Knuih Hdĭp: Mpŭ Kơ Phung Mdrŏng, Mưč Kơ Phung Ƀun Ƀin – 23/1/2022

1231

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 14:19-24

Êlan kliăng: “Wăt phung riêng gah bi êmut mơh kơ mnuih ƀun ƀin, ƀiădah phung mdrŏng mâo lu mah jiăng” (Klei Bi Hriêng 14:20).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă phung hlăm lăn ala anei blŭ hrăm hŏng phung ƀun ƀin? Si klei Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu ñĕ kơ klei hdĭp mpŭ kơ phung mdrŏng, mưč kơ phung ƀun ƀin? Si ngă phung đăo kơ Krist hdĭp čiăng bi êdah klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê, khăp kơ pô mkăn?

Phung đưm mâo klei duê: “Mdrŏng sah mâo êklăk mnuih mpŭ. Kñap mñai tŭ lu klei arăng mưč mač”. Mă prăk mah, mnơ̆ng dhơ̆ng jing hnơ̆ng mkă kơ ênoh yuôm sa čô mnuih jing klei mĭn khăng mâo hlăm ala ƀuôn. Boh jhat jing lu mnuih khăp duah prăk mah, dlăng mnơ̆ng dhơ̆ng yuôm hĭn tơl wơr bĭt klei bi khăp hdơ̆ng pô.

Mtao Y‑Salômôn lač sa klei sĭt ênguôt hnĭng: Tơdah anak ƀun ƀin, wăt găp djuê, phung riêng gah ăt lui anak mơh ka lač ôh kơ phung găp riêng gah anak hlăk êjai anak mdrŏng sah (êlan 20). Si ngă čiăng ñĕ kơ klei sĭt mdrŏng arăng mpŭ, bi ƀun ƀin tŭ klei arăng bi êmut? Mơ̆ng klei mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu, drei ƀuh klei Aê Diê bi hriăm klă snăk Mtao Y‑Salômôn čiăng anak ñu hlue ngă. Tal sa, brei anak pap kơ mnuih ƀun ƀin: “Hlei pô bi êmut kơ pô riêng gah ñu, ñu anăn jing mnuih soh, ƀiădah jăk mơak yơh hlei pô pap kơ phung ƀun ƀin” (êlan 21). Đăm ôh kyua ƀuh arăng ƀun ƀin, êdu awăt pô bi mĭn klei ngă jhat, ngă ƀai amâodah bi ruă ai tiê digơ̆, ƀiădah brei ngă klei jăk đru kơ phung ƀun ƀin. Tal dua, đăm ôh kyua anak jing ƀun ƀin dleh dlan amâo uêñ kơ klei djŏ, lui klei bhiăn Aê Diê čiăng hnêč duah klei mdrŏng. Đăm ôh ƀuh arăng ƀai ƀiădah mdrŏng sah, bi pô kpă ênô ƀiădah ƀun nanao leh anăn ngă lu klei soh hŏng ai tiê, knhuah hdĭp. Brei anak hdơr hlei pô ƀai ăt srăng “buôn”, “luă gŭ” ti anăp mnuih kpă ênô (êlan 19). Tal tlâo, anak amâo dưi alah ôh ƀiădah brei gĭr ktưn, kreh kriăng mă bruă. “Jih jang bruă suăi mâo klei tŭ dưn,ƀiădah klei knŏng blŭ atăt kơ klei ƀun ƀin” (êlan 23). Hrô kơ ƀuah ăl kơ klei hdĭp pô si ngă ƀun ƀin, snăn brei drei yua hruê mông, ai ktang Aê Diê brei leh gĭr mă bruă knuă. Êjai dôk hdĭp thâo mĭn tui hlue êlan Khua Yang čiăng, anak srăng mâo klei mdrŏng sah amâo djŏ knŏng mnơ̆ng dhơ̆ng ôh, ƀiădah klei yuôm bhăn hĭn jing klei hdĭp mngăt đĭ hriê kơ prŏng.

Hlăm klei yăl dliê bi hmô kơ sa čô Samari jăk (Y‑Luk 10:25-37), Khua Yang Yêsu mñă klă tơdah čiăng dưi dưn klei hdĭp lă lar, brei anak mnuih thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê, khăp kơ pô mkăn leh anăn hdĭp jăk hŏng phung riêng gah. Phung đăo kơ Krist brei mâo klei mĭn hdĭp mdê hŏng klei mĭn mpŭ kơ phung mdrŏng, bi êmut kơ phung ƀun hlăm klei hdĭp. Êngao anăn, brei drei jih ai tiê, jih klei mĭn djă pioh klei bhiăn Aê Diê, kriăng mă bruă msĕ si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtô: “Brei diih hur har, đăm alah ôh. Brei diih mă bruă kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê” (Rôm 12:11). Akâo kơ Khua Yang đru grăp čô drei gưt asăp Klei Aê Diê Blŭ mtô, hdĭp bi guh kơang Anăn Khua Yang hlăm klei blŭ tlao nao hriê leh anăn bruă drei ngă hlăm grăp hruê.

Ya klei drei ngă čiăng bi mlih knuih hdĭp pioh guh kơang Anăn Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm kâo gĭr mă bruă, hdĭp mâo klei pap, leh anăn thâo ksiêm răng Klei Aê Diê Blŭ mtô. Akâo Yang Mngăt Jăk ƀuah ai tiê kơ ya klei soh kâo, brei kâo bi mlih mơ̆ng klei mĭn truh bruă ngă čiăng klei hdĭp kâo bi guh kơang Anăn Aê Diê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNeeg Xav: Qhuas Muaj Thuam Pluag – 23/1/2022
Bài tiếp theoThói Đời: Trọng Giàu Khinh Nghèo – 23/1/2022