Fij Yam Zoo Tshaj Plaws – 3/12/2022

657

 

 

Khiavdim 13:11-14 

Nqe cim:

“Koj yuav tsum hwm tus Tswv thiab muab tej qoobloo zoo kawg nkaus uas koj khwv tau hauv koj daim teb coj mus fij rau Nws.” (Pajlug 3:9)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv hais kom Mauxes qhia cov Yixalayees ua dabtsi thaum mus nyob hauv lub tebchaws uas Nws coglus muab rau lawv?
  • Txoj cai no muaj lub homphiaj li cas?
  • Peb ua tes haujlwm fij thawj yam thiab zoo tshaj plaws rau tus Tswv li cas?

Mauxes nqua hu kom cov Yixalayees yuav tsum ua tes haujlwm uas yog fij thawj tus tub thaum lawv tau mus nyob hauv lub tebchaws Kana-as, vim tus tub hlob thiab tej tsiaj thawj tug menyuam puavleej yog tus Tswv tug (nqe 12). Mauxes qhia rau lawv ua kevcai txhiv tus menyuam txiv neesluav los ntawm qhov coj ib tug menyuam yaj lossis tshis mus txhiv, thiab txhiv tej tub hlob rov qab (nqe 13). Qhov kevcai txhiv no yog ua qhia cov Yixalayees nco ntsoov hais tias Vajtswv tau cawm lawv cov tub hlob dim thaum timtswv los tua cov Iziv tej tub hlob. Yog li, tus tub hlob yog tus Tswv tug, tiamsis lawv muaj cai tuaj txhiv rov qab thaum coj ib tug mus hloov chaw txhiv. Mauxes kuj qhia lub ntsiab thaum ua tes haujlwm no yog ua qhia rau tej xeebntxwv paub txog tus Tswv tau cawm lawv dim (nqe 14). Ntawm Vajtswv thiab cov Yixalayees, tus tub hlob mas tseemceeb heev. Qhov kevcai txhiv tus tub hlob uas muab ib tug tsiaj mus hloov chaw txhiv, kuj pivtxog Tswv Yexus txojkev tuag txhiv neeg ntiajteb tej kev txhaum.

Tus lw fij thawj tus tub hlob lossis tej qoobloo tau muab rau cov neeg Yixalayees thaum lawv yuav mus nyob hauv lub tebchaws uas tus Tswv coglus muab rau lawv (Teev Npe 18:14-19; II-Kevcai 26:9-11). Txoj cai no qhia rau tus Tswv cov menyuam yuav tsum fij thawj yam thiab zoo kawg nkaus ntawm tej qoobloo uas yus muaj rau tus Tswv. Yuav tsum muab Vajtswv saib tseemceeb nyob hauv peb lub neej. Ua ntej uas yuav siv tej qoobloo yus khwv tau, peb yuav tsum fij qhov zoo tshaj plaws rau tus Tswv qhia tawm peb lub siab ua Nws tsaug thiab cia siab ntsoov rau Nws. Qhov no yog lub ntsiab fij tej qoobloo thiab thawj tus tub hlob rau tus Tswv.

Ntau tus ntseeg Vajtswv nimno tsuas yog fij tej khoom seem rau tus Tswv lossis tsuas fij thaum lawv pom hais tias tus kheej muaj txaus siv xwb. Thaum ub, thawj tus tub hlob thiab tej qoobloo yog tus Tswv tug, tus Tswv haivneeg yuav tsum muab fij rau Nws. Nimno, peb yuav tsum zeem paub hais tias txhua yam uas peb muaj puavleej yog tus Tswv pub, yog li tagnrho txhua yam puavleej yog Nws tug. Peb cia li muab thawj yam thiab qhov zoo tshaj plaws fij rau tus Tswv, tshuav pestsawg, peb siv raws li tus Tswv qhia siv. Cov ntseeg niaj hnub hu zaj nkauj “Cia li fij yam zoo tshaj plaws rau tus Tswv…” Tiamsis ntau tus ntseeg lub ncauj hu nkauj li ntawd los twb tsis nqis tes ua li yus hu nkauj. Fij yam zoo tshaj plaws rau tus Tswv yuav tsum yog muaj tus cai tswj kev ua neej ntseeg Yexus, nqis tes ua haujlwm kom phim yog tus nrog Yexus koom ib txojsia.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus thaum tsis muab yam zoo tshaj plaws fij rau Koj. Thov Koj pab kom nyuam yaus nco ntsoov Koj thiab fij thawj yam uas zoo kawg nkaus nyuam yaus khwv tau rau Koj. Amees.

Peb puas txaus siab fij thawj yam thiab zoo tshaj plaws rau tus Tswv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 22:24-23:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTP. HCM: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp sự Quý IV/2022
Bài tiếp theoMyơr Klei Jăk Hĭn – 3/12/2022