Lub Xyoo Dhau Los Kuv Tau Dabtsi? – 21/1/2023

770

 

 

Filipis 3:1-15

Nqe cim

Tsis yog kuv suav hais tias tej ntawd tsis muaj nqis xwb, tiamsis yog txhua yam huv tibsi, rau qhov kuv xav tau yam uas muaj nqis heev dua tej ntawd; yam uas kuv xav tau ntawd yog qhov uas kuv xav muab siab npuab Yexus Khetos tus uas yog kuv tus Tswv heev dua yav tas los. Kuv ua kuv lub neej kom haum Yexus Khetos siab, kuv thiaj li tso ib puas tsav yam tseg” (Filipis 3:8a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhia paub tibneeg txaus siab lossis cia siab rau ob yam twg?
  • Tus uas “ua kevcai txiav cuav” txaus siab rau tej yam twg?
  • Vim licas Timthawj Paulus saib tej yam ntawd yog poob tsis yog tau?
  • Tig ntsia lub xyoo tas los, peb tau dabtsi?

Timthawj Paulus sau tsab ntawv no xa mus rau cov ntseeg hauv lub nroog Filipis lub sijhawm nws tabtom raug kaw vim Txojmoo Zoo. Txawm li ntawd, los nws niaj hnub txhawb cov ntseeg zog kom lawv cia li zoo siab. Hauv tshooj 3, ib zaug ntxiv, Timthawj Paulus txhawb cov ntseeg “cia li zoo siab” (nqe 1). Tiamsis Timthawj Paulus ntshai nyob tsam Vajtswv cov menyuam cia siab, zoo siab yuamkev, yog li nws thiaj ceebtoom ntxiv hais tias: “ceevfaj thiaj tsis yuam kev”.

Timthawj Paulus cov lus ceebtoom pib ntawm lo lus: Nej yuav tsum ceevfaj cov neeg uas ua phem ua qias, cov neeg uas ua phem, cov neeg uas muab lawv lub cev hlais(nqe 2). Vim licas  Timthawj Paulus hais hnyav li ntawd? Vim nws zeem paub muaj ib co ua kevcai txiav cuav, lawv cia siab rau tej kevcai uas neeg ua(nqe 4), lawv khav tias lawv yog cov ua kevcai txiav, yog neeg Yixalayees, yog xeebntxwv ntawm cov neeg Yixalayees, coj cov Falixais txoj kevcai, rau siab ntso ua tus Tswv haujlwm, tsis muaj chaw thuam tau hais txog kevcai (nqe 3-6). Tiamsis txaus siab thiab cia siab rau tej ntawd yog ua neej raws li lub zeem muag qub ntsia xwb, thiab thaum ub Timthawj Paulus kuj ua lub neej zoo li ntawd los lawm, tiamsis nimno nws tsis ntsia txhua yam los ntawm lub zeem muag qub lawm. Tej uas thaum ub Timthawj Paulus txaus siab thiab suav hais tias muaj nqis, zoo, ces nimno nws saib yog poob, tsis muaj nqis lawm. Timthawj Paulus zeem paub qhov ntawd tsuas yog tej haujlwm “sab nqaij tawv” xwb. Raws li lub zeem muag tshiab hauv tus Tswv, yam uas muaj nqis tshaj hauv lub neej yog muab siab npuab Yexus Khetos(nqe 8), zeem paub tias Nws yog Tus Cawmseej hauv lub neej. Hais kom meej ntxiv, “muab siab npuab Yexus Khetos” yog ntsia pom tej yam muaj nqis tseeb, ntsia pom txhua yam uas raug poob thiab txais tau, ntsia pom txhua tus los ntawm tus Tswv lub zeem muag, yog tso tseg kev cia siab rau tej uas yog nqaij tawv li, kom Vaj Ntsujplig qhia peb, thiab peb zoo siab vim peb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia(nqe 3).

Xaus ib lub xyoos, peb tig ntsia muaj ntau yam tsimnyog ua tus Tswv tsaug: Kev ua haujlwm mus zoo, muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus, tau sib pab ua haujlwm hauv Pawg Ntseeg,… Tej no yog tej koob hmoov uas tus Tswv pub. Tiamsis tej zaum lub xyoo dhau los peb ho ua tsis tiav haujlwm, tsis muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus, muaj mob muaj nkees… Zoo ib yam li Timthawj Paulus, lub xyoo dhau los peb ua tiav lossis tsis tiav, tau lossis poob, tau tsam lossis poob peev, tsis yog ntsuas raws li neeg ntiajteb tus qauv. Nyob hauv tus Tswv, peb tseem suav hais tias “tau” txawm yog tsis muaj tej ntawd. Thiab tej zaum peb ho raug “poob” txawm yog muaj tagnrho tej ntawd. Cia li tig ntsia lub xyoo tas los raws li tus Tswv lub zeem muag kom muaj kev zoo siab ua tus Tswv tsaug thiab txaus siab hla mus rau lub xyoo tshiab.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov Koj pub nyuam yaus ntsia lub xyoo tas los raws li Koj pom, zeem paub qhov poob, qhov tau raws li Koj ntsia pom thiab hla mus rau lub xyoo tshiab muaj kev txaus siab hauv Koj. Amees.

 

Peb tabtom siv lub zeem muag qub lossis lub zeem muag tshiab los ntaus nqi rau kev ua neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 14:12-16:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBản Tin Mục Vụ – Số Đặc Biệt Mừng Xuân 2023 – Xuất Bản Online
Bài tiếp theoNăm Qua Tôi Đã Được Gì? – 21/1/2023