Klei Kah Mbha Lăn Čar – 29/3/2022

802

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 10:15-19

Êlan kliăng: “Yêhôwa kơ phung kahan kat asei leh, “Tui si Kâo mkra hdră leh, snăn yơh srăng truh, leh anăn tui si klei Kâo čuăn leh, snăn yơh srăng jing” (Y‑Êsai 14:24).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si phung ƀuôn sang ngă leh Mtao Rôbôam amâo hmư̆ klei diñu akâo? Ya bruă mtao ngă? Ya klei tŭ mâo? Ya mta phŭn ngă kơ lăn čar truh kơ klei kah mbha? Si drei khăng hlak mblang kơ mta phŭn ba klei dleh dlan kơ pô?

Leh “jih jang phung Israel”, jing bi ala kơ 12 djuê ana ti kwar Dưr, ƀuh mtao Rôbôam amâo hmư̆ klei diñu akâo snăn diñu bi kdơ̆ng leh anăn lač diñu amâo srăng mâo ya mta mnơ̆ng ôh hŏng sang Y‑Đawit. Snăn “jih jang phung Israel đuĕ wĭt kơ sang čhiăm diñu”, bi ktlah leh anăn amâo lŏ gưt ôh kơ Mtao Rôbôam, êngao kơ mnuih ƀuôn sang Israel dôk hlăm lăn ala Yuđa ti kwar Dhŭng. Mtao Rôbôam ăt ka thâo săng ôh ai tiê bi mklă srăng bi ktlah hjăn mơ̆ng êpul kwar Dưr anăn ñu tiŏ nao Y‑Adôram pô jing khua kơ bruă jia nao bi trông hŏng phung ƀuôn sang Israel snăn phung ƀuôn sang Israel bhĭr gơ̆ hŏng boh tâo tơl djiê. Mtao ruăt đĭ êdeh aseh čiăng đuĕ nao ti ƀuôn Yêrusalem. Hrô kơ tui duah Aê Diê, akâo Aê Diê atăt gai, Mtao Rôbôam lŏ sa blư̆ dơ̆ng hlue ngă tui si klei pô čiăng leh anăn tŭ mă klei dlưh rai.

 Dŭm klei ênguôt anei truh amâo djŏ knŏng kyua Mtao Rôbôam mgao, kƀah klei thâo mĭn đuč ôh ƀiădah lŏ bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ yua leh Khua pô hưn êlâo Y‑Ahija lač leh hŏng Rôbôam jing Sang Y‑Đawit srăng luč pluh găp djuê kyua Mtao Salômôn “ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa” (I Bruă Mtao 11:6; 29-33). Ti tluôn klei Mtao Rôbôam khăng ai tiê klei Aê Diê kiă kriê. Klei anei brei ƀuh Aê Diê jing pô kiă kriê hƀuê ênuk amâo djŏ anak mnuih ôh, Ñu ăt jing Pô sĭt suôr, bi sĭt klei Ñu lač leh.

 Leh ƀuh klei bi mlih năng ênguôt hlăm hƀuê ênuk amâodah klei hdĭp pô lu mnuih ênguôt hnĭng leh anăn amâo thâo săng ôh ya ngă. Ƀiădah leh thâo djăp klei truh jing ti gŭ klei Aê Diê kiă kriê leh anăn Ñu jing Pô sĭt suôr djă pioh nanao snăn drei amâo srăng luč klei čang hmăng ôh. Hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê ruah bi mklă leh klei anăn. Leh mtâo diñu ngă soh snăn lăn čar kah mbha; leh mtao leh anăn phung ƀuôn sang ngă soh snăn diñu tŭ jing hlŭn, ƀiădah Aê Diê mâo nanao hdră čiăng kơrŭ wĭt diñu (Y‑Yêrêmi 29:14).

Sĭt tuôm hŏng klei truh dleh dlan, klei tal êlâo hĭn brei drei nao giăm Aê Diê, akâo kơ Ñu brei drei ƀuh ya klei soh drei, ai tiê khăng, mgao amâodah mluk mgu… adôk mâo hlăm klei hdĭp ngă kơ pô tŭ mă klei truh jhat msĕ snăn, čiăng mơ̆ng anăn drei kmhal leh anăn akâo kơ Ñu pap brei amâo lŏ dơ̆ng tram êlam ôh hlăm klei soh msĕ si Mtao Rôbôam. Wăt tơdah amâo thâo săng ôh mta phŭn mơ̆ng klei dleh dlan anăn truh brei drei ăt kăn bi luč klei čang hmăng hlăm Khua Yang sĭt suôr leh anăn khăp hơiêng, Pô mâo nanao hdră jăk kơ klei hdĭp phung ƀuôn sang Ñu (Y‑Yêrêmi 29:11-12).

Drei đăo knang kơ Aê Diê jing Pô kiă kriê hƀuê ênuk leh anăn klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang jing Pô kiă kriê hƀuê ênuk, kiă kriê klei hdĭp kâo êdei anăp leh anăn ară anei, akâo kơ Ih brei kâo tui duah leh anăn đaŏ knang kơ Ih čiăng mâo klei êđăp ênang hlăm djăp boh klei.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: H’Êsther 9:1-17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFaib Tebchaws Ua Ob Lub – 29/3/2022
Bài tiếp theoSự Phân Chia Đất Nước – 29/3/2022