Ngày 30/10/2016: Đấng Christ Là Vua Đời Đời

730

Thi Thiên 110:1;

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng:
Hãy ngồi bên hữu ta,
Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.
 

Ma-thi-ơ 22:41-45  

41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. 43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng:
44 Chúa phán cùng Chúa tôi:
Hãy ngồi bên hữu ta,
Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? [†]
45 Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? 46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.

 

Câu gốc: “Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào Vua Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, Cho đến khi nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?” (Ma-thi-ơ 22:43-44).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi học xong sách Thi Thiên, bạn biết gì về con đường của người công chính và con đường của người ác? Chúa Giê-xu là ai? Bạn có kinh nghiệm thế nào về những ân điển mà Chúa ban cho bạn, gia đình, và Hội Thánh bạn?

 

Khi Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si rằng Đấng Christ là con ai (Ma-thi-ơ 22:42), Chúa đã trích Thi Thiên 110:1 để soi sáng cho họ hiểu và biết được Đấng Christ không thể là con cháu Vua Đa-vít như cách họ hiểu, nhưng Ngài là Đức Giê-hô-va, Vua Đời Đời. Đây cũng là thông điệp chính trọn bộ Thi Thiên bày tỏ mà chúng ta đã suy niệm mỗi Chúa Nhật trong suốt thời gian dài vừa qua. Chúa Giê-xu, Đấng Christ là ai?

 

Chúa Giê-xu là Vua công chính. Người ác, người ngay không thể đi cùng một con đường. Kết quả của người công chính là được nhận phần thưởng từ Chúa; và hậu quả của người ác, hay người không công chính sẽ bị diệt vong (Thi Thiên 1). Toàn bộ Thi Thiên trình bày hai con đường: Con đường phước hạnh của người khôn ngoan, và con đường phán xét cho người dại dột – đó là hai con đường mà người Israel phải chọn lựa. Chúa Giê-xu cũng đã dùng một hình ảnh tương tự trong Ma-thi-ơ 7:13-14 cho mọi người chọn lựa, con đường hẹp dẫn đến sự sống, hoặc con đường rộng là đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Dù chọn con đường nào thì Chúa Giê-xu là Vua công chính sẽ xét đoán mọi người khi Ngài trở lại.

 

Chúa Giê-xu là Vua nhân từ và thành tín. Trên con đường theo Chúa, người công chính thường gặp nhiều khó khăn, thử thách. Qua Thi Thiên, các trước giả bày tỏ những trải nghiệm riêng tư của mình với Chúa. Đã bao lần Chúa giải cứu, tiếp trợ, và nâng đỡ họ. Những trải nghiệm này cũng trở nên sự thật lịch sử trong Chúa Giê-xu (Thi Thiên 22). Vua Đa-vít và các trước giả Thi Thiên khác đã lập lại cụm từ “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” trải suốt bộ Thi Thiên để nhấn mạnh sự giải cứu, yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Vua thành tín và nhân từ. Ngài luôn luôn trả lời cho người tìm cầu Ngài vì sự thành tín của Chúa còn đến đời đời.

 

Thi Thiên thứ nhất giúp con dân Chúa bắt đầu nếp sống công chính, và Thi Thiên 150 kết thúc với lời kêu gọi chúc tụng: “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê hô-va” (150:6). Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn sống công chính và chúc tụng Chúa, Vua đời đời của chúng ta.

 

Bạn sẽ trả lời sao với thân hữu khi họ hỏi bạn Chúa Giê-xu là ai?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vui mừng vì đã có cơ hội suy niệm trọn bộ Thi Thiên trong mỗi Chúa Nhật nhiều năm qua. Con cảm tạ Ngài về những ân phước Ngài đã ban cho con. Xin Chúa giúp con sống công chính và ca ngợi Ngài trọn đời sống con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 18.

Bài trướcLễ Cảm Tạ & Bồi Linh Tại Tân Xuân – Bình Thuận
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đạ Tẻh – Tỉnh Lâm Đồng