Brei Hưn Anăn Aê Diê Ti Anăp Mnuih – 18/8/2022

669

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 10:32-33

Êlan kliăng: “Leh anăn êjai lu hruê gơ̆ bi êdah gơ̆ pô kơ phung hiu mbĭt hŏng gơ̆ mơ̆ng čar Galilê truh ti ƀuôn Yêrusalem. Phung anăn ară anei jing phung hưn bi sĭt kơ phung ƀuôn sang” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 13:31).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua Yang Yêsu čiăng drei hưn Anăn Ñu hŏng hlei pô? Ya klei phung hưn Anăn Aê Diê srăng mâo? Ya klei dôk bi kgăn drei hdĭp bi êdah Anăn Aê Diê ti anăp grăp čô mnuih?

 Leh mđĭ ai phung ƀĭng kna đăm rŭng răng huĭ hyưt ôh sĭt mă bruă Aê Diê, ară anei Khua Yang Yêsu čiăng diñu mâo sa bruă ngă klă klơ̆ng anăn jing hưn Anăn Aê Diê ti anăp mnuih. Sĭt “hưn” Aê Diê jing bi mklă sĭt leh anăn hưn lač Aê Diê jing Pô drei đăo. Boh blŭ “mnuih” brei thâo thâo hưn Anăn Aê Diê hŏng jih jang mnuih leh anăn hlăm djăp boh klei. Phung ƀuôn sang Aê Diê amâo dưi mdăp ôh klei bi mguôp pô hŏng Aê Diê. Sĭt drei hưn Anăn Aê Diê ti anăp mnuih ăt msĕ hŏng bruă drei ƀuăn rơ̆ng hdĭp hŏng hnơ̆ng čuăn Aê Diê bi hriăm leh.

 Khua Yang ƀuăn sĭt phung ƀĭng kna hưn Anăn Aê Diê snăn Khua Yang pô “tŭ pô anăn ti anăp Ama kâo hlăm adiê”, anei jing klei ktưn hưn kyua phung ƀĭng kna srăng mâo Khua Yang bi mni ti anăp Aê Diê. Mbĭt anăn Khua Yang Yêsu ăt hưn brei phung ƀĭng kna răng hlăm êlan 33, “hlei pô hngah kơ kâo ti anăp phung mnuih, kâo msĕ mơh srăng hngah kơ pô anăn ti anăp Ama kâo hlăm adiê”. Boh blŭ “hngah” jing hngah kơ klei blŭ hrăm plah wah pô hŏng Khua Yang hŏng klei ngă msĕ si dôk kriêp, amâo hưn Khua Yang, mdăp klei đăo pô hŏng phung riêng gah. Tơdah diñu hdĭp snăn, Khua Yang Yêsu srăng amâo bi mklă ôh diñu jing dŏ Khua Yang ti anăp Aê Diê. Brei drei mđing Aê Diê yua klei lač kơ êdei anăp hlăm dua êlan Klei Aê Diê Blŭ anei čiăng lač kơ klei phat kđi knhal tuč.

 Grăp čô drei hruê anei brei hưn pô jing mnuih đăo kơ Krist, ƀiădah drei dôk hưn Anăn Aê Diê ti anăp mnuih mơ̆ amâodah dôk mdăp klei bi mguôp pô hŏng Aê Diê kyua ya mta klei. Lu blư̆ drei amâo jhŏng bi êdah ôh klei đăo hŏng phung mă bruă mbĭt amâodah phung hriăm mbĭt, drei amâo jhŏng hngah kơ klei soh hŏng klei blŭ “Aê Diê kâo amâo čiăng kâo ngă snăn ôh”. Êngao anăn, năng ai drei ăt hngah kơ Aê Diê hŏng klei soh pô msĕ si phung đăo ti Sang Aê Diê Kret “Diñu hưn kơ diñu thâo kral Aê Diê, ƀiădah diñu hngah Aê Diê hŏng bruă diñu ngă…” (Y‑Tit 1:16a). Tơdah dưi dlăng, dưi hmư̆ trăn Klei Aê Diê Blŭ hlăm klei hriăm hruê anei snăn drei ăt adôk mâo mông myun kmhal čiăng lŏ bi mrâo. Amâo mâo hnui đei ôh. Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs jing pô tuôm hngah kơ Aê Diê, ƀiădah ñu kmhal leh, mâo Aê Diê pap brei leh anăn klei hdĭp ñu dưi jing sa čô mnuih jhŏng hưn Anăn Aê Diê ti anăp mnuih. Aê Diê srăng hưn anăn drei čiăng bi mni amâodah Ñu srăng hngah kơ drei hlăm hruê phat kđi knhal tuič ăt tui hlue si knuih drei ngă hŏng Aê Diê hruê anei.

 Drei dôk hdĭp hưn Anăn Aê Diê ti anăp mnuih mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, Pô khăp leh anăn bi mtlaih kâo, akâo kơ Ih đru kâo hdĭp bi guh kơang Anăn Ih. Akâo kơ Ih yua klei hdĭp kâo leh anăn ƀăng êgei kâo čiăng đru kơ lu mnuih thâo kral Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 23:1‑35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLees Paub Tus Tswv Tabmeeg Sawvdaws – 18/8/2022
Bài tiếp theoPhải Xưng Chúa Ra Trước Mặt Thiên Hạ – 18/8/2022