Neeg Xav: Qhuas Muaj Thuam Pluag – 23/1/2022

558

 

 

Pajlug 14:19-24

Nqe cim: 

Tus neeg pluag yeej tsis muaj leejtwg nyiam, txawm yog tej neeg zejzog los yeej tsis nyiam nws, tiamsis tus npluanuj muaj phoojywg coob” (Pajlug 14:20).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Neeg ntiajteb pheej xav li cas rau cov neeg pluag?
  • Vajntxwv Xalumoos qhia nws cov menyuam li cas kom qaij dhau qhov uas qhuas cov neeg npluanuj, thuam cov neeg pluag?
  • Cov ntseeg Yexus yuav tsum ua neej zoo li cas kom qhia lub siab hwm Vajtswv thiab hlub tibneeg txhua tus?

Neeg ntiajteb pheej xav li no: “Npluanuj nto npe ntau leej hwm. Pluag kug txomnyem ntau leej ntxub”. Muab nyiaj txiag, kev npluanuj los ua tus tshim ntsuas ib tug neeg, yog kev xav uas tibneeg ntiajteb pheej ua. Yog li ntawd muaj ntau leej thiaj qaug mus caum nyiaj txiag thiab kev npluanuj, saib tej ntawd muaj nqis dua tibneeg kev sib hlub lawm.

 Vajntxwv Xalumoos hais txog ib qhov muaj tseeb thiab txaus tu siab uas yog: Thaum pluag ces txawm yog tej neeg zejzog, neeg txheebze los muab yus tso tseg, tsuas yog thaum npluanuj phoojywg thiaj coob xwb (nqe 20). Yuav ua li cas thiaj qaij dhau lub siab qhuas tus npluanuj, thuam tus npluag? Los ntawm Vajntxwv Xalumoos cov lus qhia nws tej menyuam, ua rau peb paub meej tej uas tus Tswv qhia thiab Xalumoos xav kom nws cov menyuam ua raws. Tim ib, koj yuav tsum ua siab dawb paug rau txhua tus: Yog koj xav tau kev zoo siab, cia li ua siab dawb paug rau tus pluag; yog koj txob thuam lwm tus, ces yog koj ua txhaum(nqe 21). Txhob pom tus neeg pluag, tsis muaj meejmom, es ho nrhiav tswvyim ua phem, quab yuam lossis ua saib tsis taus lawv, tiamsis yuav tsum ua qhov zoo thiab pab cov neeg pluag. Tim ob, tsis txhob cia koj pluag dhau tsam txav deb tus Tswv txoj kevcai mus raws kev npluanuj. Thaum pom cov neeg phem npluanuj, thiab cov neeg ncaj ncees pluag tsis txhob nyuaj siab. Koj yuav tsum nco ntsoov hais tias tus neeg phem yuav “txhos caug pe”, “hawm” cov neeg ncaj ncees (nqe 19). Tim peb, koj tsis txhob ua neeg tub nkeeg tiamsis yuav tsum nquag, rau siab ua haujlwm. Ua neeg nquag koj lub neej thiaj muaj nplua mias. Yog koj zaum tham ntau, koj yuav ua neeg pluag (nqe 23). Tsis txhob yog zaum nroo cem tus kheej ua li cas txomnyem ua luaj, tiamsis cia li siv lub sijhawm, dag zog Vajtswv pub rau siab ua haujlwm. Thaum koj ua neeg txawj ntse raws li tus Tswv siab nyiam, koj yuav tau txais txojkev npluanuj tsis yog npluanuj sab nqaij tawv xwb, tiamsis qhov tseemceeb yog npluanuj sab ntsujplig thiab.

Nyob hauv zaj lus pivtxwv hais txog tus neeg Xamalis siab zoo (Sau nyob hauv Lukas 10:25-37), Tswv Yexus qhia hais tias, xav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, tibneeg yuav tsum hwm Vajtswv, hlub neeg thiab ua siab dawb siab zoo rau cov neeg nyob ibncig. Peb cov ntseeg Yexus yuav tsum muaj kev xav txawv neeg ntiajteb kev xav uas pheej qhuas tus muaj, thuam tus pluag. Dua li ntawd, peb yuav tsum ua raws li tus Tswv txoj kevcai kom kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg dag kawg zog, thiab nquag ua haujlwm zoo ib yam li Timthawj Paulus qhia: Nej rau siab ntso ua haujlwm tsis txhob tubnkeeg (Loos 12:11). Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus ntseeg ua tau raws li Vajtswv Txojlus qhia, ua rau tus Tswv tau ntsejmuag los ntawm peb kev ua neej, kev hais lus thiab tes haujlwm uas peb ua txhua hnub.

 

Puas muaj yam twg peb yuav tsum hloov kom peb ua rau Vajtswv tau ntsejmuag?

Thov Vajtswv:

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj Txojlus qhia kom nyuam yaus yuav tsum nquag ua haujlwm, muaj lub siab dawb siab zoo, thiab ua tib zoo ua raws li Koj Txojlus qhia. Thov Vaj Ntsujplig qhia nyuam yaus paub tso tej yam tsis zoo, hloov nyuam yaus txojkev xav thiab kev ua haujlwm kom ua rau Vajtswv tau ntsejmuag. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 26

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrung Tín Phục Vụ Chúa – 22/1/2022 
Bài tiếp theoKnuih Hdĭp: Mpŭ Kơ Phung Mdrŏng, Mưč Kơ Phung Ƀun Ƀin – 23/1/2022