Ngày 17/6/2016: Quy Vinh Quang cho Chúa

748

Giăng 8:48-59

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu Ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển Ta chẳng ra gì; ấy là Cha Ta làm vinh hiển Ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình” (câu 54).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích thế nào với những người Giu-đa nói Ngài là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám? Sự giải thích của Chúa cho thấy quan niệm sống của Chúa trái ngược với những người Giu-đa như thế nào? Bạn cần làm gì để đời sống luôn quy vinh quang cho Chúa?

 

Mặc dù những người Giu-đa nói Chúa Giê-xu là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, nhưng Chúa vẫn ôn tồn giải thích với họ. Trước hết, trong câu 49 Chúa nói rằng, Ngài không bị quỷ ám vì ma quỷ thì chống nghịch và không tôn kính Đức Chúa Trời, còn Chúa thì mọi việc làm và lời nói đều bày tỏ lòng tôn kính Cha. Những phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện đều khiến cho mọi người chúc tụng Đức Chúa Cha trên trời. Chúa cũng khẳng định Ngài không tìm vinh quang cho mình, nhưng có một Đấng tìm vinh quang cho Chúa Giê-xu và Đấng ấy sẽ đoán xét công minh cho Chúa. Đấng Chúa Giê-xu nói đó chính là Đức Chúa Trời. Khi những người Giu-đa xúc phạm Chúa Giê-xu, nói phạm thượng với Chúa Giê-xu thì chính họ đang xúc phạm và phạm thượng Đức Chúa Trời mà họ không biết. Trong câu 54, Chúa Giê-xu nhấn mạnh thêm rằng nếu Chúa tự tôn vinh, đề cao mình thì vinh quang ấy chẳng vẻ vang gì. Nhưng chính Đức Chúa Cha làm vinh quang cho Con yêu dấu của Ngài, tôn vinh Ngài và ban vinh dự cho Ngài, đó là những lúc Đức Chúa Trời nhậm lời Chúa Giê-xu. Những người Giu-đa xưng Đức Chúa Trời là Cha của họ nhưng thật ra họ hoàn toàn không biết Cha, vì họ đang đối đáp với Đấng biết rõ và bình đẳng với Đức Chúa Trời mà họ chẳng những không nhận ra mà còn nói những lời phạm thượng và chống nghịch nữa.

 

Những lời đối thoại của Chúa Giê-xu cho thấy một sự trái ngược về quan niệm sống giữa Chúa và những người Giu-đa. Chúa Giê-xu luôn quy vinh quang cho Đức Chúa Trời và tôn cao thẩm quyền tối hậu của Ngài, còn những người Giu-đa thì tôn vinh chính họ. Chúa Giê-xu bảo chính Đức Chúa Trời mới là Đấng đoán xét (câu 50), còn người Giu-đa thì đoán xét Chúa. Khi một người chỉ tìm vinh quang cho mình, lấy mình làm trung tâm và không thuận phục thẩm quyền tối hậu của Đức Chúa Trời thì không thể nào thấy được tội lỗi của mình để ăn năn mà chỉ thấy lỗi của người khác. Người ấy vẫn đọc như vẹt “Lạy Cha chúng con ở trên trời” nhưng chẳng biết Cha là ai. Người ấy sống trong ảo tưởng rằng mình là con cái Đức Chúa Trời nhưng thật sự thì họ không thể đến gần Chúa và gặp Chúa được. Hãy đóng đinh cái tôi vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng để nhận biết Chúa rõ hơn.

 

Đời sống bạn có quy vinh quang về cho Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con có đời sống tự tôn vinh chính con. Xin cho nếp sống, lời nói con luôn quy vinh quang cho Chúa để mọi người chung quanh thấy Chúa qua con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 47.

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Truyền Giáo Tại Bình Định
Bài tiếp theoNgày 18/6/2016: Sẽ Chẳng Thấy Sự Chết