Ngày 13/8/2016: Chúa Có Quyền Làm Trọn

622

E-xơ-ra 6:13-15

 “Vậy, chúng làm xong công việc cất Đền Thờ, tùy theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe, vua nước Phe-rơ-sơ” (câu 14b).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 14b cho thấy việc xây cất Đền Thờ được hoàn thành do đâu? Đức Chúa Trời đã làm gì với các vua ngoại bang và với dân Chúa để hoàn thành ý định xây cất Đền Thờ của Ngài? Chúng ta thấy gì qua những biến cố của tiến trình xây dựng Đền Thờ?

 

Sau khi Vua Đa-ri-út ban chiếu chỉ cho phép dân chúng hồi hương xây lại Đền Thờ và ra lệnh không ai được phép ngăn trở, thì quan Tổng đốc Tạt-tê-nai, ông Sê-ta-Bô-xê-nai, và các đồng liêu đã nghiêm chỉnh thi hành lệnh vua, vì vậy công việc xây cất tiến hành rất thuận lợi y theo lời Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri đã kêu gọi (câu 14a). Trước giả E-xơ-ra cho biết trong câu 14b rằng Đền Thờ xây cất hoàn thành trước hết là theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, và sau đó là theo chiếu chỉ của các vua. Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của Ngài qua công cụ của Chúa là những vua ngoại bang.

 

Khi dân Chúa xây cất Đền Thờ bị các kẻ thù nghịch cùng chính quyền bên kia sông làm khó dễ, ngăn trở thì Đức Chúa Trời dùng nhiều cách để giúp đỡ cho công việc được tiếp tục, thậm chí Ngài dùng quyền năng bảo toàn một chiếu chỉ trong nhiều năm qua nhiều đời vua, để đến đúng thời điểm, Chúa dùng Vua Đa-ri-út căn cứ chiếu chỉ ấy ban hành chiếu chỉ cuối cùng, giúp cho dân hồi hương hoàn thành công việc xây dựng. Ngược lại, khi dân Chúa đình trệ việc xây dựng Đền Thờ do bị kẻ thù nghịch ngăm dọa làm cho ngã lòng và lo sợ, họ trở về lo xây dựng nhà riêng của mình thì Đức Chúa Trời lại dùng những hình phạt như hạn hán, mất mùa để cảnh tỉnh họ như đã chép trong A-ghê 1:6-11.

 

Qua những biến cố trong tiến trình tái thiết Đền Thờ của những người hồi hương, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền và tể trị mọi dân, mọi nước, mọi vua quan trên thế gian này. Mục đích của Ngài khi cho phép dân chúng trở về từ chốn lưu đày là để xây cất lại Đền Thờ và tái lập sự thờ phượng. Dù có nhiều ngăn trở, lắm cam go, công trình bị ngưng trệ nhiều năm tưởng chừng như mọi sự đã đi vào quên lãng, nhưng đằng sau những biến cố đó, bàn tay của Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị, Ngài tác động trên các vua quan ngoại bang; bẻ trách, sửa trị dân Ngài… tất cả đều nhằm một mục đích là hoàn thành Lời Ngài đã phán qua Tiên tri A-ghê: “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng Danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (A-ghê 1:8). Lời Chúa đã phán ra, chắc chắn Ngài có quyền làm trọn.

 

Bạn đặt lòng tin vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh như thế nào?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì hoàn cảnh có ra sao thì lời hứa của Ngài luôn được Ngài làm trọn. Xin cho con cứ vững tin nơi Ngài và Lời Ngài để vững vàng bước đi và phục vụ Chúa hết lòng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 58-59.

Bài trướcHội Đồng Hiệp Nguyện Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần II/2016
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tp. Cần Thơ