Ngày 31/7/2015: Đức Chúa Trời Ở Với Người Có Lòng Ăn Năn

593

Ê-sai 57:1-21

“Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, Danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những người khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn” (câu 15).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về cái chết cũng như đặc điểm của người công chính? Đức Chúa Trời phán gì với người khiêm nhường và có lòng ăn năn, thống hối? Nhờ đâu bạn biết chắc rằng Đức Chúa Trời ở với bạn?

 

Trong phần đầu của phân đoạn này (câu 1-13), Tiên tri Ê-sai muốn chúng ta suy ngẫm về cái chết cũng như đặc điểm của người công chính. Ông làm nổi bật đặc điểm của người công chính bằng cách nói lên những việc làm gian ác của những người Giu-đa thờ thần tượng. Vì mê muội mà những người này dâng con họ trong các trũng cho thần Mo-lóc là một trong những thần mà người A-mô-rít sùng bái và làm những việc mà Đức Chúa Trời ghê tởm (câu 5-7).

 

Nói về cái chết của người công chính, Tiên tri Ê-sai mô tả rằng khi người công chính qua đời sẽ thoát khỏi tai họa hầu đến và bước vào sự bình an, yên nghỉ (câu 1, 2). Trong Tân Ước, “sự bình an” và “yên nghỉ” bao gồm sự cứu rỗi và sống đời đời với Đức Chúa Trời. Đối với những người công chính, sự sống sau khi chết là tốt hơn sự sống trong hiện tại. Dĩ nhiên, chúng ta phải hiểu rằng người công chính ở đây là người được Đức Chúa Trời xưng công chính, hay được Ngài mặc lấy sự công chính cho bởi vì người ăn năn tội, tin Chúa Giê-xu và nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế (Rô-ma 3:24, 5:1). Khác với người ác, người công chính không tìm kiếm sự an ninh, sự cứu giúp ở bất cứ nơi nào khác ngoài Đức Chúa Trời.

 

Trong phần thứ hai (câu 14-21) nói về sự an ủi và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho những người có lòng ăn năn, thống hối. Người có lòng ăn năn, thống hối là người khiêm nhường ăn năn về những quá phạm của mình (Ma-thi-ơ 5:3-5). Đức Chúa Trời sẽ ban bằng và cất mọi trở ngại trên đường của người có lòng ăn năn (câu 14). Thi Thiên 34:18 nói: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối”. Ở đây, Đức Chúa Trời phán: “Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường” (câu 15).

 

Ngay khi một người bày tỏ sự ăn năn, thống hối, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành, sẽ dẫn dắt và an ủi người (câu 18). Ngài sẽ ban sự bình an cho những người ở xa cũng như ở gần có lòng ăn năn, thống hối. Tuy nhiên người ác hay người chẳng có lòng ăn năn sẽ không bao giờ hưởng được sự bình an. Một người có thể chọn “sự bình an” trong câu 19, hoặc “không có sự bình an” trong câu 21. Sự chọn lựa tùy thuộc vào mỗi người. Bạn chọn lựa như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì ở trong Ngài có sự bình an và yên nghỉ cho những người có lòng ăn năn tìm cầu Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu xin Ngài chữa lành, dẫn dắt, và an ủi con như Ngài đã hứa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 3.

 

Bài trướcKhóa Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2015
Bài tiếp theoBế Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Tỉnh Bình Thuận