Hãy Ăn Năn Ngay – 28/7/2019

1898

 

 

Gióp 36:5-15

5 Kìa, Đức Chúa Trời có quyền năng, không khinh bỉ ai;
Trí huệ Ngài rất rộng lớn.
6 Ngài chẳng bảo tồn mạng sống của kẻ gian ác,
Nhưng xử đoán công bình cho kẻ khổ nạn.
7 Ngài chẳng xây mặt khỏi người công bình;
Song Ngài khiến họ đồng ngồi cùng các vua trên ngôi mãi mãi,
Và họ được cao trọng.
8 Nếu họ phải mang xiềng xích,
Và bị dây gian truân vấn vướng,
9 Thì Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm,
Các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ.
10 Ngài cũng mở lỗ tai của chúng cho nghe lời sửa dạy,
Khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác.
11 Nếu chúng vâng nghe và phục sự Ngài,
Thì các ngày chúng sẽ được may mắn,
Và những năm chúng được sự vui sướng.
12 Nhưng nếu họ không khứng nghe theo, ắt sẽ bị gươm giết mất,
Và chết không hiểu biết gì.
13 Lòng giả hình tích chứa sự thạnh nộ;
Khi Đức Chúa Trời bắt xiềng chúng, chúng chẳng kêu cứu.
14 Chúng chết đương buổi thanh xuân;
Đời chúng bị hư mất trong bọn gian dâm.
15 Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn,
Và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. 

Câu gốc: Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu kêu gọi về sự ăn năn như thế nào? Ông cho biết kết quả của người ăn năn và hậu quả của người không ăn năn khác nhau như thế nào? Lời Chúa đã nhắc nhở con người thế nào khi họ phạm tội? Mỗi khi phạm tội, chúng ta cần làm ngay điều gì?

Ông Ê-li-hu kêu gọi ông Gióp nói riêng và mọi tội nhân nói chung hãy ăn năn. Ông nói rằng dù Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, trí tuệ cao cả nhưng Ngài luôn yêu loài người, “không khinh bỉ ai” (câu 5). Chúa phạt con người cũng vì Chúa yêu họ và muốn họ quay trở về với Ngài. Ông Ê-li-hu nêu rõ ba điều về vấn đề ăn năn trong phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, Chúa ban phước cho người công bình và hình phạt kẻ ác. Chúa giải cứu người công bình ra khỏi tay kẻ ác, ban cho họ địa vị cao và bền vững. Còn kẻ ác thì Chúa không giữ gìn mạng sống họ (câu 6-7). Thứ hai, Chúa hình phạt người phạm tội nhằm giúp họ ăn năn. “Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ… Khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác” (câu 9-10). Thứ ba, nếu tội nhân ăn năn, sẽ được Chúa thương xót và ban phước: các ngày chúng sẽ được may mắn, những năm sẽ được vui sướng. Nhưng nếu họ vẫn cứng lòng, thì họ phải nhận lãnh hậu quả: bị gươm đao hủy diệt, chết vì thiếu hiểu biết, lụi tàn giữa tuổi thanh xuân, hay hư mất trong sỉ nhục với bọn gian dâm của đền miếu (câu 11-14). Ăn năn là chìa khóa để tội nhân hưởng được sự tha thứ và phước hạnh đời đời.

Không chỉ ông Ê-li-hu rao ra sứ điệp ăn năn, nhưng sứ điệp này luôn được rao giảng qua mọi thời đại. Tiên tri Ê-sai kêu gọi dân Chúa ngày xưa hãy từ bỏ đường lối mình, các ý tưởng mình, trở lại cùng Đức Giê-hô-va để nhận được sự thương xót và tha thứ (Ê-sai 55:6-7). Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ với lời rao giảng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần (Ma-thi-ơ 4:17). Trong thư viết cho Hội Thánh Lao-đi-xê, Chúa cũng kêu gọi: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt: vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:19-20).

Khi phạm tội cùng Chúa, con đường duy nhất để phục hồi mối tương giao giữa chúng ta với Chúa là ăn năn. Chúa đang chờ đợi chúng ta ăn năn, để nhận được sự tha thứ và phước hạnh đời đời của Ngài.

Qua bài học hôm nay bạn xin Chúa tha thứ lỗi lầm nào?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân sủng lớn lao của Chúa đã cứu con. Xin Chúa chỉ dạy con nhận ra những lỗi lầm con vấp phạm và cho con biết ăn năn ngay để nhận được sự tha thứ.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 16.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org