Gĭr Hŏng Jih Jang Mnuih – 8/5/2021

378

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 5:14-15

Êlan kliăng: “Ơ phung ayŏng adei, hmei mtrŭt diih brei diih ƀuah mkra phung bi rŭng, bi mđĭ ai phung êdu ai, đru phung awăt, leh anăn gĭr hŏng jih jang diñu.” (I Têsalônik 5:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă kơ phung anak Aê Diê brei dôk dơ̆ng hŏng grăp phung mnuih mdê mdê? Knhal tuč si knhuah bi êdah brei mâo hĕ hŏng jih jang mnuih? Si ngă klei anei ênưih amâodah dleh ngă? Hŏng mơ̆ng ya klei diih dưi tŭ gĭr hŏng jih jang mnuih?

Việt Nam mâo klei duê yuĭ msĕ snei: “Ư̆ blŭ sa mta klei, duapăn mta klei blŭ jăk” čiăng bi mđĭ ai arăng brei thâo gĭr leh anăn bi tŭ ư̆ hdơ̆ng găp čiăng đăm truh kơ klei bi mneh msao. Hbĭl wĕ drei mâo hĕ klei bi keh koh amâodah amâo thâo bi djŏ hŏng pô mkăn, tơdah dưi ư̆ ăn snăn drei dưi djă krơ̆ng klei ênang mơak leh anăn klei jăk hrô kơ klei ăl čôñ bi tăng mgăl. Jing phung anak Aê Diê, brei drei hĭn êjai hriăm čiăng bi mâo knuih tŭ gĭr hŏng jih jang mnuih, wăt thâodah diñu ngă bi ruă êka ai tiê drei dưn.

Hlăm kdrêč knhal tuč hră tal sa čih kơ Phung Sang Aê Diê ƀuôn Têsalônik, khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn mdah lu mta klei mtă mtăn yuôm snăk. Hlăm êlan 14-15, ñu mtă kơ phung đăo ti Têsalônik kơ klei dôk dơ̆ng hŏng phung mnuih mdê mdê diñu khăng tlă anăp hlăm klei hdĭp. Hŏng “phung bi rŭng” amâodah phung alah, brei ƀuah mkra. Bi hŏng “phung êdu ai, … phung awăt”, brei “bi mđĭ ai” leh anăn “đru”. Klah čŭn, brei phung đăo thâo hñăn ai tiê leh anăn hdĭp “gĭr hŏng jih jang diñu” (êlan 14). Tơdah phung anak Aê Diê hriăm ngă tui si klei bi hmô kơ klei gĭr klă mơ̆ng Khua Yang Yêsu (I Timôthê 1:16) snăn dưi hdĭp êđăp ênang hŏng jih jang mnuih.

Tŭ gĭr jing sa hlăm lu knuih mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, brei phung đăo bi êdah hlăm klei hdĭp grăp hruê. Tơdah drei brei Yang Mngăt jăk jing khua leh anăn ksiêm dlăng klei hdĭp drei, snăn klei dưi tŭ gĭr leh anăn bi hñăn ai hŏng pô mkăn amâodah tuôm hŏng ya mta klei truh, srăng jing ênưih hĭn. Năng ai drei srăng tŭ klei luh liê yơh tơdah ư̆ ăn ƀiădah boh mnga mơ̆ng klei tŭ gĭr anăn srăng jing jăk yâo, dưi djă krơ̆ng klei êđăp ênang kơ jih dua nah tĭng. Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă mơh kơ drei đăm “bi wĭt klei jhat kơ klei jhat arăng” ôh, “ƀiădah tui duah nanao čiăng ngă klei jăk hdơ̆ng diih leh anăn kơ jih jang mnuih” (êlan 15). Tơdah dưi tŭ gĭr snăn drei amâo srăng lŏ mâo klei mĭn čiăng rŭ ênua ôh amâodah hrưn ktưn tăng mgăl čiăng kơ dưi ôh, ƀiădah klăk wĭt, hlăm klei tŭ gĭr anăn, drei srăng đru pô mkăn thâo ƀuh mta klei năng ngă čiăng kơ jih jang mnuih dưi hdĭp hlăm klei êđăp ênang, mơak mñai.

Hluê si yang đar, drei ênưih tŭ gĭr kơ pô drei khăp hơiêng, ƀiădah tinei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă kơ drei brei “gĭr hŏng jih jang diñu”. Tui si knuih jing soh jhat čŏng mâo phung mnuih, dleh êdi yơh dưi ư̆ ăn leh anăn tŭ gĭr, ƀiădah kyua hŏng klei Yang Mngăt Jăk đru, drei dưi ngă, kyuadah anei jing boh mơ̆ng Yang Mngăt Jăk hlăm klei hdĭp hlei pô gưt jih kluôm dhuôm kơ Ñu.

 

Si ngă drei dôk kăp knang kơ Yang Mngăt Jăk mơ̆ đru drei dưi tŭ gĭr mnuih mkăn?

Ơ Yang Mngăt Jăk Aê Diê, akâo kơ Ih gĭt gai kiă kriê ai tiê klei mĭn kâo čiăng kơ kâo amâo djăl ăl ôh, ƀiădah dưi tŭ gĭr hŏng jih jang mnuih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 3:1-39

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcNhịn Nhục Đối Với Mọi Người – 8/5/2021
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Dương Tháng 05/2021