Ngày 6/7/2017: Đầu Tư Phục Vụ Tha Nhân

856

Ma-thi-ơ 10:40-42

40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta. 41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. 42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
 

Câu gốc: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng những hình ảnh cụ thể nào để giúp chúng ta hiểu được việc phục vụ Chúa? Phần thưởng dành cho những người có lòng hiếu khách và biết quan tâm đến người khác là gì? Bạn có sẵn sàng tiếp đãi, giúp đỡ những người lân cận mình không?

 

Trong những lời dặn dò của Chúa Giê-xu dành cho 12 sứ đồ trước khi Ngài sai họ ra đi hầu việc Chúa, Ngài đã dùng hình ảnh của những người hiếu khách để khích lệ họ. Ai đón tiếp họ tức là đón tiếp Chúa và đón tiếp cả Đức Chúa Cha (câu 40). Họ là những người mang sứ điệp Phúc Âm và cả thẩm quyền của Chúa đến cho người khác, cho nên ai tiếp đón họ có nghĩa là sẵn sàng tiếp nhận Phúc Âm và chính Chúa Giê-xu. Ngài cũng cho các môn đồ biết rằng những người tiếp đãi người khác (nhà tiên tri hay người công chính) thì luôn nhận được phần thưởng của mình (câu 41). Cuối cùng, Chúa nhấn mạnh cho các môn đồ biết rằng sự hầu việc Chúa được thể hiện rõ nhất là qua việc phục vụ tha nhân. Chúa Giê-xu không thể ở với họ mãi để họ tiếp đón hay phục vụ, vì thế Ngài đánh giá tinh thần hiếu khách và phục vụ Chúa qua việc họ tiếp đãi và giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ và đơn giản nhất trong cuộc sống. Ngài ví dụ rằng họ chỉ cần cho “một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh” thì họ sẽ “không mất phần thưởng” đâu (câu 42 BDM). Một lần khác trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” và “…hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa” (Ma-thi-ơ 25:40, 45). Chính Chúa Giê-xu đã để lại tấm gương phục vụ tha nhân cho chúng ta noi theo: Ngài đến với những người nghèo, người bệnh, người bị xã hội từ chối… để giúp đỡ họ, mang hy vọng và sự sống đến cho họ.

 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối diện và tiếp xúc với nhiều người xung quanh, cách chúng ta đối xử với họ chính là cách chúng ta đối với Chúa. Ngài ghi nhận tất cả cách đối xử của chúng ta với người lân cận. Nếu chúng ta luôn sống trong ý thức: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23), nghĩa là chúng ta đang đầu tư cuộc sống mình cho những điều vĩnh cửu. Chắc chắn phần thưởng cho những việc làm đẹp lòng Chúa của chúng ta sẽ là rất lớn và có giá trị đời đời.

 

Bạn đang đối xử với những người lân cận bạn như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con có tấm lòng hiếu khách và phục vụ tha nhân một cách hết lòng như con đang phục vụ chính Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 3.

 

Bài trướcNgày 5/7/2017: Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa Nhân Dịp 10 Năm Thành Lập Hội Nhánh Thới Quan – TP. Cần Thơ