Ngày 15/11/2016: Di Sản Thuộc Linh

746

E-xơ-ra 8:1-14

1 Nầy những trưởng tộc và gia phổ của người từ Ba-by-lôn đi lên với ta, trong đời vua Ạt-ta-xét-xe trị vì. 2 Về con cháu Phi-nê-a có Ghẹt-sôn; về con cháu Y-tha-ma có Đa-ni-ên; về con cháu Đa-vít có Hát-túc; 3 về con cháu Sê-ca-nia, con cháu Pha-rốt có Xa-cha-ri, và những kẻ ở với người; theo gia phổ sổ được một trăm năm mươi nam đinh; 4 về con cháu Pha-hát-Mô-áp có Ê-li-ô-ê-nai, con trai của Xê-ra-hi-gia, và với người được hai trăm nam đinh; 5 về con cháu Sê-ca-nia có con trai Gia-ha-xi-ên, và với người được ba trăm nam đinh; 6 về con cháu A-đin có Ê-bết, con trai Giô-na-than, và với người được năm mươi nam đinh; 7 về con cháu Ê-lam có Ê-sai, con trai A-tha-lia, và với người được bảy mươi nam đinh; 8 về con cháu Sê-pha-tia có Xê-ba-đia, con trai Mi-ca-ên, và với người được tám mươi nam đinh; 9 về con cháu Giô-áp có Áp-đia, con trai Giê-hi-ên, và với người được hai trăm mười tám nam đinh; 10 về con cháu Sê-lô-mít có con trai Giô-si-phia, và với người được một trăm sáu mươi nam đinh; 11 về con cháu Bê-bai có Xa-cha-ri, con trai của Bê-bai, và với người được hai mươi tám nam đinh; 12 về con cháu A-gát có Giô-ha-nan, con trai của Ha-ca-tan, và với người được một trăm mười nam đinh; 13 những kẻ thuộc về con cháu A-đô-ni-cam đến sau hết; tên chúng là: Ê-li-phê-lết, Giê-hi-ên, và Sê-ma-gia, và với họ được sáu mươi nam đinh; 14 về con cháu Biết-vai có U-thai cùng Xáp-bút, và với họ được bảy mươi nam đinh.
 

Câu gốc: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).

 

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh danh sách trở về lần thứ hai với danh sách trở về lần thứ nhất (E-xơ-ra 2), có điều gì đáng lưu ý? Điều này cho thấy sự dạy dỗ về đức tin và truyền thống dân tộc của họ như thế nào? Qua đó, bạn thấy mình có trách nhiệm ưu tiên truyền lại cho con cháu mình điều gì?

 

Đây là bảng liệt kê danh sách những người hồi hương cùng Thầy Tế lễ E-xơ-ra từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem. Giống như lần hồi hương thứ nhất khoảng 80 năm trước, lần này cũng không phải tất cả người Do Thái đều trở về. Trải qua gần 150 năm sinh sống và làm ăn nơi đất khách quê người theo lời kêu gọi của Tiên tri Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 29:4-7), không ít người trong họ trở nên khá giả, ổn định cuộc sống nên họ không trở về mà chỉ góp phần vào việc dâng hiến tiền bạc cho đoàn người hồi hương. Có khoảng 1.500 người nam đủ mọi thành phần, từ thầy tế lễ, các người trong hoàng tộc, và dân chúng, đáp ứng lời kêu gọi trở về với sứ mệnh xây dựng lại Đền Thờ, tu bổ vách thành và thiết lập luập pháp Chúa để phấn hưng dân Ngài. Nếu lưu ý, chúng ta thấy trong danh sách này có rất nhiều người thuộc những dòng tộc của những người đã trở về lần đầu (E-xơ-ra 2), và lần này con cháu họ lại tiếp tục trở về. Dù trải qua nhiều thế hệ, những người trong danh sách hồi hương lần này là thế hệ được sinh ra và lớn lên tại Ba-by-lôn, chưa hề biết đến Giê-ru-sa-lem, nhưng với sự giáo dục đức tin trong gia đình, nên dù ở nơi đất khách quê người thì tinh thần yêu Chúa, yêu Đền Thánh của Chúa, yêu quê hương dân tộc đã được các thế hệ ông cha truyền lại cho con cháu, vì vậy họ bằng lòng trở về khi Thầy Tế lễ E-xơ-ra kêu gọi.

 

Qua sự kiện này, chúng ta thấy rằng di sản quý báu nhất ông cha ưu tiên để lại cho con cháu không phải là tiền bạc, nhà cửa mà là đức tin vững vàng nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Di sản vật chất rồi cũng sẽ qua đi nhưng di sản thuộc linh sẽ còn lại đời đời. Mẹ của ông Ti-mô-thê là người Giu-đa, còn cha là người Hy Lạp không tin Chúa (Công Vụ 16:1). Sống trong một gia đình như vậy, nhưng bà ngoại và mẹ ông Ti-mô-thê đã dạy dỗ đức tin cho con cháu mình rất tốt, đến nỗi Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại trong thư II Ti-mô-thê 1:5 như sau: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”

 

Bạn đang dạy dỗ con cháu mình về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con những bông trái quý báu là các con và cháu của con. Xin cho con thấy được trách nhiệm dạy dỗ đức tin cho con cháu con để con có được một dòng dõi thánh trong Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 34.

 

Bài trướcĐại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII – Được Kêu Gọi Đồng Tâm Tình Như Đấng Christ
Bài tiếp theoBài Ca Cảm Tạ Chúa