Kết Ước Đi Theo Đường Lối Chúa – 19/9/2019

1887

 

Giê-rê-mi 14:10-12

10 Đức Giê-hô-va phán với dân nầy như vầy: Chúng nó ưa đi dông dài, chẳng ngăn cấm chân mình, nên Đức Giê-hô-va chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung ác chúng nó và thăm phạt tội lỗi.
11 Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Chớ cầu sự lành cho dân nầy. 12 Khi chúng nó kiêng ăn, ta sẽ chẳng nghe lời khấn nguyện của chúng nó; khi chúng nó dâng của lễ thiêu và của lễ chay, ta chẳng nhậm đâu; nhưng ta sẽ diệt chúng nó bởi gươm dao, đói kém, và ôn dịch.

Câu gốc: “Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, Chân tôi không xiêu tó. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi Thiên 17:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã sử dụng đôi chân Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Điều Ngài muốn họ thực hiện là gì? Vì cớ đó, họ đã phải đón nhận những hình phạt nào? Bạn suy nghĩ gì về việc kết ước luôn đi đúng đường lối của Chúa?

Tiên tri Giê-rê-mi cho chúng ta biết về việc tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã sử dụng sai trật đôi chân mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Thay vì bước đi trong đường lối Chúa, đến những nơi thánh để thờ phượng Đức Giê-hô-va, thì họ lại dùng đôi chân này “…chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh…” (Giê-rê-mi 3:13), cho đến nay họ cũng chẳng hề thay đổi. Chính vì điều đó, Đức Giê-hô-va nhớ đến những điều gian ác mà họ đã làm và quyết định sẽ đoán phạt dân Ngài bằng gươm đao, đói kém, ôn dịch.

Nói như thế, không có nghĩa rằng trong toàn cả thân thể thì chỉ mỗi đôi chân của tuyển dân Y-sơ-ra-ên phạm tội. Song từ trong tấm lòng bội nghịch của họ đã hướng dẫn đôi chân đi đến những nơi làm buồn lòng Đức Chúa Trời, và hậu quả là họ phải đón nhận những điều đau đớn cho bản thân. Ngày trước, ông Gióp đã từng kết ước để đôi mắt của mình không nhìn những điều khiến phạm tội cùng Đức Giê-hô-va (Gióp 31:1). Nếu con dân Chúa học theo gương ông Gióp, kết ước với Chúa về việc đi theo đường lối Chúa muốn thì sẽ nhận hưởng phước hạnh, ngược lại cứ đi theo đường lối lòng mình muốn thì sẽ nhận lấy hình phạt từ nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã chỉ dẫn rất rõ: “Người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng…” thì chắc chắn sẽ nhận lấy phước hạnh từ Đức Giê-hô-va: được xưng công bình, được kết quả, có đời sống sung túc, không bị sự đoán phạt trong ngày của Đức Giê-hô-va (Thi Thiên 1:1-3).

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, lời nhắc nhở từ Đức Giê-hô-va cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc kết ước đi theo đường lối Chúa. Vì chưa nhận biết hay vì chẳng xem điều đó là quan trọng, đã khiến cho không ít người vừa theo Chúa vừa đi đến những nơi không thánh sạch để thực hiện những hành vi tội lỗi. Họ vẫn dùng đôi chân để đi thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật, tuy nhiên cũng đôi chân ấy lại không tránh xa những chốn thị phi, nhưng luôn tìm đến để “theo, đứng, ngồi” những nơi không thích hợp cho con cái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho mỗi chúng ta hãy mạnh mẽ kết ước đi theo đường lối Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa.

Bạn có bằng lòng kết ước với Chúa về việc dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Đấng luôn muốn con bước đi trong đường lối của Ngài để chân con không hề xiêu tó, xin giúp con nhận biết tầm quan trọng của việc kết ước với Chúa, để con luôn đi đến những nơi tốt lành, thánh sạch bổ ích cho linh hồn con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 22.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org