Ngày 20/3/2016: Cảm Tạ Chúa

757

 Thi Thiên 138:1-8    

“Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài” (câu 8).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cảm tạ Chúa về điều gì? Ông bày tỏ niềm tin nơi Chúa trong tương lai của ông ra sao? Bạn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va trong hiện tại và tương lai đời sống bạn như thế nào?

 

Mở đầu Thi Thiên này, Vua Đa-vít “hết lòng cảm tạ Chúa” và “hát ngợi khen Chúa” với tất cả lòng vui mừng và biết ơn Chúa sâu sắc về sự nhân từ và thành tín Chúa đã ban cho ông. Lòng ông hướng về “Đền thánh của Chúa” (câu 2), không giới hạn ở một đền thờ vật chất, nhưng hướng đến Đền Thờ Thiên Thượng, vì trong thời Vua Đa-vít chỉ có Đền tạm là nơi Chúa ngự và đặt tại Ga-ba-ôn (II Sử Ký 1:3). Những ơn phước Vua Đa-vít đã nhận quá nhiều đến nỗi ông có thể chúc tụng Chúa trước mặt các thần (câu 1), vì chính ông đã trải nghiệm chiến thắng Chúa ban trước các kẻ thù ông và các thần khác, có lẽ Vua Đa-vít nhớ về trận chiến với người Phi-li-tin (II Sa-mu-ên 5:17-21), Chúa đã cho ông chiến thắng, quân Phi-li-tin phải tháo chạy bỏ lại các tượng thần của chúng. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm về quyền năng của “Lời Chúa” và “Danh Chúa” được tôn cao trên mọi sự, đồng thời ông cũng trải nghiệm được sự cứu giúp của Chúa trong những gian truân của đời ông, khi ông ngã lòng Chúa đã “giục lòng ông mạnh mẽ.”

 

Những phước hạnh thật lớn lao Chúa dành cho Vua Đa-vít không chỉ khiến ông biết ơn mà còn giúp cho đức tin ông vững vàng nơi Chúa và hết lòng cảm tạ Chúa khi hướng về tương lai. Từ “sẽ” được nhắc đi nhắc lại bày tỏ niềm tin vững chắc của ông nơi Chúa về những tháng ngày chưa đến: “Thế gian sẽ cảm tạ Chúa” (câu 4), “họ sẽ hát xướng về đường lối Chúa” (câu 5), “Chúa sẽ làm cho tôi được sống” (câu 7), và “Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc tôi” (câu 8). Cuối cùng, ông kết thúc bài ca cảm tạ bằng lời xác nhận lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa còn đến đời đời. Ông cầu xin Chúa hoàn tất mục đích Ngài dành cho cuộc đời của ông.

 

Chúng ta cần phải học tinh thần cảm tạ của Vua Đa-vít “hết lòng cảm tạ Chúa” và “hát ngợi khen Chúa.” Lòng chúng ta phải hướng về Chúa trong sự biết ơn Ngài mỗi ngày. Hãy ôn lại những phước hạnh Chúa dành cho bản thân, gia đình mình, và Hội Thánh Chúa để dâng lên lời chúc tụng Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta hướng đến tương lai bằng niềm tin vững chắc nơi Chúa, Đấng sẽ hoàn thành mục đích của Ngài trên đời sống chúng ta. Chúa sẽ luôn ở cùng và cho chúng ta đắc thắng trong mọi hoàn cảnh.

 

Lòng tin cậy và tinh thần cảm tạ Chúa khi hướng về tương lai của bạn và gia đình bạn được bày tỏ như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Đức Giê-hô-va, xin tha thứ cho sự ngã lòng của con. Xin cho tâm linh con luôn trông cậy nơi Chúa và phó thác tương lai con cho Ngài để con sống trong sự biết ơn và ca ngợi Chúa luôn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 17.

Bài trướcChương Trình Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN VĂN CÔN