Pehawm Tus Tswv Tib Leeg – 17/9/2022

644

 

 

II.Kevcai 16:21-17:1-7

Nqe cim:

Tsis txhob pe ib tug mlom twg li, rau qhov Kuv yog tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv, Kuv khib nej heev…” (Khiavdim 20:5a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Vajtswv txwv Nws haivneeg tsis tau cai ua yam dabtsi? Lub txim raug rau tus uas ua txhaum pemlom yog dabtsi? Vim li cas tus Tswv ua nruj zoo li ntawd? Nimno peb ua txhaum pemlom zoo li cas?

Pemlom yog ib yam uas ua hiam loj heev rau lub neej sab ntsujplig ntawm cov neeg Yixalayees thaum lawv nyob hauv lub tebchaws uas Vajtswv muab rau lawv nyob. Ua ntej ntawd, tus Tswv twb hais rau Nws haivneeg hais tias yuav tsum muab cov neeg Kana-as tej kev phem thiab tej mlom rhuav kom puastsuaj huvsi: Nej cia li rhuav lawv tej thaj, tsoo lawv tej ncej zeb dab, ntov lawv tej ncej Aselas thiab hlawv lawv tej mlom huv tibsi povtseg (II.Kevcai 7:5). Thiab nyob hauv ntu Vajluskub no, Mauxes rov qhia rau tus Tswv haivneeg tsis txhob teeb tej ncej Aselas rau ntawm lub thaj fij khoom rau Vajtswv li, vim Nws ntxub tej mlom kawg nkaus. Dua li ntawd, muaj ib qho tseemceeb thiab, yog tseem tshuav lwm haivneeg uas nrog tus Tswv haivneeg nyob, lawv tseem muab tej mlom teeb ze lub thaj fij khoom rau Vajtswv. Qhov kev pehawm sib xyaw ntxaws zoo li no yuav ua rau haivneeg Yixalayees ib ke pehawm Vajtswv thiab pe mlom Aselas. Ntev mus zuj zus, lawv yuav tso tus Tswv tseg mus pe thiab fij khoom rau tus mlom Aselas thiab lwm tus mlom.

Vajtswv qhia hais tias, yog hauv Nws haivneeg muaj cov neeg mus pemlom lossis pe tej hnub, hli, hnubqub uas tus Tswv tsim nyob saum ntuj, ces yuav tsum ua tib zoo tshuaj saib, nrhiav timkhawv tas mam txiav txim rau tus neeg ntawd thiab rau txim. Pemlom yog ib qhov kev txhaum loj thiab yuav raug lub txim tuag, vim yog rhuav tej kev txhaum kom tas thiab qhia kom tus neeg txhaum tsis txhob rov mus ua txojkev txhaum ntawd ntxiv, rau qhov yam uas tsis zoo yoojyim kis raug sawvdaws dua qhov zoo.

Nimno, tus Tswv cov menyuam kuj raug sim siab pemlom tiamsis txawv li thaum ub. Ntau leej siv phau Vajluskub thiab tus ntoo khaublig zoo ib yam li qhov khoom povhwm tus kheej lossis siv los kho mob, ntiab dab. Phau Vajluskub yog Vajtswv Txojlus uas Nws pub rau peb kawm paub Nws, thiab tus ntoo khaublig yog lub cim qhia txojkev hlub, tiamsis muaj ibtxhia siv qhov ntawd zoo li tus mlom! Ntau leej muab nws tus hlub, tus phoojywg saib tseemceeb dua tus Tswv. Ua neej zoo li ntawd ces yog ua ib yam li tus pemlom, vim lawv muab ntau yam saib hlob dua tus Tswv, thiab saib tus Tswv zoo ib yam li ib feem ntxiv lossis tso tseg hauv yus lub neej xwb. Cia li ceevfaj, vim tus Tswv Txojlus qhia hais tias nrhiav sab nqaij tawv ces yuav tau txojkev tuag (Loos 8:5-6).

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj tiv thaiv nyuam yaus kom tsis raug txojkev sim siab. Thov Koj pab nyuam yaus niaj hnub muab Koj ua tus loj tshaj nyob hauv nyuam yaus lub neej. Amees.

Puas muaj yam dabtsi peb saib loj dua tus Tswv nyob hauv peb lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 8:11-9:7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoKkuh Mpŭ Knŏng Hjăn Kơ Aê Diê – 17/9/2022