Ngày 23/8/2015: Người Ngay, Người Ác

727

Thi Thiên 119:121-128

 

 “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường người ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về hoàn cảnh của người ngay thẳng? Bởi đâu bạn biết Đức Chúa Trời không quên con cái Ngài? Bạn rút được bài học nào cho mình và bạn sẽ ứng dụng trong cuộc sống ra sao?

 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy người ngay thẳng thường gặp những khó khăn thử thách, còn người ác thì có khi lại giàu sang thịnh vượng. Nhiều người chưa tin Chúa cho rằng Cơ Đốc nhân là những người “ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời”, sống xa rời thực tế. Bạn có bao giờ nản lòng khi phải chịu nhiều thiệt thòi, thử thách khi theo Chúa không? Tác giả bài học hôm nay đang ở trong nghịch cảnh như vậy. Ông xin Chúa giúp ông thoát khỏi cảnh bị “hà hiếp” (câu 121-122). Ông kêu cầu Chúa “bảo lãnh” cho ông (câu 122) và cầu xin “sự nhân từ Chúa” (câu 124). Khi ông thưa với Chúa “tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình” không có nghĩa là ông khoe khoang, nhưng khẳng định cùng Chúa là ông không phạm tội gì đáng để bị hình phạt. Ông kêu cầu Chúa, nhưng không thấy Chúa đáp lời. Ông khao khát tìm sự giúp đỡ từ Chúa: “mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi” (câu 123). Tác giả không thể hiểu được vì sao người ác có thể thắng người lành. Ông xin Chúa “sự thông sáng” để hiểu biết các chứng cớ hay thánh ý Chúa. Cơ Đốc nhân không thể có sự khôn ngoan để giải thích hết những điều xảy ra chung quanh, nhưng chúng ta phải tin vào Chúa. Lời Chúa phán: “vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6).

 

Đôi khi chúng ta nôn nóng muốn Chúa hành động ngay tức khắc và muốn thấy người ác bị diệt vong ngay lập tức. Nhưng không phải lúc nào đường lối và thời gian của Chúa cũng giống như của chúng ta. Chúa dạy đức tin và nhịn nhục phải đi chung với nhau (Hê-bơ-rơ 6:12). Chúa cho phép sự hoạn nạn xảy ra cho chúng ta, vì sự hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh ra sự rèn luyện, sự rèn luyện sinh ra sự trông cậy, và sự trông cậy gây dựng đức tin con dân Ngài lớn lên (Rô-ma 5:3-5). Tác giả khẳng định Đức Chúa Trời là thành tín “thời điểm mà Đức Giê-hô-va phải hành động đã đến, vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài” (câu 126, BTTHĐ). Khi thời điểm Chúa đến, Chúa sẽ bày tỏ chân lý Ngài. Người ngay thẳng sẽ được ban thưởng, người ác phải bị hình phạt. Người ngay thẳng sẽ reo mừng vì nhận biết tất cả “giềng mối Chúa về muôn vật là phải” (câu 128), nghĩa là tất cả kỷ cương của Đức Chúa Trời về muôn vật đều đúng. Qua trải nghiệm, người ngay thẳng càng quý Lời Chúa hơn và càng ghét con đường giả dối của người ác.

 

Bạn có can đảm vững tin bước đi với Chúa mỗi ngày vì Chúa là Đấng thành tín không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin đi theo Chúa vì nhận biết rằng Chúa sẽ hành động đúng thời điểm của Ngài. Xin cho con biết quý Lời Chúa và sống theo sự dạy dỗ của Lời Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 26.

 

Bài trướcNgày 22/8/2015: Chia Sẻ Điều Tôi Có
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh