Ra Đi

934

 

Lả lướt thời gian lả lướt qua,
Yêu người yêu Chúa quyết đi ra.
Ra đi giảng đạo trao lời Chúa,
Tiếp cận rao truyền tỏ ý Cha.
Đồng ruộng chín vàng cần gặt hái,
Tình yêu nghĩa lớn cố xông pha.
Đoạn đường gian khổ không lùi bước,
Phước mới Ngài ban khích lệ ta.

 

Võ Chánh Tiết