhận rằng, Cơ Đốc nhân ngày nay thiếu sốt sắng trong sự hiệp một thờ phượng Chúa cho nên không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, và Hội Thánh Chúa thiếu sức sống thuộc linh, không thu hút được người khác đến với Chúa và số người thêm vào Hội Thánh thì thật là ít ỏi!

Khi học về tinh thần sốt sắng hiệp một thờ phượng Chúa của con dân Chúa Hội Thánh đầu tiên, mỗi chúng ta cần xem lại cách mình thờ phượng Chúa và tấm lòng đối với anh chị em cùng đức tin. Hội Thánh chúng ta có thật lòng hiệp một với nhau cùng tìm kiếm Chúa trong sự thờ phượng Ngài không? Chúng ta có nhiệt thành giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh khi họ có nhu cầu cấp bách không? Việc chúng ta hết lòng chia sẻ với những anh em đang gặp khó khăn cũng là một cách chúng ta thờ phượng Chúa vì mỗi chúng ta là chi thể trong một thân (I Cô-rinh-tô 12:27). Hãy nhắc nhau, khích lệ nhau cùng hết lòng hiệp một thờ phượng Chúa để “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh”.

Bạn có sốt sắng thờ phượng Chúa trong nhà thờ cũng như trong mọi sinh hoạt của cuộc sống mình không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con noi gương Hội Thánh đầu tiên giữ tấm lòng sốt sắng thờ phượng Ngài trong mọi lúc, mọi nơi để qua nếp sống của con, nhiều người biết đến Chúa và danh Ngài được tôn vinh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 27.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org